Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zbiórki odpadów w Pszczynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zbiórki odpadów w Pszczynie"— Zapis prezentacji:

1 System zbiórki odpadów w Pszczynie
Pszczyna System zbiórki odpadów w Pszczynie 1

2 Pszczyna

3 Pszczyna województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska
mieszkańców powierzchnia 174 km2 ( ha)

4 Referendum 12 XI 2006 r. przeprowadzone zostało referendum w wyniku którego 59,6% uprawnionych do głosowania opowiedziało się za przejęciem przez gminę obowiązków mieszkańców w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

5 tak było …

6

7 Postępowanie przetargowe …
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych r. szacunkowa wartość zamówienia zł brutto zamówienie powyżej euro (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) protesty, odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych modyfikacja dokumentacji przetargowej Podpisanie umowy z firmą wywozową (najlepsza z 3 ofert) r. … zajęło 6 miesięcy

8 Główne dane opisujące przedmiot umowy:
ilość mieszkańców ilość nieruchomości ilość pojemników przewidywana ilość odpadów komunalnych 50l/1 mieszkaniec/miesiąc wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców czas obowiązywania umowy – 4 lata jedna firma obsługuje całą gminę

9 Najważniejsze obowiązki wykonawcy
organizacja selektywnej zbiórki dostarczenie pojemników i worków odbiór i transport odpadów odzysk i unieszkodliwianie odpadów odbiór odpadów co 2 tygodnie/posesje jednorodzinne razy w tygodniu/budynki wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe

10 System poreferendalny
Od 1 maja 2008 r. właścicielem odpadów komunalnych, powstających w nieruchomościach mieszkalnych jest gmina.

11 Zasady systemu poreferendalnego
za wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady odpowiedzialny jest wykonawca (rodzina 5-os./pojemnik 120l, 6-10-os./pojemnik 240l itd.) mieszkańcy gminy zobowiązani są do segregacji odpadów na „suche” i „mokre” odpady „suche”: opakowania szklane, butelki plastikowe, puszki, folie, papier,tektura, metale dodatkowo – na zlecenie burmistrza straż miejska kontroluje wszystkie firmy działające na terenie gminy pod kątem podpisanych umów na wywóz nieczystości – uszczelnienie systemu

12 Odpady ponadnormatywne
Uzupełnieniem systemu jest świadczenie przez Gminę usługi dodatkowych odbiorów odpadów mokrych na podstawie indywidualnego zapotrzebowania za dodatkową opłatą.

13 Urząd Miejski w Pszczynie właściciel nieruchomości
Zasady rozliczeń do r. Urząd Miejski w Pszczynie informacja o opłacie za odbiór odpadów wyliczona wg wzoru: ilość mieszkańców x ilość miesięcy x stawka jednostkowa z wyznaczonymi kwartalnymi terminami opłaty (wysyłana raz w roku, aktualizowana raz w miesiącu) właściciel nieruchomości

14

15 Urząd Miejski w Pszczynie
Wykonawca wynagrodzenie w wysokości 6,30 zł x liczba mieszkańców gminy uiszczane miesięcznie Urząd Miejski w Pszczynie 20 gr miesięcznie od mieszkańca tj. ok zł rocznie na koszty urzędu opłata w wysokości 6,50 zł od mieszkańca/miesiąc uiszczana kwartalnie właściciel nieruchomości Uwaga! Od 1 maja br. będzie obowiązywała nowa stawka w wysokości - łącznie 7,75 zł/ mieszkańca/ miesiąc.

16 Postępowanie przetargowe (nowy przetarg)
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych r. zamówienie powyżej euro (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) bardzo dużo pytań do SIWZ złożono 2 oferty przetarg rozstrzygnięto r. umowa na 14 miesięcy, do r.

