Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI"— Zapis prezentacji:

1 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINA ZEBRZYDOWICE NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

2 1. UMOWA NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH DO 30 CZERWCA 2013
OD 1 LIPCA 2013 OBOWIĄZEK PODPISANIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PODMIOTEM POSIADAJĄCYM STOSOWNE ZEZWOLENIE SPOCZYWA NA WŁAŚCICIELU NIERUCHOMOŚCI OD 1 LIPCA 2013 R. PRZEDMIOTOWE UMOWY PRZESTANĄ OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OBOWIĄZEK TEN PRZEJMUJE GMINA ZEBRZYDOWICE NA PODSTAWIE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, ZOSTANIE WYBRANY W DRODZE PRZETARGU

3 2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO 30 CZERWCA 2013 OD 1 LIPCA 2013 W I KWARTALE 2013 R. MIESZKAŃCY OTRZYMAJĄ FORMULARZ DEKLARACJI, KTÓRY NALEŻY WYPEŁNIĆ I ZWRÓCIĆ DO URZĘDU GMINY ZEBRZYDOWICE. STANIE SIĘ ON PODSTAWĄ DO WYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, MA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA PIERWSZEJ DEKLARACJI W TERMINIE DO 31 MARCA 2013 R. W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ USTALENIA WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB OKREŚLONEJ W DEKLARACJI ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA DANEJ NIERUCHOMOŚCI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST OBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA NASTĄPIENIA ZMIANY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, JEST OBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZAMIESZKANIA NA DANEJ NIERUCHOMOŚCI PIERWSZEGO MIESZKAŃCA LUB POWSTANIA NA DANEJ NIERUCHOMOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH

4 3. DEKLARACJA

5 4. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO 30 CZERWCA 2013
OD 1 LIPCA 2013 WYSOKOŚĆ OPŁATY ZALEŻY OD PRZEDSIĘBIORCY, Z KTÓRYM WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MA PODPISANĄ UMOWĘ NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH WYSOKOŚĆ OPŁATY WAHA SIĘ W GRANICACH MIĘDZY ZŁ ZA JEDEN POJEMNIK (KUBEŁ) WYWOŻONY RAZ W MIESIĄCU OPŁATA BĘDZIE NALICZANA OD LICZBY MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ WYSOKOŚĆ OPŁATY BĘDZIE ZALEŻEĆ OD TEGO, CZY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI BĘDZIE SEGREGOWAŁ ODPADY KOMUNALNE (WTEDY TANIEJ) CZY NIE WYSOKOŚĆ OPŁATY OKREŚLI UCHWAŁĄ RADA GMINY

6 5.1. ZAKRES USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ DO 30 CZERWCA 2013 OD 1 LIPCA 2013 ODBIÓR JEDNEGO POJEMNIKA 110 L. ZGODNIE Z POSIADANĄ UMOWĄ ODBIÓR WSZYSTKICH POJEMNIKÓW 110 L. RAZ W MIESIĄCU W OKRESIE OD 1 MAJA DO 31 PAŹDZIERNIKA, DWA RAZY W MIESIĄCU W OKRESIE OD 1 LISTOPADA DO 30 KWIETNIA DOTYCHCZASOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZASADNICZO NIE ULEGNIE ZMIANIE ZACHOWANY ZOSTANIE SYSTEM WORKOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

7 5.2. ZAKRES USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ DO 30 CZERWCA 2013 OD 1 LIPCA 2013 ODBIÓR WORKÓW SEGREGACYJNYCH (PAPIER, SZKŁO, PLASTIK) RAZ W MIESIĄCU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ODBIÓR WORKÓW SEGREGACYJNYCH (PAPIER, SZKŁO, PLASTIK) RAZ W MIESIĄCU ZGODNIE Z DOTYCHCZASOWYM HARMONOGRAMEM DODATKOWO BĘDZIE ISTANIAŁA MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA PRZEDMIOTOWYCH WORKÓW DO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

8 5.3. ZAKRES USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ DO 30 CZERWCA 2013 OD 1 LIPCA 2013 ODBIÓR MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (OPONY, OKNA) DWA RAZY W ROKU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ODBIÓR MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (OPONY, OKNA) DWA RAZY W ROKU ZGODNIE Z DOTYCHCZASOWYM HARMONOGRAMEM (KWIECIEŃ, PAŹDZIERNIK) DODATKOWO BĘDZIE ISTANIAŁA MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA PRZEDMIOTOWYCH ODPADÓW DO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

9 5.4. ZAKRES USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ DO 30 CZERWCA 2013 OD 1 LIPCA 2013 ODBIÓR SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE CIĄGŁYM W BUDYNKU URZĘDU GMINY W GODZINACH PRACU ODBIÓR SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W GMINNYM PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DODATKOWO BĘDZIE ISTANIAŁA MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

