Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prezentacja przygotowana na podstawie zatwierdzonej wersji PO IiŚ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prezentacja przygotowana na podstawie zatwierdzonej wersji PO IiŚ"— Zapis prezentacji:

1 Warunki uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prezentacja przygotowana na podstawie zatwierdzonej wersji PO IiŚ

2 Świlcza, 10-11 grudnia 20072 Plan prezentacji 1. Informacje ogólne o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2. Rola WFOŚiGW w Rzeszowie we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013. 3. Omówienie I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 4. Proponowane zmiany w perspektywie 2007-2013.

3 Świlcza, 10-11 grudnia 20073 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

4 Świlcza, 10-11 grudnia 20074 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5 grudnia 2007r. Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hibner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jest to największy program w historii Unii Europejskiej.

5 Świlcza, 10-11 grudnia 20075 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FINANSOWANIE Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych 37,6 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,9 mld euro, w tym: Fundusz Spójności – 22 176,4 mln euro (79%) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5,737,3 mln euro (21%), zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro

6 Świlcza, 10-11 grudnia 20076 Alokacja na środowiskowe osie priorytetowe (wkład UE w mln euro)

7 Świlcza, 10-11 grudnia 20077 System Zarządzania- oś 1 i 2 Instytucja Zarządzająca – MRR Instytucja Pośrednicząca – MŚ Instytucja Wdrażająca: - projekty > 25 mln euro NFOŚiGW - projekty <25 mln euro WFOŚiGW Instytucja Certyfikująca – MRR Instytucja odpowiedzialna za otrzymanie płatności dokonanych przez KE - MF

8 Świlcza, 10-11 grudnia 20078 Rola WFOŚiGW w pozyskiwaniu środków unijnych Instytucja Wdrażająca I i II oś priorytetową PO IiŚ Na mocy Porozumienia podpisanego 25 czerwca 2007r. przez Ministra Środowiska indywidualnie z każdym z Wojewódzkich Funduszy, Fundusze pełnią funkcję Instytucji Wdrażającej dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro.

9 Świlcza, 10-11 grudnia 20079 Zadania Instytucji Wdrażającej 1. W zakresie przygotowania i oceny projektów: Monitorowanie przygotowania i ocena projektów umieszczonych w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, Przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków składanych w procedurze konkursowej, Uczestniczenie w pracach grup roboczych do spraw oceny projektów na wniosek Instytucji Pośredniczącej, Zawieranie we własnym imieniu z beneficjentem umów o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ.

10 Świlcza, 10-11 grudnia 200710 Zadania Instytucji Wdrażającej 2. W zakresie działań kontrolnych: Przygotowywanie planu kontroli u beneficjentów na dany rok, Przeprowadzanie kontroli projektów zgodnie z wytycznymi, Wykrywanie nieprawidłowości, Sporządzanie informacji pokontrolnych i przekazywanie ich wraz z zaleceniami do Instytucji Pośredniczącej.

11 Świlcza, 10-11 grudnia 200711 Zadania Instytucji Wdrażającej 3. W zakresie kontroli zamówień publicznych Weryfikacja spełniania przez beneficjenta gotowości w zakresie zamówień publicznych Opiniowanie dokumentacji przetargowej Kontrola prowadzenia postępowania przetargowego od jego wszczęcia do rozliczenia umowy

12 Świlcza, 10-11 grudnia 200712 Zadania Instytucji Wdrażającej 4. W zakresie monitorowania i sprawozdawczości Bieżące monitorowanie projektów Sporządzanie informacji miesięcznych, sprawozdań okresowych, rocznych, końcowych Monitorowanie rezultatów i oddziaływań przez 5 lat Gromadzenie informacji finansowych i statystycznych

13 Świlcza, 10-11 grudnia 200713 Zadania Instytucji Wdrażającej 5. W zakresie zarządzania finansowego i rozliczania projektu Prowadzenie systemu księgowego zgodnie z instrukcją wykonawczą Przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność Zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów Opracowywanie zbiorczego wniosku o płatność Dokonywanie płatności zaliczkowych, pośrednich, końcowych Odzyskiwanie i zwrot środków nieprawidłowo wypłaconych

