Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znaczenie wychowania przedszkolnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znaczenie wychowania przedszkolnego"— Zapis prezentacji:

1 „Sześciolatki w szkole” Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego

2 Znaczenie wychowania przedszkolnego
Jest to najważniejszy etap w życiu dziecka W tym okresie kształtuje się znaczna część możliwości intelektualnych Najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u najmłodszych dzieci POLSKA KRAJE UE 60% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola 90% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola

3 WAŻNE Jeszcze przez dwa lata sześciolatki w pierwszej klasie zgodnie z wolą rodziców – projekt nowelizacji ustawy do konsultacji Przedłużenie o dwa lata okresu, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice.

4 Objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci sześcioletnich od 1 września 2014r. Oznacza to, że dzieci urodzone w 2008r i w latach kolejnych będą rozpoczynały naukę w szkole w wieku 6 lat. Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które – zgodnie z decyzją rodziców – nie rozpoczną nauki w szkole w wieku 6 lat, będą nadal uczęszczać do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach. W podjęciu decyzji o zapisaniu sześciolatka do klasy pierwszej rodzicom pomoże informacja o poziomie przygotowania dziecka do edukacji szkolnej, przygotowana przez nauczyciela w przedszkolu.

5 Diagnoza przedszkolna

6 Zadaniem nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego jest prowadzenie obserwacji mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Zadaniem nauczycieli jest także przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej (oceny stanu gotowości szkolnej dziecka) w roku szkolnym poprzedzającym termin rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole

7 Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej

8 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

9 Podstawa programowa Podstawa programowa to zapis osiągnięć przewidzianych dla przeciętnie uzdolnionego ucznia. Podstawa programowa opisuje efekty kształcenia po każdym etapie edukacji. Nowa podstawa programowa zastąpi w przyszłości standardy wymagań egzaminacyjnych.

10 Istota reformy: spójność programowa
Diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców, Łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej, Opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczyciela. Przedszkole Szkoła Podstawowa

11 Nowa podstawa programowa
Efekty kształcenia wyrażone są w języku wymagań na koniec każdego etapu kształcenia Wymagania ogólne – opisują cele kształcenia Wymagania szczegółowe – opisują treści kształcenia

12 Nowa podstawa programowa cele wychowania przedszkolnego
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

13 Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

14 Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadanie się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

15 Kształtowanie gotowości
do nauki czytania i pisania

16 EDUKACJA POLONISTYCZNA
Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I: Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym, górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki; Potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

17 Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania, nauki pisania: Interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowy do nauki czytania i pisania; Słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

18 rozwoju intelektualnego edukacją matematyczną
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

19 EDUKACJA MATEMATYCZNA
Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I: Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; Wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych; Ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

20 Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą; Zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

21 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Intencją autorów podstawy programowej była troska o zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki, w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest proporcjonalne zagospodarowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu na zabawę, gry na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne oraz czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

22 Zagospodarowanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym
co najmniej 1 2 czasu czasu 5 5 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. co najmniej 1 czasu 5 najwyżej 1 czasu 5

23 Jakie umiejętności nabywa sześciolatek w przedszkolu, a czego nauczy się w szkole?
Sześciolatek w I klasie uczy się: - Wszystkich liter alfabetu - Rozwija sprawność rąk (rysuje, wycina, lepi z plasteliny) przygotowuje się do nauki pisania - Pisać proste, krótkie zdania - Słucha bajek, wierszy, opowiadań – rozwija swoje zainteresowania czytaniem i pisaniem - Czytać krótkie teksty - Dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie - Rozróżniać pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie oraz posługiwać się nimi

24 - Uczy się odróżniać błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów
- Poprawnie liczyć (także wspak) do 20 oraz zapisywać liczby cyframi do 10 - Podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach - Sprawnie dodawać i odejmować do 10 oraz zapisywać te działania - Rozwiązywać zadania z treścią - Dowiaduje się, na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby mierzenia Mierzyć długość, posługując się np. linijką porównywać długości obiektów - Ważyć przedmioty - Poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące - Zależności między porami roku a zjawiskami przyrody - Korzystać z kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące w roku

25 Kiedy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole?
Od dziecka rozpoczynającego naukę szkolną oczekujemy: Umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych Radzenia sobie w typowych, codziennych sytuacjach Rozumienia, że trzeba dbać o swoje zdrowie Umiejętności porozumiewania się, w tym zadawania pytań i słuchania odpowiedzi, a także przywitania się, przedstawienia, zaproszenia dzieci do zabawy, zwrócenia się o pomoc

26 Zabawy w dziecięce gry i stosowania się do ich reguł
Współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi Wytrwałości w realizowaniu zadań i własnych pomysłów Przygotowania do nauki czytania i pisania Przygotowania do nauki matematyki Sześciolatek jest gotowy do nauki w I klasie, jeśli posiada umiejętności oczekiwane od dzieci kończących przedszkole, jest zainteresowany szkołą, stara się być wytrwały w podejmowanych zadaniach.

27 Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole?
Staje się bardziej odważny, samodzielny i pewny siebie, Jest bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, Wykorzystuje w pełni naturalny potencjał rozwojowy, Korzysta z zasobów środowiska szkolnego, Rozwija swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych, Uczestniczy w zajęciach z języka obcego, Uczy się zasad samorządności,

28 Uczy się odpowiedzialności za siebie i innych,
Zdobywa doświadczenia we współdziałaniu w grupie, Dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej nauki, W przypadku trudności korzysta z zajęć terapii pedagogicznej, Uczy się właściwego wykorzystania komputera i Internetu.

29 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Znaczenie wychowania przedszkolnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google