Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLASKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLASKICH."— Zapis prezentacji:

1 1 Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLASKICH

2 2 Język obcy w egzaminie gimnazjalnym Podstawowe dokumenty prawne Podstawowe dokumenty prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DZ.U. z d. 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz.1102) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DZ.U. z d. 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz.1102) Informatory o egzaminie gimnazjalnym odpowiednio z jednego z 6 języków obcych nowożytnych Informatory o egzaminie gimnazjalnym odpowiednio z jednego z 6 języków obcych nowożytnych

3 3 Opis egzaminu Język obcy to trzecia część egzaminu gimnazjalnego obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego : obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy. § 34 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, …

4 4 Wybór języka W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków do 20 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. Analogiczny dokument składa dyrektorowi szkoły słuchacz, który uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

5 5 Czas trwania egzaminu z języka obcego Część trzecia egzaminu gimnazjalnego trwa 90 minut - jest to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego trwa 90 minut - jest to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań. Wydłużenie czasu Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego z języka obcego może być przedłużony nie więcej niż o - 45 min. Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego z języka obcego może być przedłużony nie więcej niż o - 45 min.

6 6 Zanim uczeń rozpocznie egzamin Przed przystąpieniem do wykonywania zadań: Przed przystąpieniem do wykonywania zadań: uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego. zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z informacjami z pierwszej strony oraz kodowanie nie są wliczane do czasu egzaminu! Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z informacjami z pierwszej strony oraz kodowanie nie są wliczane do czasu egzaminu!

7 7 Zwolnienia z egzaminu Tylko w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Laureaci (na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu danego języka. Takie zwolnienie z trzeciej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z niej najwyższego wyniku.

8 8 Opis zestawu egzaminacyjnego Zestaw egzaminacyjny składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.: zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń (słuchacz) wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji zadania typu prawda – fałsz, w których uczeń (słuchacz) stwierdza zgodność (lub niezgodność) zdań zawartych w zadaniu z treścią wysłuchanego lub przeczytanego tekstu zadania na dobieranie, w których uczeń (słuchacz) łączy ze sobą (przyporządkowuje do siebie) odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia, fragmenty tekstu, ilustracje).

9 9 Opis zestawu egzaminacyjnego – cd. Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.: zadania z luką, w których uczeń (słuchacz) wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, liczbę jako uzupełnienie zwrotu, zdania, fragmentu tekstu zadania krótkiej odpowiedzi, w których uczeń (słuchacz) formułuje odpowiedź w formie jednego lub kilku wyrazów albo od 1 do 3 zdań.

10 10 Orientacyjny punktowy i procentowy udział zadań z poszczególnych obszarów W przypadku uczniów niesłyszących i słabosłyszących nie jest sprawdzany standard w obszarze odbioru tekstu słuchanego.

11 11 Słuchanie krótkich tekstów Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór tekstu słuchanego i części zadań z obszaru reagowanie językowe stanowią wysłuchane krótkie teksty (np. komunikaty, instrukcje, dialogi, teksty narracyjne). Teksty te odtwarzane są w sali egzaminacyjnej dwukrotnie wraz z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania związanych z nimi zadań.

12 12 Tekst czytany Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór tekstu czytanego i pozostałe zadania z obszaru reagowanie językowe oparte są na zamieszczonych w zestawie egzaminacyjnym tekstach (np. tekstach narracyjnych, instrukcjach, listach) lub w materiale ikonograficznym.

13 13 Opis kryteriów punktowania zadań otwartych W 1-punktowych W zadaniach 1-punktowych podstawowymi kryteriami decydującymi o przyznaniu punktu są: zgodność z poleceniem poprawność językowa komunikatywność odpowiedzi (w zależności od sprawdzanej umiejętności). W zadaniach kilkupunktowych o liczbie punktów otrzymanych za wykonanie zadania decydują dwa podstawowe kryteria: zgodność odpowiedzi z poleceniem jej poprawność językowa. Uczeń (słuchacz) może otrzymać część punktów, jeżeli: jego odpowiedź jest zgodna z poleceniem a popełnione błędy w niewielkim stopniu zakłócają komunikację Nie otrzymuje żadnego punktu, jeżeli: odpowiedź jest niezgodna z treścią zadania, np.: nieadekwatna do pytania lub polecenia albo niezrozumiała - błędy językowe uniemożliwiają komunikację.

14 14 Dlatego należy uważnie: = słuchać nagrań, = czytać teksty stanowiące podstawę zadań, = czytać polecenia (pytania egzaminacyjne) = starannie zapisywać odpowiedzi, zwracając także uwagę na wskazówki dotyczące formy ich udzielania, np. czy mają one być - zapisane w postaci zdania, - czy wyrazu itd.

15 15 Opis zakresu egzaminu Standardy wymagań egzaminacyjnych z wyjaśnieniami dla ucznia/słuchacza Standardy wymagań egzaminacyjnych z wyjaśnieniami dla ucznia/słuchacza Zakres struktur leksykalno-gramatycznych Zakres struktur leksykalno-gramatycznych Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnychoraz Przykładowe zadania egzaminacyjne Przykładowe zadania egzaminacyjne można znaleźć w Informatorze o egzaminie z języka obcego nowożytnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2008/2009

16 16 Szkolenia egzaminatorów

17 17 Próbny egzamin gimnazjalny z języka obcego 21 października 2008 W pierwszej połowie września OKE będzie zbierała zamówienie na arkusze. Formularz zamówienia będzie zamieszczony w OBIEG-u. W pierwszej połowie września OKE będzie zbierała zamówienie na arkusze. Formularz zamówienia będzie zamieszczony w OBIEG-u. Materiały egzaminacyjne – to jest płytki do odbioru tekstu słuchanego oraz arkusze egzaminacyjne zostaną dostarczone, podobnie jak materiały egzaminacyjne w sesji wiosennej, bezpośrednio do szkół. Materiały egzaminacyjne – to jest płytki do odbioru tekstu słuchanego oraz arkusze egzaminacyjne zostaną dostarczone, podobnie jak materiały egzaminacyjne w sesji wiosennej, bezpośrednio do szkół.

18 18 Egzamin dla uczniów z trudnościami w uczeniu się (A8) Rozważane jest zwolnienie tych uczniów z egzaminu z języka obcego nowożytnego Rozważane jest zwolnienie tych uczniów z egzaminu z języka obcego nowożytnego

19 19 Więcej informacji nt. pilotażu z języka obcego w gimnazjum znajdziemy na stronie http://www.cke.edu.pl/


Pobierz ppt "1 Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLASKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google