Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Informacyjno- konsultacyjne w zakresie rozliczania operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Informacyjno- konsultacyjne w zakresie rozliczania operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Informacyjno- konsultacyjne w zakresie rozliczania operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013 Umowa Małe projekty Umowa Odnowa i rozwój wsi

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 138, poz.868, z 2009 r. Nr 71, poz 613, z 2010r nr 158, poz.1067, z 2011 r. nr 186,poz.1104)

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz.220).,oraz zmiana powyższego rozporządzenia z dnia 31 lipca 2008r.(Dz.U nr 156,poz.974), oraz zmiana z dnia 1 kwietnia 2010 r.(Dz.U nr 65, poz 417.

4 PODPISANIE UMOWY PRZEZ BENEFICJENTA I ZARZĄD WOJEWÓDZTWA UMOWA zawiera w szczególności : 1)oznaczenie przedmiotu i stron umowy 2)określenie warunków, terminu i miejsca realizacji operacji 3)określenie wysokości pomocy 4)określenie warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy 5)określenie warunków rozwiązania umowy 6)określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub wypłacona w nadmiernej wysokości

5 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY ( WEKSEL ) Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa. Weksel wraz z deklaracją wekslową są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w dniu zawarcia umowy.

6 PODPISANIE UMOWY PRZEZ BENEFICJENTA I ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Umowa może zawierać inne postanowienia realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące: osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 7 lub 5 lat od dnia dokonania przez agencję płatniczą płatności ostatecznej; ograniczeń lub warunków w zakresie: –przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, –sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą

7 PODPISANIE UMOWY PRZEZ BENEFICJENTA I ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą (uczestnictwo przedstawiciela beneficjenta; Poniesienia kosztów w formie rozliczenia bezgotówkowego, przeprowadzonego przelewem; niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych ( z wyłączeniem przypadków dopuszczalnych) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą; informowania o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.

8 SKŁADANIE ANKIET MONITORUJĄCYCH Obowiązek składania ankiet monitorujących w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na wzorze udostępnionym przez Samorząd Województwa, w przypadku,gdy beneficjent realizuje operację z Odnowy i rozwoju wsi zakwalifikowaną do typu operacji zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna, przez kolejnych 5 lat kalendarzowych. Powyższy obowiązek dla Małych projektów do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego (osoby fizyczne), oraz do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego (osoby prawne – po otrzymaniu płatności ostatecznej.

9 OBOWIĄZEK INFORMOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI O OTRZMANEJ POMOCY Dla operacji Odnowa i rozwój wsi tablica informacyjna zamieszczana jest w miejscu realizacji w przypadku operacji inwestycyjnej, gdy całkowity koszt operacji przekracza 50 000 EURO, a tablica reklamowa, gdy całkowity koszt operacji przekracza 500 000 EURO Dla operacji z zakresu Małych projektów informowanie oraz rozpowszechnianie zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10 KONTROLA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia Samorządowi Województwa dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy podmiotów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).: Niezwłocznie po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia; Niezwłocznie po dniu zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy, lecz nie później niż 21 dni prze złożeniem wniosku o płatność.

11 KONTROLA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykaz dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego: - komplet dokumentów przetargowych przygotowanych i ogłoszonych przez Zamawiającego, w tym ogłoszenia, - kompletną dokumentację z przebiegu prac komisji przetargowej, - kompletną dokumentację dotyczącą powołania komisji przetargowej, jej składu i zasad pracy

12 KONTROLA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykaz dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego ( ciąg dalszy ): - kompletną ofertę wybranego wykonawcy wraz z umową zawartą z wybranym wykonawcą ( w przypadku wątpliwości dotyczących rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy, beneficjent może zostać poproszony o dostarczenie kompletnej oferty Wykonawców, których oferty zostały odrzucone ), - kompletną dokumentację związaną z protestami i odwołaniami jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu.

13 KONTROLA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Samorząd Województwa dokona oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 60 dni roboczych od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. W przypadku, gdy złożona dokumentacja nie jest kompletna Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

14 KONTROLA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwania, nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub w wyniku oceny stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), mającym wpływ na wynik tego postępowania lub niezgodnie z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu lub umowie, Samorząd Województwa pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnej ocenie przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi o rozwiązaniu umowy o przyznanie pomocy.

15 KONTROLA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Beneficjenci zwolnieni z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na podstawie art.3 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.Nr 223, poz.1655 z póź.zm) podmiot przyznający środki mógł uzależnić ich przyznanie od zastosowania procedury udzielenia zamówienia określonej w ustawie. Usunięcie powyższego punktu w wyniku nowelizacji ustawy w dniu 29 stycznia 2010r. - oznacza brak podstawy prawnej do wprowadzenia obowiązku stosowania procedury zamówienia określonej w ustawie przez beneficjentów działania "Odnowa i rozwój wsi: PROW 2007-2013: osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

16 ANEKSOWANIE UMOWY Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku: 1)zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, związanych ze: zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego z etapów i zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, którego zakres lub wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji została zmniejszona

17 ANEKSOWANIE UMOWY zwiększeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach jednego z etapów i zmniejszeniem zakresu lub wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach etapu późniejszego - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej na 40 dni przed upływem terminu do złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, w którym zakres lub wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji ma zostać zwiększona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wypłata pomocy zostanie dokonana do wysokości przewidzianej w umowie dla poszczególnych transz;

18 ANEKSOWANIE UMOWY 2)Zmian zakresu rzeczowego operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. 3)Zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność. 4)Zmiany wysokości kosztów kwalifikowalnych operacji w wyniku przeprowadzonego przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która ma wpływ na wysokość kwoty pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1. umowy o przyznanie pomocy


Pobierz ppt "Spotkanie Informacyjno- konsultacyjne w zakresie rozliczania operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google