Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE"— Zapis prezentacji:

1 DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE
Działalność gospodarcza w świetle Polskiej Statystyki Publicznej Urząd Statystyczny w Krakowie czerwiec 2010

2 Urząd Statystyczny w Krakowie
Plan prezentacji Zmiany prawne w rejestracji spółek cywilnych. Zasady udostępniania danych z rejestru REGON. Klasyfikacje statystyczne i nomenklatury. Portal sprawozdawczy. Ochrona danych statystycznych. Urząd Statystyczny w Krakowie

3 Rejestracja spółek cywilnych- zmiany w przepisach prawnych
Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszyscy przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, a także przedsiębiorcy będący wyłącznie wspólnikami w spółce cywilnej- za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej - (art.4 ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Zmiany przy rejestracji wspólników spółek cywilnych obowiązują od 31 marca 2009 r. Spółka cywilna podlega rejestracji na podstawie wniosku RG-1 złożonym we właściwym terytorialnie urzędzie statystycznym (art.42 ust.5 i 6 ustawy o statystyce publicznej). Urząd Statystyczny w Krakowie Postawą prawną wpisu do rejestru REGON dla przedsiębiorców są przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej. Zmiany przy rejestracji wspólników spółek cywilnych obowiązują od 31 marca 2009 r.

4 Rejestracja spółek cywilnych- zmiany w przepisach prawnych
W przypadku wpisu spółki do rejestru REGON wniosek RG-1 należy uzupełnić o dokumentację towarzyszącą tj. Kopie: umowy spółki cywilnej lub oświadczenie wspólników o prowadzeniu działalności w formie spółki cywilnej, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, upoważnienie dla osoby składającej wniosek jeżeli nie jest ona wspólnikiem przedmiotowej spółki, w przypadku zmiany spółki- aneks do umowy spółki. Urząd Statystyczny w Krakowie

5 Rejestracja spółek cywilnych- zmiany w przepisach prawnych
Skreślenie spółki cywilnej z rejestru podmiotów następuje na podstawie wniosku RG-2: wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Główny Urząd Statystyczny umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny składanie przez Internet elektronicznych wniosków RG-1 i RG-2 o wpis, zmianę cech objętych wpisem lub skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Urząd Statystyczny w Krakowie Dokument potwierdzający zaprzestanie prowadzenia działalności stanowi aneks o rozwiązaniu spółki cywilnej lub oświadczenie wspólników o likwidacji spółki.

6 Zasady udostępniania danych z rejestru REGON
Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny Dane z rejestru REGON można uzyskać: Nieodpłatnie- korzystając z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON pod adresem Urząd Statystyczny w Krakowie Na stronie internetowej funkcjonuje wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, gdzie dysponując numerem identyfikacyjnym REGON lub numerem NIP podmiotu można sprawdzić informacje o danym podmiocie wpisane do rejestru REGON.

7 Zasady udostępniania danych z rejestru REGON
Odpłatnie- poprzez indywidualne zamówienia na wyciągi z rejestru małopolskiej bazy danych REGON Z rejestru REGON osobom trzecim mogą być udostępnione o podmiocie następujące dane: numer identyfikacyjny REGON, nazwa podmiotu oraz adres siedziby, numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot poda te dane do rejestru (nie udostępnia się osobom trzecim informacji o numerze telefonu i faksu, adresie poczty elektronicznej oraz strony internetowej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.) Urząd Statystyczny w Krakowie

8 Zasady udostępniania danych z rejestru REGON
numer identyfikacji podatkowej NIP, forma prawna, forma własności, wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności, daty: powstania, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów, nazwy organu rejestrowanego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer, o jednostkach lokalnych podmiotu. Urząd Statystyczny w Krakowie Zamówienie na niepublikowane dane (w tym również na dane z rejestru REGON) powinno zawierać: zakres podmiotowy (kogo dotyczą informacje), zakres przedmiotowy (jakie informacje), zakres czasowy, układ grupowania danych, formę udostępnienia (forma elektroniczna, wydruk), nazwisko i imię oraz adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej, formę płatności.

9 Zasady udostępniania danych z rejestru REGON
Zamówienia można składać: pocztą elektroniczną: pocztą tradycyjną na adres: Kraków, ul. K. Wyki 3 bezpośrednio w siedzibie Urzędu faxem: 012 36 10 192 Dodatkowych informacji udzielają: Regon tel.: 12  , 12  , 12  , Wydział Udostępniania Informacji tel.:  ,  , 12  , Urząd Statystyczny w Krakowie

10 Klasyfikacje statystyczne i nomenklatury
Wydawaniem informacji w zakresie podstawowych standardów klasyfikacyjnych zajmuje się Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych US w Łodzi. Ośrodek udziela informacji w zakresie: PKD - Polska Klasyfikacja Działalności, PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, CN - Nomenklatura Taryfowa i Statystyczna, PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych. Urząd Statystyczny w Krakowie Tryb wydawania informacji: zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych, o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie informacji do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych. Powyższe nie dotyczy ustalenia grupowania rodzaju działalności według PKD dla potrzeb krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, którego dla województwa małopolskiego dokonuje Urząd Statystyczny w Krakowie. Informacji w zakresie grupowania rodzaju działalności według PKD dla potrzeb REGON-u dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego udziela Urząd Statystyczny w Krakowie.

