Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ IV PROW 2007-2013 Mariusz Bednarz Grudzień 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ IV PROW 2007-2013 Mariusz Bednarz Grudzień 2007."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ IV PROW 2007-2013 Mariusz Bednarz Grudzień 2007

2 Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 CEL LEADER jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, umożliwiającym realizowanie i osiąganie celów osi III. Celem LEADER-a jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

3 Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 LEADER ma za zadanie łączyć wiedzę i umiejętności trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, dla opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Przedstawiciele tych trzech sektorów tworzą partnerstwo trójsektorowe (tzw. Lokalna Grupa Działania; LGD), które opracowuje i realizuje LSR.

4 Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 DZIAŁANIA W ramach osi LEADER pomoc jest przyznawana na następujące działania: Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju wdrażanie projektów współpracy funkcjonowanie lokalnej grupy działania w rozumieniu art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005;

5 Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 Działanie 4.1 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Działanie: Lokalne strategie rozwoju oraz różnicowanie działań na obszarach wiejskich Pomoc w ramach działania jest przyznawana: na operacje wybrane, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, przez lokalną grupę działania wybraną w drodze konkursu do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju, które: odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odnowa i rozwój wsi, nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań, o których mowa powyżej, jeżeli operacje te będą realizowane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, a ich realizacja jest zgodna z tą strategią;

6 Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 Działanie 4.1 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Pomoc na realizację projektów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w ramach działań osi III: Pomoc może być przyznana jeśli spełnione są następujące warunki: Projekt: spełnia kryteria dostępu zgodnie z przepisami regulującymi zasady wdrażania poszczególnych działań (PROW, ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich …, rozporządzenia), uzyska uchwałę właściwej LGD w zakresie zgodności (lub braku zgodności) z LSR, projekt jest realizowany na obszarze działania LGD, wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę na obszarze działania LGD, Zakres pomocy, zasady, beneficjenci – jak w przepisach dotyczących danego działania.

7 Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 Działanie 4.1 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Pomoc na realizację projektów nie odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III (MAŁE GRANTY).

8 Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 Działanie 4.2 wdrażanie projektów współpracy Finansowaniu podlegają projekty współpracy polegające na realizacji wspólnych działań (nie tylko wymiana doświadczeń!!!!!!!) przez partnerów biorących udział w projekcie, z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Przynajmniej 1 partner spośród biorących udział w projekcie powinien być LGD w ramach realizacji założeń osi 4. Tylko koszty związane z uczestnictwem tego partnera są kosztami kwalifikowalnymi. Kosztami kwalifikowalnymi są także koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. np.. Organizacja spotkań w celu nawiązania współpracy itp.

9 Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 Działanie 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W ramach działania pokrywane będą koszty bieżące funkcjonowania LGD, doskonalenia zawodowego osób biorących udział w przygotowywaniu lub wdrażaniu LSR, oraz prowadzenie działań aktywizujących w celu zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru. Koszty bieżące mogą wynieść maksymalnie 15% wartości wszystkich przeprowadzonych przez LGD działań.

10 Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 Schematy wdrażania Podejście LEADER – działanie 4.1 (z puli LEADER – działania osi III i małe granty) BENEFICJENCI PODMIOT WDRAŻAJĄCY (samorząd województwa lub OR ARiMR) ARiMR Wniosek o płatność Zlecenie płatności umowa środki LGD Wniosek o dofinansowanie Wniosek z opinią

11 Oś IV LEADER w PROW 2007-2013 Schematy wdrażania Schematy wdrażania (DZIAŁANIA REGIONALNE z puli wojewódzkiej, działania 4.2 i 4.3 osi LEADER): BENEFICJENT (LGD) PODMIOT WDRAŻAJĄCY (samorząd województwa) ARiMR Wniosek o płatność Wniosek o dofinansowanie Zlecenie płatności umowa środki

12 Dziękuję za uwagę Mariusz Bednarz m.bednarz@podkarpackie.pl


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ IV PROW 2007-2013 Mariusz Bednarz Grudzień 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google