Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „ RÓWNE SZANSE DLA KAŻDEGO”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „ RÓWNE SZANSE DLA KAŻDEGO”"— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „ RÓWNE SZANSE DLA KAŻDEGO”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2

3 Cel główny: Rozwój kompetencji kluczowych oraz wyrównywanie dysproporcji i szans edukacyjnych poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011.

4 Cele szczegółowe: Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wynikających z przyczyn ekonomicznych społecznych i zdrowotnych. Niwelowanie dysproporcji w dokonaniach edukacyjnych uczniów szczególnie w zakresie matematyki, języka angielskiego i języka polskiego. Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, matematyki i przyrody. Stworzenie możliwości pomocy logopedycznej dla uczniów z wadami wymowy. Stworzenie możliwości uczestnictwa w terapii pedagogicznej dla uczniów z dysfunkcjami poznawczymi, zaburzeniami rozwoju, problemami w nauce. Stworzenie możliwości uczestnictwa w zajęciach wspomagających z elementami gier i zabaw ogólnorozwojowych dla uczniów rozpoczynających naukę, mających trudności z adaptacją w środowisku szkolnym. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z wadami wymowy, dysfunkcjami poznawczymi, zaburzeniami rozwoju, problemami w nauce, mającymi trudności z adaptacją w środowisku szkolnym.

5 Projekt o wartości zł realizowano w całości w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim, kierowany wyłącznie do uczniów naszej placówki w terminie od do

6 Grupą docelową byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im
Grupą docelową byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim, w wieku 7-13 lat. W grupie docelowej znajdowali się uczniowie mający trudności w nauce, jak również chcący poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych.

7 Działania zaplanowane w ramach projektu obejmowały:
1. Zarządzanie projektem 2. Promocję, informację i rekrutację 3. Zajęcia pozalekcyjne

8 134 uczniów uczestniczyło w następujących zajęciach :
Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego i j. polskiego, Koła zainteresowań, matematyczno – informatyczne (kl. II-III), informatyczne (kl. IV-VI), przyrodnicze, Terapia logopedyczna, Terapia pedagogiczna, Zajęcia wspomagające z elementami gier i zabaw ogólnorozwojowych. Udział w jednych zajęciach nie wykluczał możliwości korzystania z innych zajęć realizowanych w projekcie.

9 Lp. Rodzaj zajęć Liczba godzin 2009 2010 2011 Razem 1. Zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze z matematyki dla klas IV - VI 24 72 42 138 2. Zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze z języka angielskiego 12 36 21 69 3. Zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV – VI 4. Koło matematyczno – informatyczne dla klas II - III 5. Koło informatyczne dla klas IV – VI 6. Koło przyrodnicze dla klas IV - VI 7. Terapia logopedyczna 120 360 210 690 8. Terapia pedagogiczna 60 180 105 345 9. Zajęcia wspomagające z elementami gier i zabaw ogólnorozwojowych

10 Klasyfikacja wyników projektu:
Rezultaty twarde Rezultaty miękkie

11 REZULTATY TWARDE Zmniejszenie poziomu braków dydaktycznych u uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych : - z języka angielskiego, - z języka poleskiego, - z matematyki. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności z matematyki, przyrody i informatyki u uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych: - koło matematyczno – informatyczne, - koło przyrodnicze, - koło informatyczne

12 REZULTATY MIĘKKIE U uczestników zajęć wyrównawczych nastąpiło :
- podniesienie poziomu umiej. logicznego i analitycznego myślenia oraz praktycznego stosowania nabytej wiedzy, - zwiększenie poziomu motywacji i zaangażowania w proces dydaktyczny , - poprawa relacji z kadrą pedagogiczną i równiesnikami Uczniowie kół zainteresowań poszerzyli zakres swoich zainteresowań i rozwój nowych oraz nabyli umiejętności przeprowadzania doświadczeń i wyciągania z nich wniosków ( koła przyrodnicze).

13 REZULTATY MIĘKKIE U dzieci objętych terapią logopedyczną nastąpiło zmniejszenie poziomu wad wymowy i poprawa relacji z rówieśnikami U uczniów objętych terapią pedagogiczną nastąpiło : - poprawa samopoczucia i wiary we własne możliwości , - podniesienie poziomu umiejętności czytania i pisania oraz usprawnienie percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki, - poprawa relacji z rówieśnikami i kadrą pedagogiczną Zmniejszenie poziomu zaburzeń osobowości i zachowania wynikających z przyczyn społecznych u uczestników zajęć wspomagających

