Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia gimnazjum
Konferencja „Bliżej wychowania” r. Jolanta Boryszewska – konsultant ODN w Łomży

2 Wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia – w świetle zadań szkoły wynikających z nowej podstawy programowej

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Nr 4, poz. 17) 3

4 Inspiracją dla działań wychowawczych są też:
Kierunki polityki oświatowej, Priorytety Podlaskiego Kuratora Oświaty.

5 SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE

6 W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy:
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

7 W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

8 Budowanie właściwych, adekwatnych do oczekiwań społecznych postaw wiedzie przez wspieranie rozwoju indywidualnego.

9 NA BAZIE ROZPORZĄDZENIA MOŻEMY OKREŚLIĆ CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
Skoncentrujmy się na wspieraniu rozwoju indywidualnego ucznia

10 Szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich rozwojowi indywidualnemu:
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, wytrwałość, podejmowanie inicjatyw, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

11 Można zaproponować też pewną chronologię działań
Zatem porządkując... Można zaproponować też pewną chronologię działań

12 poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, kultura osobista (gotowość do uczestnictwa w kulturze), ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, wytrwałość, podejmowanie inicjatyw.

13 Wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia – w świetle psychologii (inteligencja poznawcza/inteligencja emocjonalna)

14 Kompetencje emocjonalne
Kompetencje osobiste – determinują stopień, w jakim radzimy sobie ze sobą, Kompetencje społeczne – determinują stopień, w jakim radzimy sobie z innymi.

15 Kompetencje osobiste (1)
Samoświadomość – wiedza o swoich stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach i intuicyjnych ocenach: świadomość emocjonalna (rozpoznawanie emocji i ich skutków), poprawna samoocena (poznanie swoich słabych i mocnych stron), wiara w siebie (silne poczucie własnej wartości i świadomość swoich możliwości i umiejętności).

16 Kompetencje osobiste (2)
Samoregulacja – panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi, impulsami i możliwościami: samokontrola (kontrolowanie szkodliwych emocji i impulsów), spolegliwość (utrzymywanie norm uczciwości i prawości), przystosowalność (elastyczność w dostosowaniu się do zmian), innowacyjność (umiejętność przyjmowania nowatorskich pomysłów, podejść, nowych informacji).

17 Kompetencje osobiste (3)
Motywacja – skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie. dążenie do osiągnięć (starania o lepsze wyniki albo spełnienie kryteriów doskonałości), zaangażowanie (utożsamianie swoich celów z celami grupy lub organizacji), inicjatywa (gotowość do wykorzystywania szans i okazji), optymizm (wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia wytyczonego celu mimo przeszkód i niepowodzeń).

18 Uwzględniając treści zawarte w rozporządzeniu i opracowaniach psychologów
...można przyjąć, że celem działań wspierających rozwój indywidualny ucznia powinno być...

19 Budowanie: Wspieranie: poczucia tożsamości, poczucia własnej wartości,
motywacji, wytrwałości, konsekwencji w pracy, w realizacji inicjatyw, Wspieranie: rozwoju kultury osobistej, umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności współpracy opartej na empatii.

20 W formie podsumowania...

21

22 Realizacja zamierzeń:
Podczas godzin do dyspozycji wychowawcy – praca planowana z konsekwencją i umiarem, Wszelkie wspólne działania w obrębie klasy, szkoły, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, Nazwijmy to – codzienne uważne funkcjonowanie...

23 PLANOWANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ
...to oczywista konsekwencja podjętych analiz, ale to już temat na kolejne spotkanie...

24 Dziękuję i zapraszam do korzystania z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży!


Pobierz ppt "Wspieranie rozwoju indywidualnego ucznia gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google