Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspomaganie nauczania w klasach I-III

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspomaganie nauczania w klasach I-III"— Zapis prezentacji:

1 Wspomaganie nauczania w klasach I-III

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4 poz.17)

3 Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej
I etap edukacyjny- nauczanie zintegrowane - klasy I-III II etap edukacyjny - nauczanie przedmiotowe w klasie IV-VI

4 Edukacja wczesnoszkolna Klasa I Klasa II – III
- 3 lata nauki szkolnej Klasa I poznawanie wiadomości i kształcenie umiejętności Klasa II – III powtarzanie, pogłębianie i rozszerzanie

5 Cele edukacji wczesnoszkolnej
Wspomaganie dziecka w rozwoju: Intelektualnym Społecznym Etycznym Fizycznym Estetycznym

6 Zadania szkoły program nauczania skoncentrowany na dziecku ( indywidualne tempo rozwoju, możliwości uczenia się), trójpodmiotowość: uczeń-szkoła-dom, rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka, rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata, poszanowanie godności dziecka, zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych matematyczne, dbałość o zapewnienie dostępu do różnych żródeł informacji sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka

7 Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do potrzeb i możliwości Podstawa programowa kształcenia ogólnego

8 System oświaty zapewnia w szczególności:
wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej Ustawa o systemie oświaty – art.1

9 Indywidualizacja pracy z uczniem
obowiązkowe, jak i dodatkowe zajęcia edukacyjne, wsparcie i zindywidualizowana pomoc w zależności od dokonanego na poziomie szkoły rozpoznania, zarówno trudności w uczniu się , jak i uzdolnień dziecka, udzielanie potrzebnego wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej ucznia, diagnoza w PP-P

10 Indywidualizacja procesu kształcenia w klasach I-III:
wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się i wspieranie rozwoju uczniów zdolnych

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wspomaganie nauczania w klasach I-III"

Podobne prezentacje


Reklamy Google