14 Świlcza, 10-11 grudnia 200714 Zadania Instytucji Wdrażającej 6. W zakresie informacji i promocji Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Planem Komunikacji Informowanie beneficjentów o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych Monitorowanie i kontrolowanie wypełniania obowiązków informacyjnych przez beneficjentów

15 Świlcza, 10-11 grudnia 200715 Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa finansowana z Funduszu Spójności Działanie1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM Działanie dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej, oraz systemów zaopatrzenia w wodę w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Rodzaje beneficjentów: · jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, · podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

16 Świlcza, 10-11 grudnia 200716 Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa finansowana z Funduszu Spójności Wartość projektu: Projekty realizowane w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM bez względu na wartość Poziom dofinansowania Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków.

17 Świlcza, 10-11 grudnia 200717 Kryteria podstawowe Strategiczny charakter projektu Kwalifikowalność projektu i beneficjenta Zgodność projektu z celami NSRO, programem operacyjnym, strategiami, Skala oddziaływania Dostępność środków w ramach alokacji

18 Świlcza, 10-11 grudnia 200718 Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej I Specyficzne kryteria formalne: Wskaźnik koncentracji – min 120 os./km nowobudowanej sieci kanalizacyjnej z wyjątkiem obszarów, o których mowa w § 3 ust.5 rozp. Min. Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2004 nr. 283 poz. 2841 ze zm.) Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – 2013 Zgodność z KPOŚK Przygotowanie dokumentacji* * w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji wg warunków kontraktowych Czerwonej Książki FIDIC– min. 40 % W przypadku zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC – dokumentacja przetargowa dla wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach warunków kontraktowych projektuj i buduj

19 Świlcza, 10-11 grudnia 200719 Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej I Z zakresu rzeczowego projektów ubiegających się o wsparcie z Funduszu Spójności należy wyłączyć działania inwestycyjne na obszarach kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 tj. zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dotyczące: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; Nie dopuszcza się realizowania projektów grupowych (właścicielem wytworzonego majątku musi być jeden beneficjent); Nie przewiduje się wspierania indywidualnych projektów dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę lub budowy kanalizacji deszczowej; Projekty z zakresu budowy sieci wodociągowej lub kanalizacji deszczowej – konieczne jest, aby stanowiły element uzupełniający całego projektu; Do wsparcia kwalifikują się projekty, które swoim zakresem obejmują ponad 50% inwestycji związanych z kanalizacją sanitarną i oczyszczalniami ścieków;

20 Świlcza, 10-11 grudnia 200720 Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej I Kryteria merytoryczne I stopnia: Wielkość aglomeracji (w RLM) Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych Budowa kanalizacji - Liczba osób, którym zapewniona zostanie możliwość przyłączenia (w RLM) Modernizacja kanalizacji – km sieci, która ma zostać zmodernizowana w stosunku do km istniejącej sieci kanalizacyjnej (w km) Wskaźnik koncentracji w Mk/km) Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania – powołanie Pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentacje przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)

21 Świlcza, 10-11 grudnia 200721 Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi finansowana z Funduszu Spójności Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. W ramach działania budowana będzie instalacja umożliwiająca przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie. Ponadto tworzenie kompleksowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności niebezpiecznych, a także wielkogabarytowych i budowlanych.

22 Świlcza, 10-11 grudnia 200722 Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi finansowana z Funduszu Spójności W ramach działania wspierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców i powinny spełniać w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno- biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (jako opcja najmniej preferowana); kompostowanie odpadów zielonych, sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny).

23 Świlcza, 10-11 grudnia 200723 Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi finansowana z Funduszu Spójności Rodzaje beneficjentów: podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki Wartość projektu: Projekty dla instalacji i systemów gospodarki odpadami powyżej 150 000 mieszkańców bez względu na wartość. Poziom dofinansowania Maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków, w przypadku pomocy publicznej wynikać będzie z dopuszczalnego pułapu tej pomocy.