10 5.5.1. ZAKRES USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ DO 30 CZERWCA 2013 OD 1 LIPCA 2013 KONIECZNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KUCHENNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, OGRODOWYCH I ZIELONYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE – KOMPOSTOWANIE W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ I JEDNORODZINNEJ BĘDZIE ISTANIAŁA MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ODPADÓW KUCHENNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, OGRODOWYCH I ZIELONYCH POPRZEZ KOMPOSTOWANIE WPRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKACH

11 5.5.2. ZAKRES USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ OD 1 LIPCA W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KUCHENNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, OGRODOWYCH I ZIELONYCH POPRZEZ KOMPOSTOWANIE, BĘDZIE ISTANIAŁA MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA PRZEDMIOTOWYCH ODPADÓW DO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – BEZPŁATNIE W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ DODATKOWO ODBIÓR PRZEDMIOTOWYCH ODPADÓW U ŹRÓDŁA POWSTANIA W UZUPEŁNIAJĄCYM SYSTEMIE WORKOWYM (JAKO USŁUGA DODATKOWO PŁATNA) Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ WYBRANĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI: W OKRESIE OD 1 MAJA DO 31 PAŹDZIERNIKA - NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ, ALE NIE CZĘŚCIEJ NIŻ CZTERY RAZY W MIESIĄCU, W OKRESIE OD 1 LISTOPADA DO 30 KWIETNIA - NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ, ALE NIE CZĘŚCIEJ NIŻ DWA RAZY W MIESIĄCU.

12 5.6. ZAKRES USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ DO 30 CZERWCA ODBIÓR PRZETERMINOWANYCH LEKÓW ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE CIĄGŁYM WE WSZYSTKICH APTEKACH I PUNKTACH APTECZNYCH (W GODZINACH FUNKCJONOWANIA) ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE OD 1 LIPCA 2013 – BEZ ZMIAN

13 „GPSZOK” - GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
6.1. „GPSZOK” - GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDĄ ODBIERANE NIŻEJ WYMIENIONE RODZAJE ODPADÓW: 1) CHEMIKALIA (OPAKOWANIA PO NAWOZACH SZTUCZNYCH, OPAKOWANIA PO FARBACH I LAKIERACH), 2) ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE Z REMONTÓW PROWADZONYCH SAMODZIELNIE (GRUZ ITP.), 3) ODPADY KUCHENNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, OGRODOWE I ZIELONE, 4) ZUŻYTE OPONY, 5) MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, 6) ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY, 7) ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY, 8) PAPIER I TEKTURA, TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, OPAKOWANIA Z METALU ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, 9) ZUŻYTY OLEJ ODPADOWY Na zasadach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zebrzydowice

14 „GPSZOK” - GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
6.2. „GPSZOK” - GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE CZYNNY CO NAJMNIEJ: - W KAŻDĄ SOBOTĘ W OKRESIE OD 1 MAJA DO 31 PAŹDZIERNIKA - W SOBOTY DWA RAZY W MIESIĄCU (PO 1 I PO 15 DANEGO MIESIĄCA) W OKRESIE OD 1 LISTOPADA DO 30 KWIETNIA

15 7. NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DOTYCZY TERENÓW GDZIE NIE ISTNIEJE SIEĆ KANALIZACYJNA INFORMACJĘ O POSTĘPOWANIU Z NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI NALEŻY UMIEŚCIĆ W DEKLARACJI – DOŁĄCZYĆ UMOWĘ NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

16 7.1. ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE
NALEŻY OPRÓŻNIAĆ JE Z CZĘSTOTLIWOŚCIĄ ZAPEWNIAJĄCĄ NIEDOPUSZCZENIE DO ICH PRZEPEŁNIENIA, BĄDŹ WYLEWANIA NA POWIERZCHNIĘ TERENU, JEDNAKŻE NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ NA KWARTAŁ. WYWOZU DOKONUJE PODMIOT POSIADAJĄCY STOSOWNE ZEZWOLENIE NA PODSTAWIE STAŁEJ UMOWY LUB JEDNORAZOWEGO ZLECENIA UDZIELONEGO PRZEZ WŁAŚCICIELA POSESJI LUB ZARZĄDCY.

17 7.2. OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE
CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYNIKA Z ICH INSTRUKCJI EKSPLOATACJI, JEDNAKŻE NIE RZADZIEJ NIŻ RAZ DO ROKU. WYWOZU DOKONUJE PODMIOT POSIADAJĄCY STOSOWNE ZEZWOLENIE NA PODSTAWIE STAŁEJ UMOWY LUB JEDNORAZOWEGO ZLECENIA UDZIELONEGO PRZEZ WŁAŚCICIELA POSESJI LUB ZARZĄDCY.

18 PRZEPISY PRAWNE Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy z dnia 13 września 1996r. Dz.U.2012 poz.391 tekst jednolity Rozdział 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie; 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google