Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące weryfikacji przez Samorząd Województwa Opolskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące weryfikacji przez Samorząd Województwa Opolskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące weryfikacji przez Samorząd Województwa Opolskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji operacji w PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 Andrzej Adamczyk Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

2 PODSTAWA PRAWNA Podstawa prawna weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 ; Dz. U. z 2009 r. Nr 19,poz.101, z póź. zm. ) Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Książka Procedur zatwierdzona uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego – ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach osi priorytetowej 4 – zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

3 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 22 października 2008 r. Nr 188, poz. 1153). Obowiązuje od 24 października 2008 r.Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1762) Obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155) Obowiązuje od 25 maja 2006 r. - ze zmianą od dnia 24 października 2008 r.Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072 ze zmianą Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) Obowiązuje od 1 października 2004 r. - ze zmianą od dnia 29 kwietnia 2005Rozporządzenie

4 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1763) Obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (Dz. U. z dnia 22 października 2008 r. Nr 188 poz. 1154) Obowiązuje od 24 października 2008 r.Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. (Dz. U. z 2006 roku, Nr 155, poz. 1110 ze zmianą Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1226) Obowiązuje od 15 września 2006 roku - ze zmianą od dnia 9 października 2007 r.Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2006 roku, Nr 147, poz. 1063) Obowiązuje od 2 września 2006 rokuRozporządzenie

5 PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z 2004 r. Nr 52, poz. 886 ze zm. M. P. z 2007 r. Nr 12, poz. 122 oraz M. P. z 2008 r. Nr 31, poz. 275) obowiązuje od 8 grudnia 2004 roku - ze zm. od 21 lutego 2007 r. oraz 9 kwietnia 2008 r.Zarządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 49, poz. 470) Obowiązuje od 10 kwietnia 2004 rokuRozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej. (Dz. U. z 2007 roku, Nr 128, poz. 885) Obowiązuje od 12 października 2007 rokuRozporządzenie

6 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego. (Dz. U. z 2007 roku, Nr 120, poz. 820) obowiązuje od 5 lipca 2007 rokuRozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań. (Dz. U. z 2007 roku, Nr 187, poz. 1327 ze zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156) Obowiązuje od 12 października 2007 r. - ze zmianą od dnia 6 listopada 2008 r.Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. (Dz. U. z 2007 roku, Nr 128, poz. 886 ze zm. Dz. U. z 2008 roku, Nr 182, poz. 1122) Obowiązuje od 12 października 2007 r. - ze zmianą od dnia 24 października 2008Rozporządzenie

7 PODSTAWA PRAWNA Elementy które powinien obejmować kosztorys: 1. Stronę tytułową zawierającą: -nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i podaniem lokalizacji, -nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, -nazwę i adres zamawiającego, -imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, -wartość kosztorysowa robót, -datę opracowania kosztorysu inwestorskiego; 2. Ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; RozporządzenieRozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389) Obowiązuje od 23 czerwca 2004 roku

8 Elementy które powinien obejmować kosztorys: 3. Przedmiar robót: L p, podstawa, opis i wyliczenie, wyliczenie jednostek przedmiarowych; 4. Kalkulację uproszczoną: cena jednostkowa, ilość, wartość; 5. Tabelę wartości elementów scalonych: sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 6. załączniki; - założenia wyjściowe do kosztorysowania, - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku

9 Formalne sprawy dotyczące składania dokumentacji przetargowej A. Weryfikacja wstępna. 1.Data złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 2.Data wszczęcia postępowania – za datę wszczęcia postępowania uważa się przewidzianą Ustawą czynność wszczynającą postępowanie w poszczególnych trybach postępowania (zamieszczenie ogłoszenia, zaproszenie do negocjacji itp.) Uwaga. Jeżeli data wszczęcia postępowania będzie wcześniejsza niż data złożenia wniosku o pomoc – koszty powstałe w następstwie tego postępowania poniesione przez beneficjenta nie są kosztami kwalifikowalnymi. 3. Rodzaj zamówienia publicznego – roboty budowlane, dostawy lub usługi w rozumieniu ustawy. 4. Wartość zamówienia w Euro oraz netto w PLN – na podstawie obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. (patrz przepisy wykonawcze do Ustawy). 5. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna)

10 Formalne sprawy dotyczące składania dokumentacji przetargowej A. Weryfikacja wstępna. 6. Przedmiot zamówienia – zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, (lub, w przypadku zastosowania trybów, które nie wymagają SIWZ), zgodny z dokumentem opisującym przedmiot zamówienia. 7.Data zakończenia postępowania – W związku z brakiem obowiązku wpisywania daty przy podpisach złożonych poniżej ostatniej sekcji protokołu: Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego/umowy ramowej, zawarcie umowy z wykonawcą, jest ostatnią czynnością w postępowaniu, którą należy wpisać do protokołu wraz z podaniem daty podpisania tej umowy. Datę zawarcia umowy, należy zatem traktować jako datę podpisania protokołu i zakończenia postępowania. 8.Data przekazania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga: & 7 Umowy nakłada na beneficjenta obowiązek przekazania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania: a) 14 dni od zawarcia umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia, albo b) 14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy.

