Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki gminy, rady gminy, wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki gminy, rady gminy, wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki gminy, rady gminy, wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2 OBOWIĄZKI GMINY

3 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY (gmina)
Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

4 BUDOWA, UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (gmina) Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Przeprowadzenie przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych.

5 BUDOWA, UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (gmina) lub dokonanie wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych na zasadach określonych: w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub na zasadach określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi). Możliwość samodzielnego realizowania zadania polegającego na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza.

6 NADZÓR NAD GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI (gmina)
OBJĘCIE WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (gmina) NADZÓR NAD GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI (gmina) w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

7 USTANOWIENIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (gmina)
obejmującego, co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. TWORZENIE PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (gmina) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

8 ZAPEWNIENIE OSIĄGNIĘCIA ODPOWIEDNICH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI (gmina) Osiągnięcie do dnia 31 grudnia 2020 r.: poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

9 ZAPEWNIENIE OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA (gmina) Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

10 UDOSTĘPNIANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY ORAZ W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY INFORMACJI o: (gmina) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy zawartej pomiędzy wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

11 UDOSTĘPNIANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY ORAZ W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY INFORMACJI o: (gmina) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;

12 DOKONANIE COROCZNEJ ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: (gmina) a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, d) liczby mieszkańców,

13 DOKONANIE COROCZNEJ ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: (gmina) e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych, w imieniu których gmina powinna podjąć działania w zakresie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych (przedsiębiorcy), f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy.

14 ZORGANIZOWANIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (gmina) Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

15 PROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH (gmina)
w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. FINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI , tj.: (gmina) (z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód gminy) odbierania, transportu, zbierania, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 3) obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

16 OBOWIĄZKI WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA

17 ZORGANIZOWANIE PRZETARGU NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH (w, b, p) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne albo PRZETARGU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH (w, b, p)

18 Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, przetargi organizuje się dla każdego z wyznaczonych sektorów.

19 ZAWARCIE UMOWY NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z PRZEDSIĘBIORCĄ ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI wybranym w drodze przetargu (w, b, p) W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy niezwłocznie zorganizować przetarg w celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki.

20 OKREŚLENIE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: (w, b, p)
wymogów dotyczących przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; rodzajów odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości; standardu sanitarnego wykonywania usług oraz ochrony środowiska; obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem; szczegółowych wymagań stawianych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

21 OKREŚLENIE W DRODZE DECYZJI, WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (w, b, p)
w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji. wydając ww. decyzję należy wziąć pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. OKREŚLENIE W DRODZE DECYZJI, WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (w, b, p) w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej.

22 PROWADZENIE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (w, b, p) Nadanie przedsiębiorcy numeru rejestrowego. Przetwarzanie danych wpisanych do rejestru. Zapewnienie bezpieczeństwa danych wpisanych do rejestru. Przyjęcie wniosku o wykreślenie z rejestru, w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru). Właściwość wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustala się ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

23 PRZYJMOWANIE KWARTALNYCH SPRAWOZDAŃ PRZEKAZYWANYCH PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (w, b, p) Weryfikowanie danych zawartych w sprawozdaniach. Wezwanie podmiotu, który przekazał sprawozdanie sporządzone nierzetelnie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni. Możliwość zobowiązania ww. podmiotów oraz prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub innego posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

24 SPORZĄDZANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
oraz PRZEKAZYWANIE sprawozdania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. (w, b, p) W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30 dni. Pierwsze sprawozdanie składa się za rok 2012, tj. do 31 marca 2013 r.

25 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zawiera: (w, b, p)
informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: - przekazanych do składowania na składowisku odpadów, - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem; informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy.

26 KONTROLA PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (w, b, p) Możliwość wystąpienia z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych. PRZEPROWADZANIE KAMPANII INFORMACYJNEJ NA TEMAT PRAW I OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI określonych w uchwałach (w, b, p) (przepis przejściowy)

27 NAKŁADANIE, W DRODZE DECYZJI KAR PIENIĘŻNYCH NA PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, który: (w, b, p) odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, przekazuje nierzetelnie kwartalne sprawozdania, przekazuje po terminie kwartalne sprawozdania, nie wykonuje obowiązku osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Właściwość wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustala się ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej. Środki finansowe uzyskane z tytułu nałożonych kar pieniężnych, stanowią dochód gminy.

28 OBOWIĄZKI RADY GMINY

29 Uchwalenie do 31 grudnia 2012 r
Uchwalenie do 31 grudnia 2012 r. nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (RG) (regulamin jest aktem prawa miejscowego) Dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

30 Zadania obligatoryjne rady gminy
Dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty. Ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Określenie niższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. w formie uchwały OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI STANOWI DOCHÓD GMINY

31 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
I. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 3) powierzchni lokalu mieszkalnego - oraz stawki opłaty ustalonej w drodze uchwały przez radę gminy. 4) Rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. II. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. 1) liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości - oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, ustalonej w drodze uchwały przez radę gminy).