11 Klasyfikacje statystyczne i nomenklatury
Wyszukiwarka klasyfikacji dostępna jest na stronie GUS ( i umożliwia samodzielne wyszukiwanie odpowiednich grupowań klasyfikacji w zakresie: wyrobów i usług (wg PKWiU), działalności (wg PKD), obiektów budowlanych (wg PKOB), środków trwałych (wg KŚT). Urząd Statystyczny w Krakowie na stronie internetowej GUS znajduje się wyszukiwarka klasyfikacji umożliwiająca samodzielne wyszukiwanie odpowiednich grupowań klasyfikacji w zakresie wyrobów i usług (wg PKWiU), działalności (wg PKD), obiektów budowlanych (wg PKOB) i środków trwałych (wg KŚT).

12 Obowiązek sprawozdawczy
Na mocy przepisów ustawy o statystyce publicznej przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania do urzędów statystycznych informacji na temat prowadzonej przez nich działalności. Od 1 stycznia 2009 roku obowiązującą formą składania przez podmioty sprawozdań statystycznych jest forma elektroniczna. Wyjątek! Podmioty zatrudniające nie więcej niż 5 osób, na uzasadniony wniosek, mogą przekazać dane statystyczne w formie pisemnej (§ 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (Dz. U. Nr 3, poz. 14)). Urząd Statystyczny w Krakowie

13 Obowiązek sprawozdawczy
Do elektronicznego przesyłania danych służy Portal Sprawozdawczy GUS ( Poprzez Portal Sprawozdawczy można składać sprawozdania on-line - zalogowanie się do portalu możliwe jest poprzez aktywowane wcześniej konto. Login i hasło urząd statystyczny przekazuje wraz z powiadomieniem o istniejącym obowiązku sprawozdawczym. Udostępniona jest także aplikacja off-line, która pozwala na wypełnienie sprawozdania na komputerze bez konieczności stałego połączenia z Internetem. Urząd Statystyczny w Krakowie Poprzez Portal Sprawozdawczy można składać sprawozdania on-line - zalogowanie się do portalu możliwe jest poprzez aktywowane wcześniej konto. Login i hasło urząd statystyczny przekazuje wraz z powiadomieniem o istniejącym obowiązku sprawozdawczym. w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada swojego konta na Portalu Sprawozdawczym, GUS wysyła na jego adres stosową informację, natomiast gdy ustalenie adresu jest niemożliwe – zawiadamia przedsiębiorcę pocztą.

14 Obowiązek sprawozdawczy
Bezpieczeństwo Danych Technologie wykorzystywane w Portalu Sprawozdawczym do przekazywania danych są nie tylko szybkie i wygodne, ale także gwarantują bezpieczeństwo informacji. Zainstalowanie certyfikatu dla przeglądarek internetowych powoduje, że przeglądarka uznaje witrynę jako zaufaną.  Dane są przesyłane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia poufność informacji przesyłanych poprzez witrynę internetową. Użytkownik może mieć pewność, że łączy się bezpiecznie z odpowiednim serwisem, a jego dane nie zostaną przechwycone. Urząd Statystyczny w Krakowie

15 Obowiązek sprawozdawczy
Korzyści z formularzy elektronicznych: powiadomienie o obowiązkach sprawozdawczych i terminach ich realizacji, możliwość wydrukowania noty potwierdzającej realizację obowiązku sprawozdawczego, zastosowanie w formularzach reguł sprawdzających poprawność wprowadzonych danych, podręczna pomoc dostępna po naciśnięciu ikony, możliwość wypełniania formularza w dogodnym dla Państwa czasie, objaśnienia i instrukcje umieszczone przy pytaniach. Urząd Statystyczny w Krakowie

16 Ochrona danych statystycznych
Tajemnica Statystyczna Zbierane i gromadzone w badaniach statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe podlegają szczególnej ochronie- objęte są tajemnicą statystyczną. Służą one wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych. Ochroną objęte są również dane zagregowane, jeśli istnieje możliwość zidentyfikowania ich z konkretną osobą lub podmiotem gospodarczym. Urząd Statystyczny w Krakowie Nie mogą być również publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeśli istnieje możliwość zidentyfikowania ich z konkretną osobą lub podmiotem gospodarczym. W przypadku danych indywidualnych oznacza to, że nie można udostępniać informacji charakteryzujących wyniki ekonomiczne podmiotów gospodarczych, jeżeli na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż 3/4 całości.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Statystyczny w Krakowie
ul. K. Wyki 3, Kraków tel  40 50, fax US Kraków


Pobierz ppt "DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google