Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”"— Zapis prezentacji:

1 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wykład nr 10 (1x45 min) Koncesjonowana działalność gospodarcza w zakresie usług ochrony osób i mienia

2 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 1998 r.) Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

3 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:   1)   dokument określający status przedsiębiorcy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, wraz ze wskazaniem obszaru i miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zakresu oraz formy usług ochrony osób i mienia, terminu ważności koncesji i daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

4 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty (c.d.):     2)   urzędowo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie licencji drugiego stopnia osoby lub osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

5 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty (c.d.):     2)   urzędowo poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie licencji drugiego stopnia osoby lub osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Koncesję wydaje się na wniosek:   1)   przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję drugiego stopnia, o której mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 29 ust. 1,   2)   przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję, o której mowa w pkt 1, posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.

6 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty (c.d.):     3)   zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy,

7 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty (c.d.):       4)   dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu będącego siedzibą przedsiębiorcy i miejscem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,   

8 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty (c.d.):       5)   zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny, albo urzędowo poświadczoną jego kopię,   

9 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze REGON (akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej) - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, rejestr statystyczny prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGONu rozumiany jest także Numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w powyższym rejestrze

10 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty (c.d.):    6)   zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, iż przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych.

11 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną jest obowiązany dodatkowo dołączyć:   1)   umowę (statut) spółki, akt założycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji przedsiębiorcy albo urzędowo poświadczone ich kopie,   2)   odpis z właściwego rejestru, jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru,   3)   wykaz członków zarządu, prokurentów i pełnomocników, z podaniem adresów ich miejsc zamieszkania,

12 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Do wniosku przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną jest obowiązany dodatkowo dołączyć (c.d.):    4)   listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 50% udziałów lub akcji,   5)   dokument określający proporcje udziału kapitału polskiego i obcego w spółce oraz jego wysokość, z podaniem adresów siedziby lub miejsc zamieszkania wspólników - gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym.

13 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań).

14 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Osoba fizyczna, w obowiązującym prawie każdy człowiek. Osoba fizyczna przysługuje tzw. zdolność prawna – może ono mieć prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa cywilnego (np. być dłużnikiem czy spadkobiercą). W Polsce zdolność prawna osób fizycznych rozpoczyna się z chwilą narodzin urzędowo stwierdzonych w akcie urodzenia i trwa do momentu śmierci oznaczonej w akcie zgonu. Zdolność prawną mają zarówno dorośli, jak i dzieci, które np. mają prawo do dziedziczenia majątku po zmarłych krewnych.

15 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej - jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Osoba fizyczna może rozpocząć prowadzenie działalności po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Ponadto w niektórych przypadkach przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie lub koncesję oraz przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem kwalifikacji lub uprawnień do prowadzenia danej działalności. Ogólne zasady działania przedsiębiorstw osób fizycznych określone są w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

16 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 1998 r.) Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

17 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Rozporządzenie określa dokumentację dotyczącą zatrudnionych pracowników ochrony oraz zawieranych i realizowanych umów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia a także czas przechowywania tej dokumentacji.

18 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia obowiązany jest prowadzić:   1)   aktualny wykaz zatrudnionych pracowników ochrony,   2)   w zakresie zawieranych i realizowanych umów: a)  rejestr zawartych umów, b)  księgę realizacji umowy, wraz z udokumentowanym w formie oddzielnego protokołu szczegółowym opisem okoliczności użycia przez pracownika ochrony środka przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

19 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Wykaz pracowników ochrony powinien zawierać w szczególności:   1)   imię i nazwisko pracownika ochrony,   2)   datę i miejsce urodzenia,   3)   adres miejsca zamieszkania lub pobytu czasowego,   4)   serię i numer dowodu osobistego oraz numer ewidencyjny PESEL,   5)   numer i stopień licencji, a także datę jej wydania oraz określenie organu, który ją wydał,   6)   numer pozwolenia na broń lub potwierdzenie dostępu do broni na okaziciela,   7)   datę zawarcia z pracownikiem ochrony umowy o pracę lub umowy zlecenia oraz datę jej rozwiązania.

