Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania."— Zapis prezentacji:

1 Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4 , poz.170)

2 Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach
Podstawa programowa Opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje: opiekuńcze, wychowawcze, kształcące. Podstawa programowa wskazuje 10 celów wychowania przedszkolnego.

3 Celem wychowania przedszkolnego jest:
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym technicznym i oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4 Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

5 Obszary edukacyjne wychowania przedszkolnego.
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

6 Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznym i w unikaniu zagrożeń. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

7 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Umiejętności i wiadomości zawarte w obszarach działalności edukacyjnej przedszkola znajdują swoje odzwierciedlenie w podstawie programowej dla klasy w edukacji wczesnoszkolnej. Ciężar jakościowy edukacji przedszkolnej przeniesiony został na ogólny rozwój sprzyjający pojawieniu się gotowości edukacyjnej sześciolatka. Istotą zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wyeliminowanie typowo szkolnych umiejętności jakie dziecko opanowywało przed podjęciem nauki w szkole.

8 Proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym.

9 „Dzieci i zegarów nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do chodzenia.”
Jean – Paul Sartre Opr. Beata Skoczylas


Pobierz ppt "Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google