Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rychwał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rychwał"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rychwał
po 1 lipca 2013 roku

2 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897) wprowadziła istotną zmianę w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Polega ona na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Wdrażanie nowego systemu zwane jest popularnie „reformą śmieciową”.

3 Cele reformy: Objęcie systemem wszystkich mieszkańców; Eliminacja nielegalnych (dzikich) składowisk odpadów; Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania; Zwiększenie liczby instalacji przetwarzających odpady komunalne; Uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku odpadów w określonych terminach.

4 Selektywne zbieranie odpadów dzisiaj

5 Selektywne zbieranie odpadów dzisiaj

6 Selektywne zbieranie odpadów dzisiaj

7 OBOWIĄZKI GMINY Zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Kampania informacyjna Przyjmowanie deklaracji od mieszkańców, wydanie decyzji administracyjnych, w przypadku braku deklaracji Wyłonienie przedsiębiorcy odbierającego odpady w drodze przetargu Przyjmowanie opłat za gospodarowanie odpadami oraz egzekucja tych opłat

8 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne zmieszane i utrzymywanie go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Udostępnienie pojemników na czas odbierania odpadów, poprzez ich wystawienie do godz. 700 poza teren nieruchomości, przy drodze publicznej.

9 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w złożonej deklaracji. Druk deklaracji dostępny: w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale na stronie oraz Pierwszy termin składania deklaracji – do 15 marca 2013r. !!!

10 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Ponoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów opłata wynosić będzie 7 zł na miesiąc od mieszkańca; W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie zbierał odpady w sposób nieselektywny, opłata wynosić będzie 12 zł na miesiąc od mieszkańca.

11 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

12 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

13 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania co dwa miesiące w terminach: do 15-go lutego, 15-go kwietnia, 15-czerwca, 15-go sierpnia, 15-go października i 15-go grudnia każdego roku, na rachunek bankowy Gminy Rychwał: Bank Spółdzielczy Konin o/Rychwał Nr

14 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Termin uiszczenia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa z dniem 15-go sierpnia 2013 roku, za miesiąc lipiec i sierpień 2013r.

15 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Deklaracja jest zobowiązaniem do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę właściciel nieruchomości wnosi bez wezwania z Urzędu!!!

16 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Odpady komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą odbierane będą na dotychczasowych zasadach – w oparciu o indywidualną umowę prowadzącego działalność z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Odbieranie tych odpadów nie jest obowiązkiem gminy! Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i jest prowadzona działalność gospodarcza lub inna, zobowiązany jest do posiadania umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych w związku z tą działalnością, a w zakresie części nieruchomości zamieszkałej opłaty wnoszone są na rzecz gminy.

17 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Rozwiązanie obecnie posiadanej umowy na odbieranie odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r. dla uniknięcia podwójnego płacenia za usługi odbierania odpadów komunalnych.

18 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rychwał od 1 lipca 2013 roku
Odpady komunalne zmieszane odbierane są z zamieszkałych nieruchomości dwa razy w miesiącu, według harmonogramu opracowanego po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu podmiotu odbierającego odpady.

19 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rychwał od 1 lipca 2013 roku
Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale gromadzone w odpowiednich workach, odbierane są z nieruchomości jeden raz w miesiącu.

20 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rychwał od 1 lipca 2013 roku
Worki do selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednich kolorach zapewni gmina, w pierwszym miesiącu świadczenia usług na nieruchomość zostanie dostarczony komplet worków (po jednym dla każdej frakcji), w kolejnych miesiącach worki będą dostarczane z chwilą oddania zapełnionych worków z odpadami poszczególnych.

21 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rychwał od 1 lipca 2013 roku
Odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone), w przypadku braku możliwości kompostowania lub zagospodarowania we własnym zakresie na terenie nieruchomości, gromadzone workach na bioodpady, odbierane będą raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

22 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rychwał od 1 lipca 2013 roku
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane są dwa razy w roku po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości potrzeby ich odbioru do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, w terminach określonych dla poszczególnych miejscowości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

23 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rychwał od 1 lipca 2013 roku
Poza harmonogramem w/w odpady odbierane są w  punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dni robocze w godzinach jego otwarcia przy ul. Żurawin w Rychwale (przy oczyszczalni ścieków).

