Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEMAT: ZASADY DIAGNOZOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEMAT: ZASADY DIAGNOZOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH"— Zapis prezentacji:

1 TEMAT: ZASADY DIAGNOZOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Metody diagnozy uzdolnień uczniów
1. Testy osiągnięć szkolnych 2. Testy inteligencji 3. Nominacje rodziców 4. Nominacje nauczycieli 5. Nominacje ekspertów 6. Nominacje rówieśników 7. Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach 8. Oryginalne wytwory 9. Rozmowy z uczniem (badanie stylu uczenia się i profilu uzdolnień) 10. Konsultacja ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 11. Dokumentowanie zdarzeń związanych z osiągnięciami i rozwojem ucznia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Diagnoza uzdolnień uczniów w projekcie „DiAMEnT” Opracowanie: Otylia Pulit-Parszewska Krystyna Dynowska-Chmielewska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cele diagnozy Rozpoznanie uzdolnień poznawczych (kierunkowych) uczniów na trzech etapach kształcenia w zakresie czterech obszarów przedmiotowych Zakwalifikowanie uczniów uzdolnionych kierunkowo na zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych Przetestowanie narzędzi diagnostycznych oraz procedur prowadzenia diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Założenia diagnozy Przeprowadzenie diagnozy zależy od zaangażowania kadry kierowniczej i nauczycieli szkół Badaniem mogą zostać objęci wszyscy uczniowie z trzech etapów kształcenia Badane będą uzdolnienia poznawcze w zakresie czterech obszarów: matematyki, języka angielskiego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości Do diagnozy zostaną wykorzystane autorskie, innowacyjne narzędzia diagnostyczne – arkusze nominacji nauczycielskiej oraz dwuczęściowe testy diagnostyczne (część przedmiotowa i psychologiczna) Diagnoza zostanie przeprowadzona w szkołach pod nadzorem dyrektora z udziałem nauczycieli, specjalistów przedmiotowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Założenia diagnozy Badanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach
Testy diagnostyczne poprawiane będą przez zewnętrzne komisje powiatowe powołane do poszczególnych typów szkół W skład komisji powiatowych wejdą nauczyciele - specjaliści przedmiotowi oraz psycholog Wyniki diagnozy pozwolą na utworzenie grup przedmiotowych z poszczególnych etapów kształcenia do zajęć pozaszkolnych w POWUZ Po zakończeniu diagnozy i zebraniu wniosków zostanie opracowana ostateczna wersja systemu diagnozowania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Diagnoza uzdolnień poznawczych obejmie uczniów trzech etapów kształcenia: klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy I – III gimnazjum, klasy I – II (III) szkoły ponadgimnazjalne (technika, licea) w zakresie następujących obszarów: język angielski, przedsiębiorczość, matematyka, technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji
Etapy diagnozy Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Efekt – nominowanie około 10% uczniów z danego etapu kształcenia w zakresie czterech obszarów: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne Etap 2 Test diagnostyczny składający się z dwóch części: przedmiotowej psychologicznej Efekt – zakwalifikowanie od 3,5% do 6% uczniów na zajęcia pozaszkolne w POWUZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji
Etapy diagnozy Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Arkusze nominacji przesłane do szkół zostaną wypełnione przez nauczycieli przedmiotów w zakresie języka angielskiego, matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych na wszystkich etapach kształcenia. Arkusze nominacji z przedsiębiorczości w szkole podstawowej i gimnazjum wypełnią nauczyciele wychowawcy, a w szkole ponadgimnazjalnej nauczyciele przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Uczeń może być nominowany tylko do jednego przedmiotu. Zakładamy, że około10% uczniów nominowanych do następnego etapu diagnozy zostanie w miarę równomiernie rozłożonych w obszarach przedmiotowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji
Etapy diagnozy Etap 1 Nominacja nauczycielska z użyciem arkusza nominacji Warunki nominacji: przemyślany wybór ucznia; omówiony w zespole nauczycielskim; arkusz nominacji wypełniony bardzo dokładnie nominacji nie podlegają uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Etap 2 Test diagnostyczny
Etapy diagnozy Etap 2 Test diagnostyczny II etap diagnozy obejmuje uczniów nominowanych przez nauczycieli (około 10% uczniów z danego etapu kształcenia). Test diagnostyczny do badania uzdolnień w zakresie języka angielskiego, matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych dla wszystkich etapów kształcenia składa się z dwóch części: - część przedmiotowa / dydaktyczna – badanie osiągnięć przedmiotowych – test zbudowany zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego; - część psychologiczna – badanie predyspozycji psychologicznych ucznia w zakresie danego przedmiotu – test psychologiczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Etap 2 Test diagnostyczny
Etapy diagnozy Etap 2 Test diagnostyczny Test diagnostyczny badający uzdolnienia w zakresie przedsiębiorczości jest jednoczęściowy, ma charakter testu psychologicznego (w II i III etapie edukacji nie ma przedmiotu przedsiębiorczość). Testy psychologiczne zostały opracowane do przedmiotu i etapu kształcenia (ten sam test piszą uczniowie wszystkich klas danego etapu) Testy przedmiotowe są zróżnicowane, do każdego etapu z każdego przedmiotu (j. angielski, matematyka, TI-K) zostały opracowane 2 testy (łącznie dla 3 etapów 6 testów z każdego przedmiotu) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Etap 2 Test diagnostyczny Testy przedmiotowe zostały opracowane dla:
Etapy diagnozy Etap 2 Test diagnostyczny Testy przedmiotowe zostały opracowane dla: klasy IV szkoły podstawowej; klasy V-VI szkoły podstawowej; klasy I gimnazjum; klas II-III gimnazjum; klasy I szkoły ponadgimnazjalnej; klasy II (III) szkoły ponadgimnazjalnej (licea, technika) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Etap 2 Test diagnostyczny
Etapy diagnozy Etap 2 Test diagnostyczny Testy diagnostyczne ze wszystkich przedmiotów uczniowie będą pisać w jednym dniu o określonej godzinie pod nadzorem nauczyciela przedmiotu (w przypadku przedsiębiorczości w szkole podstawowej i gimnazjum pod nadzorem nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły). W pierwszej kolejności uczniowie będą pisać testy przedmiotowe, a po przerwie testy psychologiczne (w przypadku przedsiębiorczości tylko testy psychologiczne). Czas trwania testu przedmiotowego – minut Czas trwania testu psychologicznego – 45 – 90 minut Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Poprawa testów diagnostycznych
Poprawa testów diagnostycznych zostanie przeprowadzona przez powołane zewnętrzne komisje powiatowe do poszczególnych typów szkół. W skład powiatowych komisji wejdą nauczyciele języka angielskiego, matematyki, informatyki / technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz psycholog – nauczyciele dokonają oceny testów przedmiotowych, psycholodzy testów psychologicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Ćwiczenie Określcie plusy i minusy nominacji nauczycielskiej jako metody diagnozowania uzdolnień uczniów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "TEMAT: ZASADY DIAGNOZOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google