Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewidencje w podatku od towarów i usług VAT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewidencje w podatku od towarów i usług VAT"— Zapis prezentacji:

1 Ewidencje w podatku od towarów i usług VAT
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach wydz. Ekonomii i Zarządzania mgr Dorota Mirosław Styczeń 2013r

2 Ewidencje w podatku od towarów i usług VAT
Ustawa z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz 535. z późn. Zm.) określająca obowiązki ewidencyjne dzieli podatników na : korzystających ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, korzystających ze zwolnienia przedmiotowego, opodatkowujących swą działalność podatkiem VAT - tzw. „ czynnych podatników „

3 Ewidencje w podatku od towarów i usług VAT
Podatnicy podmiotowo zwolnieni z podatku VAT Muszą dla celów tego podatku prowadzić odrębna ewidencję sprzedaży, obejmująca sprzedane towary i usługi. Mogą ja prowadzić łącznie z ewidencja sprzedaży, prowadzoną dla celów podatku dochodowego, lub jako odrębną ewidencję dla celów podatku od towarów i usług. Prowadzenie ewidencji sprzedaży dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT jest niezbędne ze względu na konieczność ustalenia momentu , w którym podatnik przekroczy wartość sprzedaży uprawniającej do przysługującego mu zwolnienia.

4 Ewidencje w podatku od towarów i usług VAT
Podatników wykonujących wyłącznie usługi nieobjęte podatkiem VAT lub dokonujących sprzedaży towarów zwolnionych z VAT nie dotyczy obowiązek rejestracyjny podatku VAT. Nie muszą składać deklaracji podatkowych. Nie są także zobowiązani do prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.

5 Ewidencje w podatku od towarów i usług VAT
Ustawa o VAT nie zawiera wzoru ewidencji VAT. Każdy podatnik jest natomiast zobowiązany tak prowadzić ewidencję, aby na jej podstawie można było prawidłowo wypełnić deklarację VAT (art. 109 ust. 3). Dane z ewidencji VAT powinny również umożliwić podatnikowi prawidłowe wypełnienie innych obowiązków informacyjnych nałożonych na niego ustawą o VAT.

6 Ewidencje w podatku od towarów i usług VAT
Podatnik ma prawo do dowolnego ustalenia wzoru takiej ewidencji, w jakikolwiek sposób, tak aby ewidencja zawierała dane niezbędne do określenia: - przedmiotu i podstawy opodatkowania; - wysokość podatku należnego; - kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego; - kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu; - inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a także kwoty podatku naliczonego przy częściowym odliczeniu podatku VAT.

7 Ewidencje w podatku od towarów i usług VAT
Podatnik powinien prowadzić ewidencje rzetelnie i niewadliwie z zachowaniem odpowiedniej staranności, oraz przechowywać do czasu przedawnienie zobowiązania podatkowego Zgodnie z art. § 70 Ordynacji podatkowej „ Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”. Ewidencja powinna być prowadzona w terminie umożliwiającym prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej VAT-7 oraz zapłatę zobowiązania podatkowego we właściwej wysokości ( do 25 dnia miesiąca następnego). Ewidencje mogą być realizowane w formie elektronicznej, pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych przepisami ustawy oraz zagwarantowania trwałości zapisów i ich archiwizowania.

8 Ewidencje sprzedaży podatku od towarów i usług VAT
Ewidencja sprzedaży ma pomóc w prawidłowym wyliczeniu podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym. Zapisy w niej powinny być chronologiczne i zawierać: kwotę sprzedaży netto z podziałem na stawki podatkowe, kwoty podatku należnego od tej sprzedaży uwzględniające podział na odpowiednie stawki procentowe. Ewidencja sprzedaży powinna uwzględniać zarówno sprzedaż udokumentowana fakturami VAT, jak również nieudokumentowaną.

9 Ewidencje sprzedaży podatku od towarów i usług VAT
Ewidencja sprzedaży może być prowadzona jako rejestr zbiorczy , jednak najczęściej składają się na nią różne inne rejestry, tworzone w zależności od potrzeb podmiotu i sytuacji określających transakcje. Tworzone są przez podatników np. : rejestry sprzedaży faktur VAT, rejestry sprzedaży wykonywanych na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działałności gospodarczej, rejestry sprzedaży dokumentowanych fakturami wewnętrznymi, rejestry dostaw wewnątrzwspólnotowych, rejestr faktur korygujących VAT.

10 Ewidencje sprzedaży podatku od towarów i usług VAT

11 Ewidencje zakupu podatku od towarów i usług VAT
Ewidencja zakupu ma pomóc w prawidłowym wyliczeniu podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym. Zapisy w niej powinny być chronologiczne i zawierać: numer kolejny ewidencji, datę wpływu faktury zakupu, numer faktury, NIP oraz dane identyfikujące sprzedawcę, wartość brutto dostawy, kwotę podatku naliczonego, wartość zakupów nieopodatkowanych, wartość zakupów, od których podatek VAT nie podlega odliczeniu, kwotę sprzedaży netto z podziałem na stawki podatkowe, kwoty podatku należnego od tej sprzedaży uwzględniające podział na odpowiednie. stawki procentowe,

12 Ewidencje zakupu podatku od towarów i usług VAT
Ewidencja zakupu może być prowadzona jako rejestr zbiorczy , jednak najczęściej składają się na nią różne inne rejestry, tworzone w zależności od potrzeb podmiotu i sytuacji określających transakcje. Tworzone są przez podatników np. : rejestry zakupów krajowych, rejestry zakupów z importu, rejestry zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rejestry zakupów wewnątrzwspólnotowych, rejestr faktur korygujących zakup.

13 Ewidencje zakupu podatku od towarów i usług VAT

14 Ewidencje zakupu podatku od towarów i usług VAT
Prowadzenie ewidencji nie jest wymogiem bezwzględnie obowiązującym. Brak takiego rejestru powoduje, że podatnik nie ma prawa obniżyć kwotę podatku należnego od podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną

15 Ewidencje prowadzona u podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT
Ewidencja sprzedaży VAT w części dotyczącej świadczenia usług opodatkowanych poza terytorium kraju powinna zawierać: • kod kraju kontrahenta, • numer identyfikacji podatkowej kontrahenta z innego kraju UE oraz jego nazwę, • nazwę usługi, • wartość usługi bez kwoty podatku od wartości dodanej, • informację, czy usługa jest opodatkowana u nabywcy na podstawie art. 28b, • informację, czy usługa jest u nabywcy zwolniona lub opodatkowana stawką 0%. Ewidencja zakupu Wzór deklaracji VAT obowiązujący od 1 stycznia 2010 r. zawiera dodatkową poz. 39, w której podatnik ma obowiązek wykazać wartość importowanych usług, opodatkowanych w Polsce na podstawie art. 28b ustawy o VAT. W związku z tym ewidencja zakupu VAT powinna od 1 stycznia 2010 r. zawierać informację, czy usługa zakupiona u kontrahenta z innego kraju UE jest opodatkowana w Polsce na podstawie art. 28b ustawy o VAT.


Pobierz ppt "Ewidencje w podatku od towarów i usług VAT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google