Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminne Zakłady Gospodarki Odpadami a ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminne Zakłady Gospodarki Odpadami a ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwana."— Zapis prezentacji:

1 Gminne Zakłady Gospodarki Odpadami a ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwana

2 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6d. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

3 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6d. 4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności: 5). szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

4 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6e. Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1.

5 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6f. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

6 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 9d. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: 1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; 2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

7 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 9d. 2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

8 Projekt rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r. W projekcie wymagano posiadanie przez przedsiębiorcę między innymi: Dwóch pojazdów wyposażonych w systemy zgniotu odpadów Dwóch pojazdów do selektywnej zbiórki odpadów Jednego pojazdu bez systemu zgniotu.

9 Projekt rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r W projekcie wymagano posiadanie przez przedsiębiorcę między innymi: Posiadania bazy transportowo – magazynowej zapewniającej gromadzenie czasowe odpadów z selektywnej zbiórki Odpowiednio zabezpieczonego przed przesiąkaniem utwardzonego placu wyposażonym w separatory odprowadzające ścieki do kanalizacji Urządzeń do mycia podwozi samochodów Ciągłego monitoringu bazy

10 Projekt rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r W projekcie wymagano posiadanie przez przedsiębiorcę między innymi: monitoringu GPS pojazdów odbierających odpady wraz z czujnikami monitorującymi pracę niektórych urządzeń pojazdu w tym pracy urządzenia zasypowego systemów mycia pojemników* systemów mycia pojazdów* warsztatu naprawczego* * lub posiadania umowy na wykonanie w/w usług.

11 Rewolucja śmieciowa Zagrożenie czy s zansa na rozwój Wychodząc naprzeciw wprowadzanym zmianom oraz dostrzegając w nich szansę na poprawę jakości i efektywności gospodarowania odpadami proponujemy stworzenie wraz z MZK sp. z o. o. w Stalowej Woli spółki prawa handlowego, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której zapraszamy samorządy gmin posiadających własne zakłady budżetowe zajmujące się gospodarka odpadami jako przyszłych potencjalnych udziałowców.

12 Rewolucja śmieciowa Zagrożenie czy s zansa na rozwój Proponujemy aby wkłady wspólników pokryte zostały aportem maszyn i urządzeń, w które wyposażone są dziś gminne zakłady budżetowe oraz środkami finansowymi w miarę możliwości gmin udziałowców spółki.

13 Rewolucja śmieciowa Zagrożenie czy s zansa na rozwój Proponujemy przejęcie i zatrudnienie w tworzonej spółce pracowników zatrudnionych w gminnych zakładach budżetowych zajmujących się gospodarką odpadami. Osoby te znają najlepiej obszar gminy i są cennym potencjałem wiedzy o właścicielach nieruchomości, w których wytwarzane są odpady.

14 Rewolucja śmieciowa Zagrożenie czy s zansa na rozwój MZK sp. z o. o. w Stalowej Woli ze swej strony proponuje wniesienie do spółki kapitału w wys. 1.000.000 zł a także nowoczesne rozwiązania techniczne i logistyczne zapewniające konkurencyjna pozycję na rynku. MZK sp. z o. o. w Stalowej woli zapewni ze swej strony również pełną współpracę w zakresie korzystania ze sprzętu, rozwiązań logistycznych, informatycznych a także niezbędne szkolenia

15 Rewolucja śmieciowa Zagrożenie czy s zansa na rozwój ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE - zarządzanie i administrowanie przez MZK sp. z o.o., - zatrudnienie w spółce osób pracujących w gminnych zakładach budżetowych - współpraca i powiązania kooperacyjne z MZK sp. z o.o. - obsługa w zakresie odbioru odpadów z terenów gmin wspólników spółki - w miarę możliwości zdobywania zamówień z innych gmin

16 CELE SPÓŁKI Cel na rok 2013 to: Uzyskanie wystarczającej konkurencyjności aby było możliwe utrzymanie dotychczasowego obszaru działalności tych gminnych zakładów, których gminy staną się udziałowcami spółki.

17 CELE SPÓŁKI Cel strategiczny: to uzyskanie w ciągu trzech – do pięciu lat od powstania spółki pozycji lidera na rynku odbioru odpadów i gospodarki odpadami w regionie.

18 Rewolucja śmieciowa Zagrożenie czy szansa na rozwój REMONDIS, SITA, ALBA, A.S.A i inni nie są wcale lepsi od nas Wykorzystajmy szansę bo wspólnie nie jesteśmy słabsi.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mariusz Piasecki Miejski Zakład Komunalny sp. z o. o. w Stalowej Woli


Pobierz ppt "Gminne Zakłady Gospodarki Odpadami a ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google