Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne"— Zapis prezentacji:

1 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne Podręcznik w przygotowaniu Ostatnia aktualizacja:

2 Wiadomości wstępne Podstawowym źródłem prawa w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. Nr 220 z 2010 r., poz. 1447, z późn. zm.). Osoby fizyczne mogą prowadzić działalność gospodarczą indywidualnie lub mogą być wspólnikami w spółkach: Osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą są uznawane za przedsiębiorców i podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), to za przedsiębiorcę uważana jest spółka, a nie osoba fizyczna będąca wspólnikiem. Spółki prawa handlowego podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki cywilnej, to za przedsiębiorcę nie jest uznawana spółka cywilna, ale poszczególni wspólnicy tej spółki. Spółka cywilna nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ani do Krajowego Rejestru Sadowego (KRS).

3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jest zadaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

4 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są dokonywane na podstawie wniosku przedsiębiorcy. Wpis do CEIDG może dotyczyć nie tylko rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale również zmiany danych objętych wpisem oraz zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej. Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą może ją podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. We wniosku o wpis jako moment rozpoczęcia działalności gospodarczej można podać dzień późniejszy niż dzień złożenia wniosku. Jeżeli wniosek przedsiębiorcy dotyczy zmiany wpisu w CEIDG, powinien on być złożony w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, których dotyczy. Jeżeli wniosek przedsiębiorcy dotyczy wykreślenie wpisu z CEIDG, powinien on być złożony w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

5 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej c.d.
Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej ma obowiązek złożenia do CEIDG wniosku o zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej: We wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca określa datę rozpoczęcia zawieszenia - zawieszenie działalności gospodarczej może rozpocząć się w dniu złożenia wniosku lub później. We wniosku o wznowienie wykonywania zawieszonej działalności gospodarczej przedsiębiorca określa datę wznowienia wykonywania działalności - wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można rozpocząć w dniu złożenia wniosku lub później.

6 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej c.d.
Dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG są przekazywane do urzędu statystycznego, urzędu skarbowego i ZUS. W związku z tym przedsiębiorca składający wniosek o wpis do ewidencji nie ma już obowiązku: załatwienia w urzędzie statystycznym spraw dotyczących wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); złożenia w urzędzie skarbowym oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych; dokonania w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego w zakresie numeru identyfikacji podatkowej (NIP); załatwienia w ZUS spraw związanych ze zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmianą.

7 Formularze dotyczące wpisu do CEIDG
Przedsiębiorca, występując w dokonanie wpisu do CEIDG, ma zawsze obowiązek sporządzenia formularza CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałe części tego wniosku są wypełniane jedynie wówczas, gdy istnieje taka konieczność. Część CEIDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej jest wypełniana wówczas, gdy z uwagi na brak miejsca nie można było wpisać do formularza CEIDG-1 wszystkich miejsc wykonywania działalności. Część CEIDG-RB nr... Informacja o rachunkach bankowych jest wypełniana wówczas, gdy z uwagi na brak miejsca nie można było wpisać do formularza CEIDG-1 wszystkich rachunków bankowych posiadanych przez przedsiębiorcę. Część CEIDG-RD nr... Wykonywana działalność gospodarcza jest wypełniana wówczas, gdy z uwagi na brak miejsca nie można było wpisać do formularza CEIDG-1 wszystkich rodzajów działalności gospodarczej wykonywanych przez przedsiębiorcę. Część CEIDG-SC nr... Udział w spółkach cywilnych jest wypełniana przez przedsiębiorców będących wspólnikami spółek cywilnych. Część CEIDG-PN nr... Udzielone pełnomocnictwa jest wypełniana przez przedsiębiorców udzielających pełnomocnictw w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Część CEIDG-POPR służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

8 Składanie wniosku o wpis do CEIDG
Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć: w formie elektronicznej - wypełniając formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej CEIDG ( Osoby wybierające ten tryb składania wniosku, aby zarejestrować się w systemie CEIDG, muszą posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany ePUAP (elektronicznej platformy usług administracji publicznej). Istnieje możliwość złożenia wniosku bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego i rejestracji w systemie. Wówczas w ciągu 7 dni od złożenia wniosku należy udać się do Urzędu Gminy w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek. w formie papierowej - składając osobiście (lub wysyłając listem poleconym) wypełniony formularz papierowy w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

9 Poprawność wniosku o wpis do CEIDG
Wpis do CEIDG jest dokonywany wtedy, gdy wniosek o wpis został złożony przez uprawnioną osobę i jest poprawny. Niepoprawny jest wniosek, który: nie zawiera wszystkich danych; dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub został złożony przez osobę już wpisaną do CEIDG; został złożony przez osobę, wobec której orzeczono zakaz wykonywania określonej we wniosku działalności gospodarczej; jest niepodpisany przez osobę składająca wniosek; nie zawiera oświadczenia osoby składającej wniosek o braku orzeczonych wobec niej zakazów (zakazu prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wniosku, zakazu wykonywania zawodu, którego wykonywanie podlega wpisowi do CEiDG, zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi). Jeżeli niepoprawny jest wniosek złożony w formie elektronicznej, system teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku. Jeżeli niepoprawny jest wniosek złożony w formie papierowej, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, wskazując uchybienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

10 Zaświadczenie o wpisie w CEIDG
Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

11 Udostępnianie danych i informacji zawartych w CEIDG
CEIDG udostępnia następujące dane i informacje: dane o przedsiębiorcy zawarte w ewidencji (z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej); informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji; informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne i każdy ma prawo dostępu do nich. Dane i informacje są udostępniane przez CEIDG na stronie internetowej

12 Wykreślanie z urzędu przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG
Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej Ministra Gospodarki, w przypadku: gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę; wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą; stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej; niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; utraty przez przedsiębiorcę będącego osobą zagraniczną uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy; gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.

13 Zapraszamy na naszą stronę internetową:
Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy na naszą stronę internetową: Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące prezentacji prosimy zgłaszać na adres:


Pobierz ppt "Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google