17 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczyna Rejestr prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej od stycznia 2012r. Aktualnie w rejestrze wpisanych jest czterech przedsiębiorców

18 Dodatkowe obowiązki wykonawcy
Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy w ramach zryczałtowanej opłaty będą mogli oddać następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony. Jest to jedyny element narzucony nowelizacją ustawy, który gmina wprowadzi już od 1 maja br.

19 Urząd Miejski w Pszczynie
Koszty odbioru odpadów od dnia r. Wykonawca wynagrodzenie w wysokości 7,30 zł x liczba mieszkańców gminy uiszczane miesięcznie Urząd Miejski w Pszczynie 45 gr miesięcznie od mieszkańca co w całości pokrywa koszty urzędu opłata w wysokości 7,75 zł od mieszkańca/miesiąc uiszczana kwartalnie właściciel nieruchomości

20 Koszty administrowania systemu ponoszone przez Urząd w 2011 r.
Wynagrodzenie z pochodnymi 4 osób: ,81 zł Koszt dostarczenia informacji o opłacie: ,63 zł Koszty umorzeń: ,68 zł Wydatki administracyjne: ,01 zł Koszty obsługi systemu łącznie: ,13 zł co daje 0,45 zł/ osobę/ miesiąc

21 w przypadku braku wpłaty …
Egzekucja należności w przypadku braku wpłaty … upomnienie dalszy brak wpłat … tytuł wykonawczy Ściągalność za 2010r. na dzień r. wynosi 96 % Urząd Miejski w Pszczynie właściciel nieruchomości Urząd Miejski w Pszczynie Urząd Skarbowy w Pszczynie

22 odbiór odpadów komunalnych wymieszanych

23

24

25 odbiór odpadów segregowanych

26

27 odbiór odpadów wielkogabarytowych

28 Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Pszczyna w latach 2007 - 2011
(Mg) 28

29 Ilość odebranych odpadów segregowanych
(Mg)

30 Ilość odpadów poddanych odzyskowi
(Mg)

31 Nierozwiązane problemy
Art. 3b. ust. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Art. 3c. ust. 1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

32 ZALETY NOWEGO SYSTEMU znaczący wzrost poziomu segregacji odpadów
wzrost poziomu odzysku odpadów usystematyzowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych świadomość ekologiczna mieszkańców

33 PODSUMOWANIE różnica w realizacji systemu w domkach jednorodzinnych oraz budynkach wielorodzinnych - wspólnotach oraz spółdzielni mieszkaniowej zdecydowanie mniejsza segregacja odpadów i przepełnianie się kontenerów zbiorczych na terenie spółdzielni mieszkaniowej

34 … kontenery spółdzielni mieszkaniowej podczas długiego majowego weekendu 2010

35 kontenery spółdzielni mieszkaniowej marzec 2012r.

36 Apel o segregację odpadów do mieszkańców PSM

37 PODSUMOWANIE c.d. w 2008 roku UM dopłacał do wywozu kontenerów z terenu PSM (ok. 31 tyś. zł) aktualnie na osiedlach bloków wywóz 2 x w tygodniu – odpady mokre, suche i wielkogabarytowe

38 Co nas czeka… Modyfikacja istniejącego systemu poprzez zorganizowanie zbiórki odpadów biodegradowalnych, budowlanych i rozbiórkowych (od r.) Zmiana sposobu naliczania opłaty: (od r.) - Weryfikacja ilości mieszkańców objętych opłatą zgodnie ze złożoną przez właściciela nieruchomości deklaracją - W przypadku braku deklaracji burmistrz określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze decyzji

39 Co czeka wszystkie gminy …
Dostosowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku do wojewódzkich planów gospodarki odpadami – w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia wpgo. Podjęcie uchwał określających stawki opłaty, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty, wzór deklaracji o wysokości opłaty, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (do r.) Przeprowadzenie kampanii informacyjnych na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w powyższych uchwałach (do r.) Organizacja przetargu na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

40 www.pszczyna.pl Dziękuję za uwagę
Grażyna Goszcz – Zastępca Burmistrza Pszczyny Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System zbiórki odpadów w Pszczynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google