32 Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
III. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z powyższymi dwoma przypadkami, tj. tak jak w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

33 Zadania obligatoryjne rady gminy
Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo

34 Zadania obligatoryjne rady gminy
Określenie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmującego objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Określenie terminów i miejsc składania deklaracji. Określenie terminu składania przez właściciela nieruchomości do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego

35 Zadania obligatoryjne rady gminy
Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego

36 Obowiązek podjęcia uchwał winien nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2012 r. Obowiązek wejścia w życie uchwał, winien nastąpić w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 30 czerwca 2013 r. Od1 lipca 2013 r. – zaczyna funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

37 Zadania fakultatywne rady gminy
Możliwość uchwalenia jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. w formie uchwały Możliwość określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie chwały stanowiącej akt prawa miejscowego Możliwość ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. - w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego

38 Zadania fakultatywne rady gminy
Możliwość postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego Możliwość podziału obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (rada gminy liczącej ponad mieszkańców). Określenie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. - w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego

39 Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwał do 31 grudnia 2012 r
Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwał do 31 grudnia 2012 r., wojewoda wzywa ją do podjęcia uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęte w tym trybie zarządzenie wywołuje skutki prawne, takie jak akt prawa miejscowego. Do dnia wejścia w życie uchwał rady gminy albo zarządzeń zastępczych wojewody, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 30 czerwca 2013 r. - gmina nie jest obowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

40 KARY PIENIĘŻNE

41 GMINA, KTÓRA NIE WYKONUJE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE:
Osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.: Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

42 Podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: 1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; 2) ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Karę pieniężną, o której mowa powyżej, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Ww. przepis wchodzi w życie od 1 stycznia 2013 r.

43 Niezłożenie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których mowa powyżej. GMINA, która przekazuje po terminie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Ww. przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2013 r.

44 GMINA, która nie wykonuje obowiązku dotyczącego
zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do zł Ww. przepis wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, karom pieniężnym podlega ten związek.

45 Harmonogram wdrażania wybranych przepisów
Z DNIEM 1 STYCZNIA 2012 r. Zaczyna działać rejestr działalności regulowanej. Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Gmina nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązek zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

46 DO 30 KWIETNIA 2012 r. DO 30 CZERWCA 2012 r.
Obowiązek sporządzenia przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości pierwszych kwartalnych sprawozdań oraz przekazania ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. DO 30 CZERWCA 2012 r. Obowiązek uchwalenia przez sejmiki województw zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Podjęcie przez sejmik województwa uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony gospodarki odpadami komunalnymi, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów.

47 DO 31 GRUDNIA 2012 r. Z DNIEM 1 STYCZNIA 2013 r.
Obowiązek podjęcia uchwał przez rady gmin lub organy związku międzygminnego dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zachowują ważność obecnie obowiązujące regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Z DNIEM 1 STYCZNIA 2013 r. Zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadali zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są obowiązaniu uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Gminy rozpoczynają kampanię informacyjno-edukacyjną na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczącą funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

48 Z DNIEM 1 STYCZNIA 2013 r. DO 31 MARCA 2013 r.
Wchodzą w życie przepisy ustawy dotyczące nakładania kar pieniężnych na gminy (związki międzygminne), (z wyłączeniem kar pieniężnych za niezorganizowanie przetargu, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.). DO 31 MARCA 2013 r. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza pierwsze roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazuje je marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

49 DO 30 CZERWCA 2013 r. Wejście w życie uchwał rad gmin lub organów związku międzygminnego oraz zarządzeń zastępczych wojewody dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obowiązek poinformowania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej przez właściciela nieruchomości z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz muszą być podpisane umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zawarte pomiędzy wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości).

50 DO 30 CZERWCA 2013 r. Gmina nie jest obowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zwolnienie z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy mają zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów. Zwolnienie to następuje w okresie obowiązywania tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W okresie tym gmina nie jest obowiązana do odbierania od niego odpadów komunalnych.

51 Z DNIEM 1 LPICA 2013 r. Zaczyna funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowane, w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązek samodzielnego i zgodnego z regulaminem pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na terenie zamkniętym, przez jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości stanowiące teren zamknięty, które, w przypadku gdy jest to podyktowane koniecznością ochrony informacji niejawnych mogą nie zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

52 DO 15 LIPCA 2013 r. Sporządzanie przez marszałka województwa i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska pierwszego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. DO 16 LIPCA 2013 r. Ograniczenie całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – tj. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obowiązki gminy, rady gminy, wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google