Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i zadania samorządu lokalnego w ochronie środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i zadania samorządu lokalnego w ochronie środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Rola i zadania samorządu lokalnego w ochronie środowiska
(Gmin, Powiatów, Województw) Roksolana Gorbeiko w49036

2 GMINA – jest prawnie zorganizowanym terytorialnym związkiem osób określonym w ustawie jako wspólnota samorządowa. Zadania rady gminy, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z ochroną środowiska, to: - uchwalanie miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania - uchwalanie programów gospodarczych - uchwalanie budżetu gminny - ustalanie zakresu działań jednostek pomocniczych - podejmowanie decyzji w sprawach współdziałania z innymi gminami czy terenowymi organami administracji rządowej - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych

3 Rada gminy określa stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi z zakresu unieszkodliwiania i usuwania odpadów komunalnych, świadczenie przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty mające zezwolenie na usuwanie, wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.  Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków polegających na utrzymaniu porządku i czystości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakłady będące gminną jednostką organizacyjną lub podmiot mający zezwolenie na wykonywanie usług usuwania odpadów komunalnych przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi lub okazanie, na żądanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowiskach komunalnych. Jeżeli właściciele nie udokumentują korzystania z powyższych usług obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje rada gminy, pobierając opłaty od tych właścicieli nieruchomości. Dla takich sytuacji rada gminy ustala stawki opłat, które mają charakter quasi- sankcyjny. 

4 Powiat jest wspólnotą terytorialną powstałą na mocy prawa i obejmującą kilka gmin. Powiat posiada własne, niezależne władze. Jego organem ustawodawczymi kontrolnym jest rada powiatu. Składa się ona z radnych powiatowych wybieranych w wyborach powszechnych co cztery lata. Rada obraduje na sesjach, gdzie stanowi o miejscowym prawie, uchwala budżet oraz wybiera zarząd powiatu. Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Powiat wykonuje ustawowe zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

5 Województwo oznacza: jednostkę samorządu terytorialnego - regionalną wspólnotę samorządową, największą jednostkę zasadniczego podziału terytorialnego kraju w celu wykonywania administracji publicznej. Województwo, tak jak gmina i powiat, ma wymiar społeczny. Kwalifikacja mieszkańców województwa jako wspólnoty następuje z mocy prawa. Przynależność do wspólnoty nie jest zatem uzależniona ani od rozstrzygnięcia organów województwa, ani od woli mieszkańców. Z uwagi na to, że województwo jest podmiotem o charakterze terytorialnym, drugim jego elementem jest obszar.

6 Kompetencje poszczególnych organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących ochrony środowiska są bardzo rozbudowane. Właściwość poszczególnych organów samorządowych w tych kwestiach była niejednokrotnie przedmiotem spraw rozpatrywanych przez sądy administracyjne i wojewodów przy okazji podejmowanych przez nich rozstrzygnięć nadzorczych. Rola samorządów jest o tyle istotna, że polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i określonego wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

7 Programy ochrony Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania polityki ekologicznej państwa, którą przyjmuje Sejm na cztery lata. Wojewódzkie, powiatowe i gminne projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez: - ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku wojewódzkich projektów programów ochrony środowiska; - organ wykonawczy województwa - w przypadku projektów powiatowych programów ochrony środowiska; - organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska.

8 Organy samorządu terytorialnego powinny zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska. Programy ochrony środowiska uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola i zadania samorządu lokalnego w ochronie środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google