20 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Rejestr zawartych umów powinien zawierać w szczególności:   1)   numer umowy,   2)   określenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu,   3)   datę zawarcia i rozwiązania umowy,   4)   oznaczenie stron umowy.

21 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Księga realizacji umowy powinna zawierać w szczególności:   1)   numer umowy,   2)   datę rozpoczęcia i zakończenia usługi,   3)   miejsce wykonywania usługi,   4)   formę wykonywanej usługi określoną zgodnie z art. 3 ustawy,   5)   imiona i nazwiska pracowników ochrony wykonujących usługę oraz nadzorujących ich pracowników ochrony z licencją drugiego stopnia,   6)   ilość i rodzaj broni przydzielonej pracownikom ochrony do wykonania usługi. Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:   1)   bezpośredniej ochrony fizycznej:   2)   zabezpieczenia technicznego

22 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Dokumentacja, o której mowa prowadzona jest w formie pisemnej. Elektroniczne nośniki informacji mają w stosunku do niej charakter pomocniczy i nie mogą jej zastępować. Dokumentację tą przechowuje się przez okres 5 lat liczony od zakończenia działalności przedsiębiorcy, a w przypadku księgi realizacji umowy - od daty wygaśnięcia umowy.

23 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze

24 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. (Dz. U. z dnia 5 września 1998 r.) Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

25 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wydawania upoważnień do kontroli działalności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, zwanych dalej "upoważnieniem", oraz tryb wykonywania czynności nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

26 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Nadzór nad działalnością ochrony osób i mienia polega na:   1)   kontroli organizacji i zasad działania, uzbrojenia, wyposażenia oraz współpracy z innymi formacjami i służbami,   2)   kontroli zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony,   3)   wstępie na teren obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jest prowadzona ochrona, oraz żądaniu wyjaśnień i udostępniania bądź wglądu w dokumentację ochronną,   

27 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Nadzór nad działalnością ochrony osób i mienia polega na (c.d.):     4)   wstępie na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony osób i mienia,   5)   wydawaniu pisemnych zaleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej do przepisów prawa.

28 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Upoważnienia do kontroli wydaje i przedłuża termin jego ważności Komendant Główny Policji. Upoważnienie wydaje się policjantowi służby prewencyjnej Komendy Głównej Policji lub komend wojewódzkich Policji, na podstawie pisemnego wniosku bezpośredniego przełożonego. Wniosek powinien zawierać: stopień, imię, nazwisko, numer identyfikatora policjanta oraz krótkie uzasadnienie.

29 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Upoważnienie jest wydawane na dany rok kalendarzowy, z tym że wydane w ostatnim kwartale jest ważne do końca następnego roku kalendarzowego. Przedłużenia ważności upoważnienia dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku bezpośredniego przełożonego

30 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Blankiety upoważnień stanowią druki ścisłego zarachowania. Ewidencję wydawanych upoważnień prowadzi się w książce ewidencji upoważnień. Wypełnione książki ewidencji upoważnień przechowuje się na zasadach określonych w przepisach dotyczących organizacji archiwów i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną w Policji.

31 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Upoważnienie uprawnia do wstępu na teren kontrolowanego obszaru lub obiektu oraz do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

32 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kontrole mogą być prowadzone:   1)   ze względu na zakres, jako: a)  problemowe - obejmujące wybrany zakres zagadnień związanych z ochroną lub prowadzoną działalnością ochronną, b)  kompleksowe - obejmujące całokształt zagadnień związanych z ochroną lub prowadzoną działalnością ochronną,

33 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kontrole mogą być prowadzone:     2)   ze względu na tryb ich wszczynania, jako: a)  planowe - wynikające z rocznego planu kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, zatwierdzonego przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, b)  doraźne - interwencyjne, wynikające z potrzeby zbadania nagłych zdarzeń.

