Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r.

2 Od 1 lipca 2013 r., wskutek zmian w zapisach Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek wywozu odpadów komunalnych przejdzie na Gminę. Co to oznacza? - do 30 czerwca br. wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach tj. odpady odbierane będą przez przedsiębiorców, z którymi mieszkańcy mają podpisane umowy na wywóz, -mieszkaniec winien wypowiedzieć umowę na wywóz odpadów tak, aby przestała ona obowiązywać 30 czerwca br.

3 Aby nowy system gospodarki odpadami w Gminie Ornontowice mógł zostać wdrożony, Rada Gminy Ornontowice podjęła następujące uchwały:

4 Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXII/210/12 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Uchwałą tą ustalono, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj.: liczba mieszkańców na nieruchomości x stawka opłaty = miesięczna opłata

5 Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXII/211/12 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała ta określa wymagania dla przedsiębiorców zajmujących się na terenie Gminy opróżnianiem zbiorników bezodpływowych tzw. szamb.

6 Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/238/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice. Regulamin to zbiór zasad jakie obowiązywać będą w Gminie Ornontowice dla zachowania czystości i porządku. Zasad, które winni przestrzegać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy ale i Gmina.

7 W Regulaminie, zgodnie z przepisami prawa określono: wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym zapisy dotyczące segregacji odpadów, rodzaje i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.

8 Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/239/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice. Deklaracja to druk, który właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie musiał wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy najpóźniej do 15 maja 2013 r. W deklaracji właściciel nieruchomości sam wyliczy miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami, podając liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i stosując odpowiednią stawkę za gospodarowanie odpadami, deklarując przy tym czy na nieruchomości odpady będą segregowane, czy też nie.

9 Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/240/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała ta określa zasady odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, wskazuje jakie odpady odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który musi powstać na terenie Gminy.

10 Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/241/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała ta określa, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 20 - ego każdego miesiąca, przy czym pierwsza opłata winna być uiszczona do 20 lipca 2013 r., kolejna za sierpień - do 20 sierpnia 2013 r. itd,

11 Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/250/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami będzie użyta do wyliczenia /w deklaracji/ miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Aby określić stawki Gmina musiała dokonać analizy dotychczas poniesionych przez mieszkańców jak i Gminę kosztów za odbiór odpadów komunalnych, przy użyciu wskaźników określonych w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

12 Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; - obsługi administracyjnej tego systemu.

13 Nowy system gospodarki odpadami musi się sam finansować, a zatem wyliczona kwota jaka będzie potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania tego systemu, podzielona została przez liczbę mieszkańców i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ornontowice miesięczne stawki ustalono na poziomie: 12 zł/osobę w przypadku deklarowania, że odpady będą segregowane, 18 zł/osobę jeżeli w deklaracji zostanie wskazane, że odpady nie będą segregowane. Stawki opłat mogą ulec zmianie po przetargu.

14 Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/251/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy tj. właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, indywidualnie podpisują umowy z przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy wywożący odpady i nieczystości ciekłe nie mogą stosować opłat wyższych niż ustalone w Uchwale.

15 Segregacja odpadów

16 Nowy system musi spowodować, że będziemy więcej odpadów segregować. Jeżeli nasze sprawozdania tj. gmin, województwa, ostatecznie Polski wykażą, że nie uzyskujemy odpowiednich poziomów recyklingu, które ustaliła Polska z UE, wówczas będziemy ponosić kary. Kary te oczywiście płacone będą z budżetów gmin, a gminy aby kary te zapłacić będą zmuszone zwiększać stawki dla mieszkańców za wywóz odpadów. Zatem wspólnie musimy podjąć inicjatywę tj. Gmina stworzyć warunki, a mieszkańcy segregować odpady w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu.

17 Pozostałe ważne informacje:

18 - nowy system odbioru odpadów komunalnych obowiązywał będzie wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w przyszłości może to ulec zmianie, - w ramach nowego systemu mieszkańcowi zapewniony zostanie wywóz wszystkich wytworzonych na posesji odpadów komunalnych /ilości i rodzaje określone w Regulaminie i WPGO/, - oprócz segregacji odpadów u źródła /w domach/, mieszkańcy będą mogli przywozić odpady posegregowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, - Gmina obecnie przygotowuje się do przeprowadzenia przetargu na wybór przedsiębiorcy, który odbierać będzie odpady komunalne od mieszkańców gminy, - pojemniki na odpady - zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami to mieszkaniec sam miałby zapewnić sobie pojemniki/worki do zbierania odpadów. Rozwiązanie to budzi jednak wiele kontrowersji. Wobec sprzeciwu dla takiego rozwiązania, rząd rozważa obecnie zmianę tego przepisu. Najlepsze rozwiązanie - właściciel pojemnika to przedsiębiorca odbierający odpady.

19 Gdzie szukać informacji dotyczących gospodarki odpadami w Gminie Ornontowice?

20 -w Głosie Ornontowic, -w Aktualnościach Ornontowickich, - na stronie internetowej w zakładce Aktualności oraz Gospodarka odpadami /znajdziesz tam artykuły, pełne teksty Uchwał Rady Gminy/ Pytania kieruj na adres: odpady@ornontowice.pl

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google