Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

2 O EGZAMINIE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardzie wymagań będącym podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określonych w odrębnych przepisach.

3 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych Czas trwania 120 minut ETAP PISEMNY Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych Etap praktyczny – obejmuje praktyczne umiejętności związane z zadaniem o treści ogólnej, zależnej od zawodu i jego specyfiki. ETAP PRAKTYCZNY Czas trwania 180 minut

4 Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Na egzaminie sprawdzane są tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie : czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

5 Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą : czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

6 Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KWALIFIKACJI W ZAWODZIE, UJĘTE W TEMATACH ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Wymagania egzaminacyjne stanowią umiejętności praktyczne absolwenta sprawdzane i oceniane na egzaminie. Sformułowane zostały w czterech obszarach. Absolwent powinien umieć: 1.   Planować czynności związane z wykonaniem zadania   2.  Organizować stanowisko pracy 3.  Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach zadań egzaminacyjnych 4.   Prezentować efekt wykonanego zadania

7 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy ETAP PISEMNY Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów Obejmuje praktyczne umiejętności związane z zadaniem o treści ogólnej zalicza min. 75% punktów ETAP PRAKTYCZNY

8 Wymagania jakie winien spełnić zdający, aby przystąpić do egzaminu.
Zdający powinien: złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szkoły, nie później niż do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu w sesji letniej, ukończyć szkołę i otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentem potwierdzającym tożsamość (z numerem PESEL) o czym powiadomiony zostanie przez dyrektora szkoły na co najmniej 1 miesiąc przed egzaminem. zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedłożyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej wskazującą na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb (nie później niż do 20 grudnia). Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, i nie wcześniej niż na lata przed terminem egzaminu zawodowego.

9 Warunki , miejsce i termin egzaminu zawodowego.
Absolwenci szkoły zdający egzamin zawodowy zaraz po jej ukończeniu zdają etap pisemny egzaminu zawodowego w macierzystej szkole. W uzasadnionych przypadkach dyrektor OKE może wskazać inną szkołę, placówkę, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu. Etap praktyczny egzaminu zawodowego zdający zdają w ośrodkach wyznaczonych przez dyrektora OKE. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu .

10 Ogłoszenie wyników i wydawanie dyplomów.
1. Wyniki egzaminu oraz dyplomy kwalifikacji zawodowych przesyła OKE do szkoły, w której zdający przystąpili do egzaminu. 2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdający odbiera w macierzystej szkole w terminie od dnia wyznaczonego przez OKE. 3. Na wniosek zdającego lub jego rodziców karty odpowiedzi z etapu pisemnego oraz etapu praktycznego wraz z ustalonymi wynikami obu etapów egzaminu są do wglądu w siedzibie OKE.

11 Warunki zdawania egzaminu PONOWNIE
Osoba, która nie zdała etapu egzaminu lub go przerwała ma prawo przystąpić do niego w kolejnym roku jego przeprowadzania przed upływem 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu, w/w osoby zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie. Zdający składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu do dyrektora OKE we Krakowie w terminie: nie później niż do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu w sesji letniej, Osoba, która zdaje egzamin pisemny po raz kolejny – zdaje go w placówce wyznaczonej przez OKE.

12 INFORMACJE O EGZAMINIE


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google