Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"— Zapis prezentacji:

1 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PLAN PREZENTACJI: czym jest EDG ? procedura rejestracji zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej wykreślenie wpisu w EDG opłaty za wpis przydatne strony

2 Czym jest EDG ? EDG to rejestr publiczny, w którym rejestrują się przedsiębiorcy działający jednosobowo, oraz wspólnicy spółki cywilnej Rejestr prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Ewidencja jest jawna a dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia r. o ochronie danych osobowych Wpisowi do rejestru podlega: zawieszenie i wznowienie postępowania zmiany we wpisie Podstawa prawna funkcjonowania EDG to min: prawo działalności gospodarczej (tylko art 7a – 7i, reszta starciła moc)‏ ustawa o swobodzie działalności gospodarczej kodeks postępowania administarcyjnego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalnościgospodarczej

3 Procedura rejestracji w EDG
KROK I – WYPEŁNIENIE WNIOSKU Wniosek powinien zawierać min: oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL o ile taki posiada numer NIP przedsiębiorcy o ile taki posiada oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej o ile przedsiębiorca posiada Ważne: wniosek jest jednocześnie: wnioskiem o nadanie REGONU zgłoszeniem do urzedu skarbowego oraz zgłoszeniem do ZUS lub KRUS organ ewidencyjny musi przesłać do powyższych instytucji wymagane dane niezwłocznie po dokonaniu wpisu, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu (słynne ,,jedno okienko”)‏

4 Procedura rejestracji w EDG
KROK II - ZŁOŻENIE WNIOSKU Sposoby złożenia wniosku w urzędzie gminy można złożyć w wersji elektronicznej (gdy brak podpisu elektronicznego to w ciągu trzech dni następuje wezwanie wysłać pocztą z urzędu gminy do podpisania wniosku i odebrania go)‏

5 Procedura rejestracji w EDG
KROK III - WPIS DO EDG Dokonuje go niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku wójt, burmistrz albo prezydent miasta (organ ewidencyjny)‏ Zaświadczenie o wpisie doręczane jest z urzędu

6 Odmowa wpisu Może nastąpić gdy:
zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę Co robić w przypadku odmowy wpisu ? możliwości wyjścia z tej sytuacji wskazuje KPA, gdyż odmowa jest decyzją administarcyjną najpierw należy się odwołać się do SKO w terminie 14 dni od doręczenia decyzji w przypadku nie pomyślnej decyzji SKO, istnieje możliwość wniesienia skargi do WSA w terminie 30 dni od otrzymania decyzji kolegium. Ostatnią ,,deską ratunku” jest skarga kasacyjna do NSA

7 Zawieszenie i wznowienie działalności
Zawieszenie działalności podlega wpisowi do EDG, dotyczy przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników wniosek powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, jego miejsce zamieszkania oraz adres, wskazanie okresu na jaki nastąpi zawieszenie. Należy również dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników Przedsiębiorca informuje a nie prosi organ o zawieszeniu – wniosek to formalność W przypadku spółki cywilnej zawieszenie jest skuteczne gdy wszyscy wspólnicy zawieszą działalność zawieszenie może nastąpić na okres od 1 do 24 miesięcy, zawieszenie zaczyna w dniu wskazanym we wniosku Wznowienie działalności gospodarczej: musi nastąpić w momencie, w którym minął termin zawieszenia lub może nastąpić wcześniej należy wypełnić odpowiedni formularz, który ma zawierać min: oznaczenie przedsiębiorcy, jego miejsca zamieszkania i adres

8 Wykreślenie wpisu z EDG
Przyczyny: zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego (wykreślenie w momencie otrzymania informacji przekazanej przez CI KRS)‏ zmiana miejsca zamieszkania (wykreślenie w starej EDG)‏ niezgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w wymaganym terminie (musi nastąpić najpierw pisemne wezwanie wraz z wyznaczeniem dodatkowego 30 dniowego terminu)‏ organ dokonał wpisu z naruszeniem prawa lub dowody na których się oparł były fałszywe – odpowiednie stosowanie przepisów KPA oragan może z urzędu wykreślić wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy Wykreślenie wpisu z EDG jest decyzją administracyjną z całymi tego konsekwencjami organ ewidencyjny przekazuje infomacje innym organom z ,,jednego okienka” w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji

9 OPŁATY 0 zł Wpis do EDG Wpis o zmianę wpisu do EDG Wniosek o zawieszenie Wniosek o wznowie działalności gospodarczej działalności gospodarczej Zaświadczenie potwierdzające wznowienie działalności gospodarczej 17 zł

10 Przydatne strony http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/
Oficjalne strony urzedów miast, gmin :)

11 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google