14 Planowane rezultaty twarde i miękkie
Lp. Planowane rezultaty twarde i miękkie Wartość osiągnięta 1 Min. 80% uczniów biorących udział w zajęciach wyrów. z matematyki zmniejszy poziom braków dydaktycznych z matematyki, potwierdzone zdaniem wewnętrznego egzaminu. 89,50% 2 Min. 80% uczniów biorących udział w zajęciach wyrów. z jęz. ang. zmniejszy poziom braków dydaktycznych z jęz.ang. potwierdzone zdaniem wewnętrznego egzaminu. 90,00% 3 Min. 80% uczniów biorących udział w zajęciach wyrów. z jęz. pol .zmniejszy poziom braków dydaktycznych z jęz.pol. potwierdzone zdaniem wewnętrznego egzaminu. 95,50% 4 Min. 80% uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych matematyczno-informatycznych rozszerzy swoją wiedzę i umiejętności z matematyki i informatyki. 91,00% 5 Min. 80% uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych z informatyki rozszerzy swoją wiedzę i umiejętności z informatyki potwierdzone zdaniem wewnętrznego egzaminu. 81,00% 6 Min.80% uczniów biorących udział w zaj. dodatk. z przyrody rozszerzy swoją wiedzę i umiejętności z przyrody, potwierdzone zdaniem wewnętrznego egzaminu. 81,35% 7 Podniesienie poziomu umiejętności logicznego myślenia u min. 30% uczestników zajęć wyrównawczych, potwierdzone wynikami obserwacji. 82,11% 8 Podniesienie poziomu umiej. praktycznego stosowania nabytej wiedzy u min. 75% uczestników zajęć wyrównawczych potwierdzone wynikami obserwacji. 85,64% 9 Zwiększenie poziomu motywacji i zaangażowania w proces dydaktyczny u min. 80% uczestników zajęć wyrównawczych potwierdzone wynikami obserwacji. 99,10% 10 Subiektywna poprawa samopoczucia i wiary we własne możliwości u min. 60% uczestników zajęć wyrównawczych oraz uczniów objętych terapią pedagogiczną. 98,32%

15 11 Poszerzenie zakresu zainteresowań i rozwój nowych u min. 30% uczestników kół zainteresowań potwierdzona wynikami badań ankietowych. 92,33% 12 Nabycie umiejętności przeprowadzania doświadczeń empirycznych i wyciągania z nich wniosków u min. 80% uczestników koła przyrodniczego, potwierdzone zdaniem wewnętrznego egzaminu praktycznego. 82,75% 13 Zmniejszenie poziomu wad wymowy u min. 60% uczniów objętych terapią logopedyczną w proj. potwierdzone wynikami diagnozy i opiniami logopedy. 86,00% 14 Podniesienie poziomu umiej. czytania i pisania u min. 60% uczestników objętych terapią pedagogiczną w proj. potwierdzone wynikami diagnozy i opiniami specjalisty terapii pedagog. 86,35% 15 Usprawnienie percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki u min. 60% uczestników terapii pedagog. potwierdzone wynikami diagnoz i opiniami specjalisty terapii pedagog. 86,30% 16 Zmniejszenie poz. zaburzeń osobowości i zachowania wynikających z deficytów rozwojowych u min. 30% uczestników terapii pedag i logopedycznej, potwierdzona wynikami obserwacji. 45,00% 17 Zmniejszenie poziomu zaburzeń osobowości i zachowania wynikających z przyczyn społecznych u min. 30% uczestników zajęć wspomagających z elementami socjoterapii, potwierdzone wynikami obserwacji. 73,00% 18 Subiektywnie odczuwana poprawa relacji z rówieśnikami u min. 30% uczestników objętych terapią pedagog. i logopedyczną potwierdzona wynikami badań ankietowych. 91,65% 19 Subiektywnie odczuwana poprawa relacji z kadrą pedagog. u min. 30% uczestników zaj. wyrównawczych i terapii pedagog. Potwierdzona wynikami badań ankietowych 87,23%

16 Galeria zajęć realizowanych w ramach projektu:

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Nasze sukcesy : Wysokie miejsca w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych Dobra średnia sprawdzianu klasy szóstej ( wyższa od łódzkiej i okręgowej) Wszyscy uczniowie klas I – VI w tym roku otrzymali promocję Wszyscy uczniowie klasy szóstej ukończyli szkołę podstawową

49 Międzyszkolny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy dla kl. VI
Magda Piekarska, Michał Koralewski, Magdalena Szczerkowska I miejsce

50 Konstantynowski Konkurs Informatyczny dla Szkół Podstawowych
Magda Piekarska, Matusz Piekarski, Bartek Jencz

51 Dziękujemy za uwagę! Ewa Ratajczyk – koordynator projektu


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „ RÓWNE SZANSE DLA KAŻDEGO”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google