Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Razem dla Północnego Mazowsza Założenia oraz cele projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Razem dla Północnego Mazowsza Założenia oraz cele projektu."— Zapis prezentacji:

1 Razem dla Północnego Mazowsza Założenia oraz cele projektu

2 Razem dla Północnego Mazowsza Realizator projektu: Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie Okres realizacji: 01.05.2011r. – 31.05.2013r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 5.4.2

3 Cel projektu Stworzenie skutecznego mechanizmu koordynacji i promocji NGO z terenu Północnego Mazowsza poprzez wzmocnienie ich potencjału ludzkiego oraz wdrożenie narzędzi efektywnej współpracy pomiędzy organizacjami oraz z administracją samorządową. Razem dla Północnego Mazowsza

4 Cele bezpośrednie: stworzenie forum współpracy III sektora wsparcie szkoleniowo-doradcze NGO w zakresie rozwoju współpracy stworzenie narzędzi współpracy pomiędzy NGO i samorządami podniesienie wiedzy i umiejętności NGO w zakresie edukacji obywatelskiej wspólne propagowanie osiągnięć NGO i ich promocja poprawa komunikacji, wymiana informacji i doświadczeń NGO Razem dla Północnego Mazowsza

5 Odbiorcy projektu Pracownicy, działacze i wolontariusze organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele administracji samorządowej z obszaru czterech powiatów Północnego Mazowsza: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i pułtuskiego Razem dla Północnego Mazowsza

6 Integracja organizacji pozarządowych Północnego Mazowsza Cel: stworzenie grupy inicjatywnej, składającej się z przedstawicieli NGO, którzy włączą się aktywnie w budowę struktur sieci współpracy Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

7 Integracja organizacji pozarządowych Północnego Mazowsza – działania: a)wyjazd studyjny NGO Północnego Mazowsza w celu zapoznania organizacji pozarządowych z doświadczeniami i praktykami istniejących już sieci NGO b)warsztaty dla NGO mające na celu wypracowanie podstawowych założeń dot. przyszłej współpracy Koalicja na rzecz dobra wspólnego Warsztaty mają służyć wzajemnemu poznanie liderów i integracji NGO oraz określeniu celów koalicji organizacji NGO, oczekiwań dot. współpracy, analiza szans i zagrożeń dot. współpracy Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

8 Stworzenie Forum Dialogu Obywatelskiego i narzędzi współpracy NGO Cel Forum: integracja, promocja i koordynacja działań NGO wypracowanie formuły współpracy NGO z adm. publ ocena współpracy samorządu z NGO, podejmowanie najbardziej aktualnych problemów NGO, wymiana doświadczeń, podnoszenie jakości usług NGO – wypracowanie standardów działania, w tym standardów jakości Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

9 Stworzenie Forum Dialogu Obywatelskiego i narzędzi współpracy NGO (próba) stworzenie i wdrożenie mechanizmu wyłaniania reprezentantów NGO do ciał doradczych i konsultacyjnych (m.in. rady zatrudnienia, komisji społ.), przekształcenie Forum w związek stowarzyszeń i innych osób prawnych mających cele niezarobkowe Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

10 Forum Dialogu Obywatelskiego – działania: Powołanie sieci Forum Dialogu Obywatelskiego (FDO) Plan działań: 1.Ukonstytuowanie się grupy inicjatywnej, która określi ramy działania forum 2.Przygotowanie dokumentów regulujących FDO 3.Organizacja konferencji założycielskiej 4.Uformowanie i działanie Forum i Grup Roboczych (w zależności od założeń przyjętych przez FDO) Pozostałe zadania w działaniu prowadzone będą w ramach FDO. Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

11 Forum Dialogu Obywatelskiego – działania: Targi NGO Północnego Mazowsza Cel: zaprezentowanie efektów działań oraz promocja NGO i budowa ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Cykliczna impreza, realizowana w każdym roku realizacji projektu. Podczas Targów prowadzone będą panele dyskusyjne nt. sektora, współpracy między NGO i z jst Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

12 Forum Dialogu Obywatelskiego – działania: Badania i raport Potencjał trzeciego sektora dla dobra lokalnej społeczności. Cel: zebranie danych o możliwościach i efektach, przeszkodach i problemach działania i funkcjonowania NGO, poznanie potencjału istniejących NGO Północnego Mazowsza, określenie propozycji współpracy z JST i wpływu na politykę społeczną subregionu Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

13 Forum Dialogu Obywatelskiego – działania: Ośrodek Opinii Obywatelskiej (OOO) Zadaniem Ośrodka będzie ocena działań podejmowanych przez administrację publiczną w zakresie działań społecznych, i opracowywanie oraz upowszechnianie ekspertyz dot. regulacji prawnych w zakresie polityk publicznych Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

14 Forum Dialogu Obywatelskiego – działania: Portal internetowy FDO Narzędzia portalu: źródło informacji o projekcie i najważniejszych wydarzeniach z życia NGO Północnego Mazowsza. akty prawne, artykuły i informacje nt. NGO forum wymiany poglądów i komunikatów Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

15 Forum Dialogu Obywatelskiego – działania: Baza wolontariatu Zadanie: ułatwienie organizacjom dostępu do osób posiadających wiedzę i umiejętności poszukiwane przez organizacje, które chcą działać społecznie. Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

16 Forum Dialogu Obywatelskiego – działania: Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Forum Cel: wsparcie NGO w codziennej pracy i zachęcenie do aktywnego udziału w jego pracach Razem dla Północnego Mazowsza Zadania w projekcie

17 Jak wziąć udział w działaniach w ramach projektu NGO: a)Deklaracja członka grupy inicjatywnej Forum b)Deklaracja członka Forum c)Deklaracja udziału w działaniach Forum JST: a)Deklaracja współpracy i udziału w działaniach Forum Razem dla Północnego Mazowsza

18 Dziękuje za uwagę Tomasz Kraskowski – Kierownik Projektu Razem dla Północnego Mazowsza


Pobierz ppt "Razem dla Północnego Mazowsza Założenia oraz cele projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google