Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UPOWSZECHNIENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE REFORMY OŚWIATOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UPOWSZECHNIENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE REFORMY OŚWIATOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 UPOWSZECHNIENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE REFORMY OŚWIATOWEJ

2 Dlaczego warto upowszechniać edukację przedszkolną?
-większość możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia; -edukacja przedszkolna najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym; -wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników; -obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych umiejętności, nauczyciel może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka; -w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej i przez to zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne.

3 Edukacja przedszkolna w Polsce- stan obecny
w 535 gminach (21%) w Polsce nie ma ani jednego przedszkola! w Polsce 2-krotnie mniej czterolatków korzysta z edukacji przedszkolnej niż w UE 2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA 3

4 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego
Obecnie - 44% dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym ( ostatnie miejsce wśród krajów UE ) Lata 2009/ wzrost wskaźnika do 70%

5 Jak upowszechniać edukację przedszkolną ?
1. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U.z 2007r. Nr 181, poz. 1292); 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008r. Nr7, poz.38 ze zmianami).

6 Inne formy wychowania przedszkolnego to:
zespoły wychowania przedszkolnego -punkty przedszkolne Kryterium odróżniającym obydwie formy jest częstotliwość prowadzenia w nich zajęć. W zespole zajęcia mogą być prowadzone tylko w niektóre dni tygodnia, natomiast w punkcie przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Minimalny dzienny wymiar zajęć, w trakcie których będzie realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego , wynosi 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar zajęć wynosi 12 godzin.

7 Finansowanie Po objęciu obowiązkiem szkolnym edukacja sześciolatków
w szkole podstawowej będzie finansowana z subwencji oświatowej. Jeśli sześciolatek będzie subwencjonowany, pozwoli to jednostkom samorządu terytorialnego przesunąć pieniądze ,,odzyskane” przez gminę z finansowania sześciolatka na opiekę przedszkolną

8 Finansowanie Zadania dotyczące edukacji przedszkolnej mogą być współfinansowane z: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( euro) Informacje o konkursach realizowanych w każdym z regionów można odnaleźć w Planach Działania dla Priorytetu IX PO KL, sporządzanych przez Instytucje Pośredniczące, odrębne dla każdego z województw. Szczegółowe informacje znajdują się w broszurce,, Jak organizować edukację przedszkolną w nowych formach” , którą otrzymała każda gmina, szkoła, przedszkole.

9 ,,Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka”


Pobierz ppt "UPOWSZECHNIENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE REFORMY OŚWIATOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google