11 Formalne sprawy dotyczące składania dokumentacji przetargowej B. Weryfikacja kompletności dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Weryfikacji podlegają dostarczone przez beneficjenta załączniki w postaci kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość potwierdzania kopii dokumentów poprzez zapis umieszczony na pierwszej stronie dokumentu potwierdzający za zgodność z oryginałem strony od 1 do n. 1.Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – kompletny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami, 2. Podstawa prawna i uzasadnienie zastosowania trybu niekonkurencyjnego udzielenia zamówienia - w przypadku, gdy Zamawiający zastosował tryb niekonkurencyjny udzielenia zamówienia publicznego. 3. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ogłoszenie musi być opublikowane zgodnie z przepisami ustawy stosowanymi odpowiednio do poszczególnych trybów postępowań oraz, zawierać wymaganą ustawą treść. 4.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

12 Formalne sprawy dotyczące składania dokumentacji przetargowej B. Weryfikacja kompletności dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Odrzucone oferty wykonawców (wraz z uzasadnieniem) lub oferty złożone przez wykonawców wykluczonych, zawierające niższą cenę, lub korzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów niż oferta wybrana. 6. Oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego (kompletna). 7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. 8. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - UWAGA: sposób publikacji ogłoszenia jest różny dla poszczególnych trybów postępowania. 9. Publikacja informacji o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone lub, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z Art. 92 Ustawy. 10. Dokumentacja związana z protestami i odwołaniami, (jeśli miały miejsce). W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji kompletności stwierdzono konieczność wezwania beneficjenta do złożenia wyjaśnień lub/i uzupełnienia braków, wysyłane jest pismo pismo P-1/ W piśmie wymienione są wszystkie kwestie wymagające wyjaśnienia lub/i dokumenty wymagające uzupełnienia. Termin uzupełnienia 7 dni od dnia doręczenia

13 Formalne sprawy dotyczące składania dokumentacji przetargowej C. Weryfikacja poprawności przeprowadzenia postępowania. 1.Czy Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wypełniony w wymaganym zakresie? - Protokół powinien uwzględniać przepisy art. 96 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz zapisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2007 r. nr 202 poz. 1463). 2.Czy dokonano prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty? 3.Czy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera elementy wymagane ustawą? 4.Czy SIWZ odpowiada zakresowi rzeczowemu przedstawionemu w załaczniku nr 1 do umowy przyznania pomocy ? 5.Czy treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym jest zbieżna ze SIWZ ? 6.Czy zakres oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego odpowiada zakresowi SIWZ ? 7.Czy umowa została zawarta z zachowaniem terminu wynikającego z art.94. ust. 1. ustawy prawo zamówień publicznych? 8. Czy postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego odpowiadają treści: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz zakresu rzeczowego przedstawionego w Załączniku nr 1 do Umowy przyznania pomocy? 9.Czy liczba wykonawców biorących udział w postępowaniu jest zgodna z Pzp ?

14 Formalne sprawy dotyczące składania dokumentacji przetargowej C. Weryfikacja poprawności przeprowadzenia postępowania. 10. Czy terminy składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu, otwarcia ofert zostały ustalone prawidłowo ? 11. Czy wybór najkorzystniejszej oferty odbł się w terminie związania ofertą ? 12.Postępowanie przeprowadzono bez naruszenia przepisów ustawy PZP mającego wpływ na wynik tego postępowania. 13. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z warunkami określonymi w umowie, Programie, rozporządzeniu właściwym dla działania. 14.Czy treść ogłoszenia zawiera elementy zgodne z ustawą PZP ? Czy postępowanie było przeprowadzone zgodnie z ustawą pzp ? 15.Czy zrealizowane zamówienie publiczne zawiera błędy powodujące dokonanie korekty finansowej określonych w wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej określenia przez instytucje pośredniczące wysokości korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych ze środków PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych ?

15 KONSEKWENCJE NARUSZENIA USTAWY WYNIKAJĄCE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwania, nie złożył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub w wyniku oceny stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655 z późn. zm.), mającym wpływ na wynik tego postępowania lub niezgodnie z warunkami określonymi w Programie, ustawie, rozporządzeniu lub umowie, Samorząd Województwa pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnym wyniku kontroli przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ( § 7 ust.9 umowy o przyznania pomocy). Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust.9 ma prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz z uzasadnieniem.

16 KONSEKWENCJE NARUSZENIA USTAWY WYNIKAJĄCE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W przypadku każdego postępowania przeprowadzonego w ramach realizacji jednej operacji, naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mające wpływ na wynik któregokolwiek z tych postępowań, skutkować będzie zmniejszeniem kwoty kosztów kwalifikowalnych. Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określa załącznik nr 3 do umowy.

17 Aneksowanie umowy Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust.1 kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust.6 ( harmonogramy szkoleń, seminariów, targów itp.) i § 15 ust.4 ( zmiana danych identyfikacyjnych Beneficjenta)

18 Aneksowanie umowy Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku: 1. Zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. 2. Zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. W przypadku niedotrzymania terminu w pkt. 1 i 2 wniosek o zmanę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i Samorząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniem zawartej umowy.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.umwo.opole.pl e-mail: info.prow@umwo.opole.plinfo.prow@umwo.opole.pl


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące weryfikacji przez Samorząd Województwa Opolskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google