24 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rychwał od 1 lipca 2013 roku
W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Żurawin w Rychwale odbierane będą także zużyte akumulatory i baterie oraz opony. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

25 Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rychwał od 1 lipca 2013 roku
Przeterminowane lekarstwa należy przekazywać do punktu zbiórki tych odpadów zlokalizowanego na terenie Przychodni Zdrowia w Rychwale, ul. Konińska 13. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświatowych i w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale.

26 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Dlaczego stawka nie jest zależna od ilości odbieranych odpadów z danej nieruchomości, tj. od ilości wystawionych pojemników? Rada Miejska w Rychwale, podejmując w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, miała możliwość wyboru jednej z metod określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z art. 6j ust. 1 i 2), tj.: 1) od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 2) od ilości zużytej wody z danej nieruchomości 3) od powierzchni lokalu mieszkalnego 4) od gospodarstwa domowego.

27 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Żadna z tych metod nie dała możliwości wyboru metody zależnej od ilości odbieranych odpadów komunalnych, czyli od tzw. „pojemnika”, a zatem Rada Miejska w Rychwale nie mogła takiej metody wskazać, bo ustawodawca nie przewidział jej w zamkniętym katalogu metod.

28 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Czy Gmina będzie wyposażała nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszanie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami? Gmina nie będzie wyposażała nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, jest to obowiązek właściciela nieruchomości. Wielu mieszkańców naszej gminy posiada już własne pojemniki, część mieszkańców ma możliwość wykupienia w atrakcyjnej cenie dzierżawionych obecnie pojemników. Uznano za niezasadne zakupywanie pojemników w ramach opłaty wnoszonej przez Mieszkańców. Ewentualna decyzja o zakupie pojemników w ramach opłaty wiązałaby się z koniecznością podwyższenia stawki.

29 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jeżeli dana osoba przebywa na stałe za granicą lub studiuje i nie mieszka w miejscu zameldowania to czy należy ją ujmować w deklaracji? W deklaracji należy wpisać taką liczbę osób, która faktycznie zamieszkuje na danej nieruchomości (w tym także osoby, które nie są zameldowane pod tym adresem). Jeżeli natomiast osoba zameldowana na danej nieruchomości mieszka w innym miejscu (w związku np. z pracą, nauką, itp.), to nie należy jej ujmować w deklaracji. W deklaracji wpisujemy osoby faktycznie zamieszkujące na danej nieruchomości i odpowiednio wyliczamy stawkę należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

30 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jeśli zaznaczę w deklaracji sposób zbierania odpadów na nieruchomości SELEKTYWNY, to będę mógł oddać odpady posegregowane, co robić z pozostałymi? Opłata, którą wnosić będziemy do Urzędu Gminy jest ustalona od osoby, dotyczy ona całego systemu. Jeśli zaznaczymy, że będziemy zbierać w sposób selektywny, to znaczy, że wysegregowywać będziemy te odpady, które możemy wrzucić do poszczególnych worków na odpady segregowane, pozostałe odpady wrzucamy do pojemnika na odpady komunalne zmieszane. W ramach uiszczonej opłaty w wysokości 7 zł od osoby na miesiąc odbierane będą odpady zarówno zebrane selektywnie jak i te pozostałe zmieszane.

31 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
W jaki sposób Urząd będzie sprawdzał, czy na danej nieruchomości zbiera się odpady w sposób selektywny? Firma, wyłoniona w drodze przetargu, odbierająca odpady komunalne zobowiązana będzie do wykonywania sprawozdań w zakresie odebranych odpadów. Wynikać z nich będzie czy z danej nieruchomości oddawane są odpady posegregowane. Oczywiście jednorazowe niewystawienie odpadów posegregowanych w jakimś miesiącu nie dyskwalifikuje danej nieruchomości. Jeżeli w dłuższym okresie czasu nie będą wystawiane odpady segregowane, to będzie znaczyło, że na danej nieruchomości odpady nie są segregowane.

32 Dziękuję za uwagę. Opracowała: Agnieszka Lewandowska
Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Urząd Gminy i Miasta w Rychwale


Pobierz ppt "Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rychwał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google