Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie PO KL (Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora) Ministerstwo Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie PO KL (Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora) Ministerstwo Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie PO KL (Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego

2 Podstawa prawna wsparcia organizacji pozarządowych w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie
Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Art. 3 § 2 (b) wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz, w stosownym przypadku, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, w celu przeprowadzenia reform, lepszych uregulowań prawnych i dobrego zarządzania, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, zatrudnienia, edukacji, spraw społecznych, środowiska i sądownictwa(…)

3 Priorytet V Dobre rządzenie
Wsparcie ukierunkowane na podniesienie potencjału administracji, zwłaszcza w obszarach szczególnie istotnych dla realizacji Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Planu Reform

4 Priorytet V Dobre rządzenie
Cel szczegółowy 1: Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej Cel szczegółowy 2: Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw Cel szczegółowy 3: Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości Cel szczegółowy 4: Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej

5 Cel szczegółowy 4 Priorytetu V Dobre rządzenie
Wsparcie dla organizacji pozarządowych wiąże się z rolą tych podmiotów w procesie wspierania modernizacji struktur państwa i przede wszystkim przyczyni się do zwiększenia ich uczestnictwa w procesie realizacji niezbędnych reform, optymalizacji procesu stanowienia prawa oraz wdrażania zasady dobrego rządzenia.

6 Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Cel działania: Wspieranie potencjału organizacji trzeciego sektora w celu ich efektywnego i profesjonalnego uczestnictwa w mechanizmach partnerstwa, szczególnie w obszarach istotnych dla realizacji Strategii Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform

7 Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
wsparcie partnerskiego modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej (odnosi się to do wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych oraz do realizacji zadań publicznych) wzmocnienie potencjału i sprawności działań trzeciego sektora – w zakresie jego zdolności do realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną. wsparcie organizacji działających w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego wsparcie organizacji zajmujących się „działaniami strażniczymi”, czyli tworzeniem i wdrażaniem programów z zakresu obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych.

8 Struktura Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Poddziałanie Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora – projekty systemowe Typy projektów: Badania, studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu obywatelskiego, jego kondycji, funkcjonowania, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu Monitorowanie i ewaluacja współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi Upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną, Wzmocnienie kompetencji kadr administracji publicznej mających na celu usprawnienie współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi

9 Struktura Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego – projekty konkursowe Typy projektów: Wypracowanie, upowszechnianie i wdrażanie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych we współpracy z administracją publiczną, Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych, Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym, Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej

10 Finansowanie Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Alokacja finansowa: ogółem: euro środki EFS: euro środki krajowe: euro

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie PO KL (Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora) Ministerstwo Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google