Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – Najlepsza inwestycja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – Najlepsza inwestycja"— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – Najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Człowiek – Najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. DZIAŁANIE: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji. TYTUŁ PROJEKTU: „Z nauką w przyszłość”. OKRES REALIZACJI: 1 sierpnia 2009 – 31 lipca 2011. KWOTA DOFINANSOWANA: ,10 zł PLACÓWKI: SP Sieniawa, SP1 i SP3 Skawa, SP Podsarnie, SP Rokiciny Podh., Gimnazjum w Rabie Wyżnej i Skawie, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Człowiek – Najlepsza inwestycja
CEL OGÓLNY PROJEKTU: Wyrównywanie szans edukacyjnych 468 dzieci z wiejskiej Gminy Raba Wyżna poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw przez co zostaną lepiej przygotowane do następnego etapu kształcenia, a w konsekwencji zwiększą się ich szanse na przyszłym lokalnym i regionalnym rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Człowiek – Najlepsza inwestycja
CELE SZCZEGÓŁOWE: zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów mających trudności w nauce szczególnie z matematyki i języka polskiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu informatyki, mediów, przedsiębiorczości ekologii i języka angielskiego, zwiększenie wiedzy uczniów ułatwiającej podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych, zwiększenie pewności siebie i wiary we własne siły, zwiększenie motywacji do nauki, kształtowanie postaw aktywnych (przedsiębiorczych). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 W ramach projektu przewidziane są:
Człowiek – Najlepsza inwestycja GRUPA DOCELOWA – beneficjent ostateczny – BO: Do uczniów mających trudności w nauce (mi.in. opinie, orzeczenie, eurosieroctwo, wielodzietność, trudna sytuacja materialna), Do uczniów wykazujących zainteresowania w różnych dziedzinach, Kształtowanie postaw aktywnych (przedsiębiorczych). W ramach projektu przewidziane są: • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, • wsparcie w decyzjach edukacyjno-zawodowych, • zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne, • konkursy z nagrodami, • wycieczki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Człowiek – Najlepsza inwestycja
ZAJĘCIA: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasach j.polskiego i matematyki, Zajęcia logopedyczne, Zajęcia z uczniami dysgrafią i dysleksją, Indywidualne konsultacje psyhologiczno-pedagogiczne dla uczniów i rodziców, Zajęcia rozwijające zainteresowania: być informatykiem, być dziennikarzem, być biznesmenem, być filologiem – j.angielski, być ekologiem, Warsztaty edukacyjno-zawodowe, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Człowiek – Najlepsza inwestycja
REKRUTACJA: KRYTERIA PODSTAWOWE miejsce zamieszkania: Gmina Raba Wyżna, 2. wypełnienie oświadczenia Beneficjenta Ostatecznego (BO) wypełnienie formularza uczestnictwa i wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego, 3. przedłożenie oświadczenie rodzica/opiekuna pr. o wysokości średniomiesięcznego dochodu na 1 członka rodziny-ostatnie miesięcy lub zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Człowiek – Najlepsza inwestycja
REKRUTACJA: KRYTERIA DODATKOWE 1. wsparcie dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne trudności w nauce i/lub problemy specjalistyczne (rekomendacja wychowawcy lub orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej) 2. zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne zainteresowanie uczestnictwem i rekomendacja wychowawcy po konsultacjach z nauczycielami przedmiotów 3.wsparcie uczniów w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych zainteresowanie uczestnictwem Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Człowiek – Najlepsza inwestycja
REKRUTACJA: Jeden uczestnik Projektu może zostać zakwalifikowany do kilku rodzajów wsparcia, także w ramach jednego zadania. Każdy uczeń, który spełnia kryteria określone powyżej wypełnia wraz z rodzicem deklarację uczestnictwa i składa wychowawcy klasy. Termin składania dokumentów upływa dnia 30 września 2009r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Człowiek – Najlepsza inwestycja
Wsparcie rodziców jest niezmiernie ważne w całym procesie realizacji projektu – min 80% obecności. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Człowiek – Najlepsza inwestycja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google