Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, dnia 2 października 2012 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, dnia 2 października 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 Katowice, dnia 2 października 2012 roku
Zagadnienia prawne dotyczące systemów IT w przedsiębiorstwach przemysłowych, bezpieczeństwo danych wychodzących z firmy w kontekście informacji prawnie chronionych dr Jan Byrski Katowice, dnia 2 października 2012 roku

2 Wdrożenie IT – podstawowe problemy prawne
Termin „wdrożenie systemu IT (programu komputerowego)” nie występuje ani w języku prawnym, ani w języku prawniczym. Główne problemy prawne wdrożenia systemu IT: Problem zespołu umów w ramach wdrożenia systemu IT/ szereg świadczeń prawnych Rezultaty wdrożenia systemu IT Rodzaje oprogramowania powstającego w ramach wdrożenia systemu IT Serwis (gwarancja) & rozwój wdrożonego oprogramowania

3 Wdrożenie IT – rodzaje zawieranych umów
Umowy dotyczące wdrożenia systemu IT „jako takiego”: umowy wdrożeniowe: umowa o analizę przedwdrożeniową umowa wdrożeniowa umowy prawno-autorskie (umowy licencyjne na programy komputerowe, umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie do utworów) umowa serwisowa (umowa gwarancyjna/ rękojmia, umowa SLA, rozwój i rezultaty rozwoju) umowy zawierane „w związku” z wdrożeniem systemu IT: usługi konsultingowe, usługi prawne, usługi contact (call) center, dostawy sprzętu komputerowego, umowa powierzenia do przetwarzania danych osobowych, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności

4 Pojęcie danych osobowych
Za dane osobowe uważa się (art. 6 u.o.d.o.): wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Kwalifikacja prawna: danych z rejestru przedsiębiorców KRS (WSA w Warszawie, sygn. II SA/Wa 720/11) danych dotyczących przedsiębiorców – osób fizycznych

5 Informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) – rys historyczny wyrok NSA z 28 listopada 2002 r. (sygn. II SA 3389/01) wyrok NSA z 15 marca 2010 r. (sygn. I OSK 756/09) art. 7a ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej – uchylony w dniu stycznia 2012 roku Informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) – stan obecny (konsekwencje dla obrotu gospodarczego) Obowiązek informacyjny w stosunku do danych dot. przedsiębiorców (zebranych przed r., zebranych obecnie)? czy obowiązuje w przypadku uzyskiwania danych z rejestrów ogólnie dostępnych? Obowiązek rejestracyjny w stosunku do zbioru danych przedsiębiorców (z rejestrów publicznych)

6 Obowiązek informacyjny
W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: Adresie swojej siedziby i pełnej nazwie Celu zbierania danych Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania dobrowolności albo obowiązku podania danych Zbieranie danych nie od osób, których dane dotyczą (art. 25) – dodatkowo informacje o: źródle danych prawie wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawie sprzeciwu celu i zakresie zbierania danych (...) Przepisu art. 25 ust. 1 nie stosuje się, jeżeli (pkt 1): przepis innej ustawy przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych bez wiedzy osoby, której dane dotyczą, Znaczenie sformułowań „przepis przewidujący” oraz „przepis dopuszczający”

7 Obowiązek rejestracyjny
Art. 40 u.o.d.o. Administrator danych jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1. Art. 43 u.o.d.o. Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych: 9) powszechnie dostępnych

8 Tajemnica przedsiębiorstwa
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Objęte informacje niedostępne w „zwykłej” drodze (wyrok SN z 5 IX 2001, I CKN 1159/00), może być natomiast tajemnicą szczególny zespół informacji jawnych (wyrok SN z 27 II 2007, V CSK 444/06) Za tajemnicę uznano w orzecznictwie m.in. plany wydawnicze, sprawozdania finansowe, dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu, wykaz osób i ich kwalifikacji, przedstawiony w toku procedury zamówienia publicznego. Ocena czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu ochrony tajemnicy jest indywidualna (wyrok SN z 27 II 2007, V CSK 444/06) – brak podjęcia takich kroków skutkuje, brakiem obowiązku zachowania informacji w tajemnicy (wyrok SN z 3 X 2000, I CKN 304/00)

9 Dziękuję za uwagę dr Jan Byrski


Pobierz ppt "Katowice, dnia 2 października 2012 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google