Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„REWOLUCJA ŚMIECIOWA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„REWOLUCJA ŚMIECIOWA”"— Zapis prezentacji:

1 „REWOLUCJA ŚMIECIOWA”
Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz z późń. zm.) Wodzisław, 30 października 2012 r.

2 Co jest dla nas ważne? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystkie gminy w Polsce mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na: przejęciu pełnej odpowiedzialności za odpady ustaleniu i pobieraniu opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Do 30 czerwca 2013r. mieszkaniec może korzystać z usług wykonywanych przez firmę wywozową, z którą ma podpisaną umowę bez konieczności wnoszenia opłaty do gminy. Mieszkaniec odpowiednio wcześniej powinien sprawdzić: do kiedy jest podpisana umowa, jaki jest okres jej wypowiedzenia, odpowiednio wcześniej (z zachowaniem właściwego terminu złożenia wypowiedzenia) wypowiedzieć umowę firmie, która zajmuje się wywozem odpadów, aby nie ponosić dodatkowych kosztów.

3 Gmina od 1 lipca 2013r. przejmie odpowiedzialność za odpady i system ich zagospodarowania, poprzez zorganizowanie przetargu na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców. Właściciele zamieszkiwanych nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4 Odbieranie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych
MODEL ISTNIEJĄCY MODEL NOWY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE GMINA PRZEDSIĘBIORCA ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE INSTALACJA DO UNIESZKODLIWIANIA/ ODZYSKU ODPADÓW REGIONALNA INSTALACJA DO UNIESZKODLIWIANIA/ ODZYSKU ODPADÓW odpady umowa decyzja, zezwolenie Odpady segregowane, wielkogabarytowe, zielone, płatność rejestr przedsiębiorców

5 Założenia „nowego systemu”
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”. Całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko. Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, poprzez podział województw na regiony gospodarki odpadami.

6 Stan wdrożenia ustawy W ustawie znajduje się 8 delegacji dla Ministra Środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne). Rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ich obliczania. Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji.

7 Nowe obowiązki Gminy Objęcie wszystkich właścicieli zamieszkiwanych nieruchomości na terenie Gminy Wodzisław systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.( zaskarżono do Trybunału Konstytucyjnego zapis ustawy w którym nałożono na Wójta, Burmistrza i Prezydenta obowiązek zorganizowania przetargu). Nadzorowanie pracy firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Stworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, oraz wskazanie miejsc prowadzenia zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, z naciskiem na selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

8 Rada Gminy podejmie uchwały określające:
Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składnia deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowy sposób i zakres świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9 Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwał w tym terminie (do 31 grudnia 2012), wojewoda wzywa ją do podjęcia uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęte w tym trybie zarządzenie wywołuje skutki prawne, takie jak akt prawa miejscowego.

10 Stawki opłat Gmina ustali:
stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia Stawka opłaty może być uzależniona od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje o sposobie liczenia opłaty. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa! Opłata „śmieciowa” będzie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z transportem, odbiorem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki oraz obsługi administracyjnej nowego systemu.

11 Nowe obowiązki właścicieli nieruchomości
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, lub w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponoszenie na rzecz Gminy, na terenie której położona jest nieruchomość, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożenie do Wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12 Składanie deklaracji Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z ustawy. Właściciel nieruchomości składa do Wójta Gminy Wodzisław deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wodzisław określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

13 Harmonogram do r. - podjęcie uchwał przez Radę Gminy Wodzisław. do 31 stycznia 2013r. - składanie przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty. zorganizowanie przetargu na wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbioru albo odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (zaskarżona ustawa do Trybunału Konstytucyjnego). rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów. wypowiedzenie umów z dotychczasową firmą zajmującą się wywozem odpadów (z zachowaniem właściwego terminu określonego w zawartej umowie z firmą wywozową tzn m-ce przed wygaśnięciem umowy). wyposażenie nieruchomości przez jej właściciela i/lub użytkownika w odpowiednią ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. r. - START nowego systemu: gminy zaczynają odbierać odpady komunalne gminy zaczynają pobierać opłaty od mieszkańców

14 Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

15 Odpady niebezpieczne rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki.

16 Odpady wielkogabarytowe
należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; np. : stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, etc.

17 Odpady zielone rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów, np.: trawa, liście, drobne gałęzie.

18 Gminy są obowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020 r.:
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Odpady zebrane najbliżej źródła ich wytwarzania będą jakościowo najlepsze co ułatwi ich zagospodarowanie.

19 Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów , w 1995 r.

20 Nie osiągnięcie wymaganego poziomu:
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania powoduje wymierzenie kary pieniężnej!!! Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie będzie możliwe bez rozwoju selektywnej zbiórki odpadów jak najbliżej źródła ich powstawania.

21 Co jeszcze czeka samorządy gmin:
utworzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – z dniem wejścia ustawy w życie, dostosowanie regulaminów do wojewódzkich planów gospodarki odpadami – w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (wszedł w życie 17 października 2012 roku, a miał być uchwalony do 30 czerwca 2012 roku).

22 Dzięki wprowadzeniu nowego systemu wszyscy będziemy mogli żyć w czystym i bardziej przyjaznym otoczeniu.


Pobierz ppt "„REWOLUCJA ŚMIECIOWA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google