Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program wychowawczy szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program wychowawczy szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Program wychowawczy szkoły

2 Program wychowawczy szkoły
Opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli

3 Program wychowawczy szkoły to:
Przyjęta przez szkołę koncepcja wychowania, zmierzająca do kształtowania osobowości ucznia pod kierunkiem nauczycieli, opisana przez zestaw celów, zadań i sposobów ich realizacji

4 Główny cel wychowania to:
Wszechstronny rozwój ucznia w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym, realizowany przez każdego nauczyciela

5 Cele szczegółowe- dostosowane do wieku-do okresu rozwojowego dziecka
W szkole podstawowej nauczyciele rozwijają aktywność ucznia W gimnazjum nauczyciele wdrażają uczniów do samodzielności W szkole ponadgimnazjalnej kształtowana jest dojrzałość życiowa

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dziennik Ustaw Nr 4 z dnia 23 grudnia 2008 r. poz. 17

7 i społecznemu, takie jak;
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół W procesie kształcenia ogólnego szkoła na każdym etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak;

8 Kształtowane postawy uczniów:
Uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

9 a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji

10 Program wychowawczy szkoły- schemat tworzenia:
KROK I. Przeprowadzenie debaty o wychowaniu w szkole – Czym jest wychowanie ? Czym ma być program wychowawczy szkoły?

11 Program wychowawczy szkoły
KROK II. Zdiagnozowanie sytuacji uczniów i szkoły. Poszukanie informacji na temat realnych potrzeb społeczności szkolnej, rzeczywistej pracy wychowawczej. Określenie klimatu wychowawczego szkoły Jacy są nasi uczniowie? Jaka jest nasza szkoła?

12 Program wychowawczy szkoły
Sposoby diagnozowania są różne; obserwacja, rozmowy i dyskusje, ankiety, wywiady

13 Program wychowawczy szkoły
KROK III. Określenie obszarów kompetencyjnych i przyjęcie celu wychowawczego szkoły- Jacy mają być nasi uczniowie? Jakie są cele naszej pracy wychowawczej? Co jest przesłaniem dla naszej pracy?

14 Program wychowawczy szkoły
KROK IV. Sformułowanie szkolnych zadań wychowawczych-wyznaczenie priorytetów wychowawczych Na czym chcemy się skupić? Obszary tematyczne, problemy wychowawcze w naszej szkole. Co chcemy realizować w naszej szkole?

15 Program wychowawczy szkoły
KROK V: Sformułowanie założeń realizowania programu wychowawczego- Jak będziemy realizować przyjęty program?

16 Program wychowawczy szkoły
KROK VI: Zredagowanie programu, konsultowanie, zatwierdzenie- Jak zapiszemy i przyjmiemy nasz program?

17 Program wychowawczy szkoły
KROK VII: Sformułowanie norm społecznych szkoły- Jak sformułujemy i zapiszemy reguły życia społeczności szkolnej?

18 Program wychowawczy szkoły
KROK VIII: Przyjęcie procedury ewaluacyjnej- Jak sprawdzamy co nam się udało?, Co trzeba zmienić i dlaczego?

19 Podstawą tworzenia programu wychowawczego szkoły są zasady:
Spójności, Otwartości Perspektywiczności

20 Zasada spójności-realizowana poprzez;
Przyjęcie wspólnych dla wszystkich norm i wartości Nawiązanie treściami i celami programu do realiów szkoły, środowiska Zapewnienie korelacji wszelkich programowych form działalności szkoły (programów nauczania, szkolnego systemu oceniania) z celami wychowawczymi szkoły, misją szkoły Nawiązanie do konwencji praw dziecka

21 Zostaną uwzględnione ich oczekiwania i możliwości
Zasada otwartości W tworzeniu programu wychowawczego uczestniczą podmioty działające w szkole tj. nauczyciele, rodzice, uczniowie, personel administracyjny Zostaną uwzględnione ich oczekiwania i możliwości Jest on zapisem otwartym, tzn. może być zmieniany i uzupełniany

22 Zasada otwartości Uwzględnia bieżące sytuacje wychowawcze
Przewidziany jest monitoring

23 Zasada perspektywiczności przypomina nam, że:
Celem programu jest przygotowanie ucznia do przyszłości, do dorosłego życia Tworzony program jest planowaniem działań długofalowych opartym na ciągłości oddziaływań Obejmuje dany etap edukacji Uwzględnia wiek i fazy rozwoju uczniów

24 Funkcjonowanie szkoły w obszarze wychowawczym-obszary wychowawcze
Zasady współpracy z rodzicami Postawy nauczyciela Programy nauczania System oceniania Program godzin z wychowawcą i praca wychowawcy klasowego Zajęcia pozalekcyjne- (konkursy, kółka zainteresowań)

25 Funkcjonowanie szkoły w obszarze wychowawczym-obszary wychowawcze
Wycieczki Obyczaje szkolne-zasady zachowania w szkole Tradycje szkoły-uroczystości Regulamin szkolny Zasady funkcjonowania samorządności w szkole Program profilaktyki-profilaktyczne

26 Wychowuje każdy nauczyciel
Koordynatorem działań wychowawczych jest wychowawca klasy

27 Plan pracy wychowawczej opracowany przez wychowawcę realizowany jest na:
„Godzinie z wychowawcą”

28 Ramowy plan nauczania dla….
„Zajęcia z wychowawcą” Szkoła podstawowa- 95 godzin Gimnazjum - 95 godzin Liceum- 90 godzin Technikum -120 godzin

29 Tutoring- zindywidualizowana metoda pracy z uczniem
Istotą tutoringu jest budowanie wspólnoty „uczącej się”. Tutoring umożliwia zmianę systemu opieki szkolnej nad uczniem z grupowego na zindywidualizowany system skierowany na każdego potrzebującego ucznia.

30 Tutoring- zindywidualizowana metoda pracy z uczniem
Dobrym pomysłem dla realizacji pracy wychowawczej może być funkcjonowanie dwóch wychowawców w danej klasie . Umożliwi to zindywidualizowane, skuteczniejsze obserwowanie i niezwłoczne, rozwiązywanie problemów wychowawczych

31 Dziękuję za uwagę Zapraszam do współpracy Urszula Mielczarek


Pobierz ppt "Program wychowawczy szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google