34 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Policjant przeprowadzający kontrolę, zwany dalej "kontrolującym", jest obowiązany okazać upoważnienie, legitymację służbową oraz sporządzony w formie pisemnej zakres kontroli kierownikowi jednostki chronionej przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną, zwanemu dalej "kierownikiem jednostki chronionej", oraz osobie kierującej specjalistyczną uzbrojoną formacją ochronną, zwanej dalej "kontrolowanym". Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub upoważnionej przez niego osoby.

35 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, po jednym egzemplarzu dla kontrolującego, kontrolowanego i kierownika jednostki chronionej.

36 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Protokół powinien zawierać w szczególności:   1)   nazwę i adres siedziby kontrolowanej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej oraz miejsce przeprowadzenia kontroli,   2)   imię i nazwisko kontrolowanego,   3)   stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego,   4)   zakres i czas trwania kontroli,   5)   ustalenia i wnioski,   6)   zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej do przepisów prawa,   7)   termin realizacji zaleceń.

37 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Protokół podpisują kontrolujący i kontrolowany lub upoważniona przez niego osoba. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona może wnieść do protokołu, przed jego podpisaniem, pisemne zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia kontroli, ustaleń i wniosków z kontroli oraz wpisanych do protokołu zaleceń i terminu ich realizacji.

38 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Podpisanie protokołu następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego, protokół podpisuje wyłącznie kontrolujący, umieszczając adnotację o przyczynie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego.

39 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kontrolujący może utrwalić przebieg kontroli za pomocą technik audiowizualnych. Przeprowadzenie kontroli oraz utrwalanie przebiegu jej czynności za pomocą wspomnianych technik odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Nośniki obrazu lub dźwięku, na których utrwalono przebieg czynności kontrolnych, załącza się do protokołu.

40 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Czynności kontrolne są wykonywane poprzez sprawdzenie:   1)   zgodności organizacji ochrony z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,   2)   zgodności faktycznie wykonywanych czynności ochronnych z dokumentacją ochronną,   3)   uprawnień pracowników ochrony do wykonywania czynności w ramach specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej,   4)   zakresu i prawidłowości wykonywania zadań ochronnych przez poszczególnych pracowników ochrony,

41 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Czynności kontrolne są wykonywane poprzez sprawdzenie (c.d.):    5)   zgodności wyposażenia pracowników ochrony z warunkami wynikającymi z planu ochrony lub innej dokumentacji określającej zasady wykonywania zadań ochronnych na poszczególnych stanowiskach,   6)   warunków przechowywania broni i amunicji oraz zgodności ewidencji broni i amunicji ze stanem faktycznym,   7)   prawidłowości prowadzenia dokumentacji ochronnej.

42 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przed wejściem na teren obszarów i obiektów, w których prowadzona jest ochrona, lub na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony osób i mienia kontrolujący jest obowiązany okazać upoważnienie oraz legitymację służbową.

43 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kontrolujący może żądać udostępniania lub wglądu w dokumentację ochronną od osób upoważnionych do prowadzenia i dysponowania tą dokumentacją. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego i pracowników ochrony ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem kontroli. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza w razie potrzeby protokół.

44 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Kontrolujący ma prawo wstępu na teren kontrolowanego obiektu poza godzinami, w jakich prowadzona jest w nim działalność, tylko w obecności kierownika jednostki chronionej lub upoważnionej przez niego osoby.

45 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze Przepisy rozporządzenia nie ograniczają uprawnień organu koncesyjnego w zakresie kontroli sprawowanej przez ten organ.

46 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze WZÓR UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH Upoważnienie - blankiet o wymiarach 10 cm x 7 cm                                                                 

47 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze WZÓR KSIĄŻKI EWIDENCJI UPOWAŻNIEŃ Lp./Nr wydanego upoważnienia/Stopień, imię i nazwisko policjanta/Nr identyfikatora/Ważne na rok/ Upoważnienie zwrócono/Uwagi                                                                            

48 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Przepisy wykonawcze DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google