24 Świlcza, 10-11 grudnia 200724 Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej II, działanie 2.1 Specyficzne kryteria formalne: Projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi obsługujący minimalnie 150 tys. mieszkańców Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – 2013. Zgodność z (krajowymi, wojewódzkimi) planami gospodarki odpadami Przygotowanie dokumentacji – wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań i wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu – min. 40 % całkowitej wartości projektu. Wszystkie projekty realizowane w ramach działania powinny zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z zarządzaniem odpadami;

25 Świlcza, 10-11 grudnia 200725 Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej II, działanie 2.1 Kryteria merytoryczne I stopnia: Obsługiwana liczba mieszkańców Masa odpadów kierowana do instalacji przetwarzania odpadów (w ciągu roku) Sposób redukcji odpadów ulegających biodegradacji Odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska odpadów Koszt rekultywacji w stosunku do całkowitego kosztu inwestycji Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania powołanie pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)

26 Świlcza, 10-11 grudnia 200726 Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi finansowana z Funduszu Spójności Działanie 2.2.: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich Rodzaje projektów: rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo na cele przyrodnicze, Projekty związane z zabezpieczeniem osuwisk modernizacja i budowa umocnień brzegowych, Rodzaje beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst, wojsko, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej,

27 Świlcza, 10-11 grudnia 200727 Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej II, działanie 2.2 Specyficzne kryteria formalne: Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – 2013. Przygotowanie dokumentacji – wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań i wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu – min. 40 % całkowitej wartości projektu. Wymóg, aby obecny właściciel gruntu, którego dotyczy projekt, nie był odpowiedzialny za powstanie zanieczyszczenia lub degradację środowiska (nie dotyczy wojska).

28 Świlcza, 10-11 grudnia 200728 Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej II, działanie 2.2 Kryteria merytoryczne I stopnia: Projekty z zakresu rekultywacji terenów: Przyczyna degradacji środowiska Powierzchnia zrekultywowanego terenu Forma degradacji Przywrócenie wartości przyrodniczej Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji

29 Świlcza, 10-11 grudnia 200729 Warunki uzyskania wsparcia dla osi priorytetowej II, działanie 2.2 Kryteria merytoryczne I stopnia Projekty z zakresu osuwisk: Powierzchnia osuwiska Charakter szkodliwości osuwisk dla środowiska Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji Projekty z zakresu ochrony brzegów morskich: Pozytywny wpływ projektu na środowisko Zgodność z Programem ochrony brzegów morskich Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji

30 Świlcza, 10-11 grudnia 200730 Nabory wniosków o dofinansowanie Dla obu osi priorytetowych dokumenty programowe przewidują dwa tryby naboru wniosków o dofinansowanie: Tryb indywidualny- lista projektów kluczowych dla PO IiŚ, Tryb konkursowy.

31 Świlcza, 10-11 grudnia 200731 Proponowane zmiany w nowym okresie programowania Wyeliminowanie wartości progowej projektów w odniesieniu do gospodarki wod-kan oraz gospodarki odpadowej, Okres kwalifikowalności kosztów od 1 stycznia 2007r. Wprowadzenie zasady n+3, po 2010 roku n+2, Nowy sposób wyliczenia luki finansowej Zatwierdzanie przez Komisję Europejską tylko dużych projektów, dla środowiska są projekty > 25 mln euro, w pozostałych dziedzinach >50 mln euro, Dla projektów poniżej 25 mln euro decyzja o dofinansowaniu będzie podejmowana przez Instytucję Pośredniczącą dla danej osi priorytetowej, Zrezygnowano z realizacji oddzielnych projektów z zakresu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia, przygotowanie dokumentacji będzie kosztem kwalifikowanym w ramach danego projektu

32 Dziękujemy za uwagę

33 Zainteresowanych zapraszamy do biura WFOŚiGW w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 Dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.bip.wfosigw.rzeszow.pl www.bip.wfosigw.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Warunki uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prezentacja przygotowana na podstawie zatwierdzonej wersji PO IiŚ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google