Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia

2 Dane ogólne Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

3 Informacje ogólne Rodzaj informacjiRok 2008Rok 2009 Wartość projektu, w tym: 420 149,00 zł569 390,00 zł - kwota dofinansowania: 376 032,62 zł509 604,05 zł - wkład własny:44 116,38 zł59 785,95 zł Czas realizacji:lipiec – grudzień 2008marzec – grudzień 2009

4 Informacje ogólne Rodzaj informacjiRok 2008Rok 2009 Uczestnicy projektu:- Osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi i/lub osobami zależnymi - Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo bądź zatrudnione, zagrożone lub wykluczone społecznie. Liczba uczestników:-40 osób, w tym: 39 kobiet i 1 mężczyzna - 50 osób, w tym: 44 kobiety i 6 mężczyzn

5 Cele projektu Cel główny: podniesienie i zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych uczestników projektu. Cele szczegółowe: podniesienie poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych, wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie wsparcia ze strony środowiska zewnętrznego, zwiększenie kompetencji społecznych.

6 Instrumenty wsparcia Instrument aktywizacji zawodowej, Instrument aktywizacji edukacyjnej, Instrument aktywizacji zdrowotnej, Instrument aktywizacji społecznej.

7 Instrumenty wsparcia Instrumenty aktywizacji zawodowej: usługi wspierające aktywność zawodową – konsultacje z doradcą zawodowym. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego mające na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego np. kurs kucharza, zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym np. kursy komputerowe.

8 Instrumenty wsparcia Instrument aktywizacji zdrowotnej: badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia/ możliwością wykonywania zawodu, indywidualna terapia psychologiczna. Instrumenty aktywizacji społecznej: poradnictwo specjalistyczne – konsultacje z psychologiem rodzinnym, organizacja warsztatów umiejętności społecznych (m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, zarządzania czasem), zorganizowanie grupy samopomocowej.

9 Inne formy wsparcia Zapewnienie opieki nad dzieckiem w trakcie zajęć uczestników poprzez finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu.

10 Rezultaty twarde projektu Rodzaj rezultatuZaplanowany wskaźnik Osiągnięty wskaźnik - rok 2008 Osiągnięty wskaźnik- rok 2009 Ukończenie projektu 80%100% Ukończenie przynajmniej 1 kursu zawodowego /szkolenia 50%--96% Podjęcie zatrudnienia w okresie 12 m-cy od zakończenia projektu 10%40% (na dzień 31.12.2009 r.) 10% na koniec projektu

11 Rezultaty miękkie projektu Rodzaj rezultatuZaplanowany wskaźnik – rok 2008 Osiągnięty wskaźnik - rok 2008 Zaplanowany wskaźnik- rok 2009 Osiągnięty wskaźnik - rok 2009 Wzrost samooceny i pewności siebie 70%64,1%50%70,2% Nabycie umiejętności zawodowych 60%97,5%50%96% Zmniejszenie poczucia izolacji społecznej 50%66,7%50%80,9% Poprawę jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60%84,6%50%93,6%

12 Rezultaty miękkie projektu Rodzaj rezultatuZaplanowany wskaźnik – rok 2008 Osiągnięty wskaźnik - rok 2008 Zaplanowany wskaźnik- rok 2009 Osiągnięty wskaźnik - rok 2009 Wzrost kompetencji w zakresie wybranych umiejętności psychospołecznych 70% -72,4% ogólnie kompetencji społecznych - 69% komunikacji interpersonalnej 50% - motywacja 56,5%, komunikacja interpersonalna - 62,5%, asertywność - 80,0%, radzenie sobie ze stresem - 75,9%, zarządzanie czasem u 56,2% Zwiększenie wiedzy nt. własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych 70% 69,2% 50%66% Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy 70%71,8%50%73,7%

13 Uczestnicy

14

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google