Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Podróż w usamodzielnienie” projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Podróż w usamodzielnienie” projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię."— Zapis prezentacji:

1 „Podróż w usamodzielnienie” projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 – 2013
„Podróż w usamodzielnienie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007 – 2013 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” podejmowane będą przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. Działanie 7.1 pozwala na rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 „Podróż w usamodzielnienie”
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2009 – 31 grudnia 2009 Budżet projektu w roku 2009: ,47 zł w tym: dofinansowanie ,03 zł wkład własny ,44 zł Zasięg terytorialny: Powiat inowrocławski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 „Podróż w usamodzielnienie”
Cel projektu: Integracja społeczna prowadząca docelowa do zaktywizowania zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób niepełnosprawnych Cel główny projektu jest realizowany poprzez osiąganie celów szczegółowych: Wspomaganie procesu usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze poprzez zaproponowanie im udziału w instrumentach aktywnej integracji, Poprawa perspektyw funkcjonowania w środowisku społecznym osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji, Udzielenie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji, Poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie różnymi formami wsparcia, Upowszechnienie pracy socjalnej w powiecie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 „Podróż w usamodzielnienie”
Osoby przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych bez zawodu i kwalifikacji od 15 do 18 r.ż. Brak odpowiednich kwalifikacji to w przypadku omawianej grupy nie jedyny problem. Konflikty rodzinne spowodowały trwałe, niekorzystne następstwa psychiczne. (10 os.) Osoby opuszczające Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze oraz rodziny zastępcze to osoby wkraczające na rynek pracy bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w wieku od 18 do 25 r. ż. korzystające z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, realizujących PU. (10 os.) Osoby niepełnosprawne od 19 do 65 r. ż. w tym: z niepełnosp. narządu wzroku, narządu słuchu i mowy, kobiety po mastektomii, uczestnicy WTZ, są to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo chętne do współpracy. (50 ON) PCPR w przypadku omawianej grupy będzie starał się stworzyć warunki i udzielić wszelkiej pomocy mającej na celu reintegrację społ. i zawodową Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zarządzanie projektem
„Podróż w usamodzielnienie” Zarządzanie projektem Nad pracami zespołu projektowego nadzór sprawuje Dyrektor. Ponadto zaangażowani są: pracownicy merytoryczni PCPR, pracownicy socjalni z Ośrodków Pomocy Społecznej naszego powiatu, doradca ds. ON, doradcy zawodowi, psycholog i osoba monitorująca stronę internetową promującą projekt. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 „Podróż w usamodzielnienie”
Praca socjalna W ramach zadania praca socjalna od początku realizacji projektu obowiązki powierzono doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych Jego zadaniem jest pomoc grupom wrażliwym społecznie, do których zaliczamy beneficjentów projektu „Podróż w usamodzielnienie”, chcącym poprawić jakość codziennego życia i pełnoprawnie uczestniczyć w życiu codziennym. W ramach zadania praca socjalna od początku realizacji projektu obowiązki powierzono dordacy ds. Osób Niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Aktywna integracja „Podróż w usamodzielnienie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Promocja Przygotowano stronę internetową
„Podróż w usamodzielnienie” Promocja Przygotowano stronę internetową Opracowano materiały informacyjno – promocyjne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Średnia wysokość świadczenia na osobę wynosi 494,10 zł
„Podróż w usamodzielnienie” Pomoc pieniężna na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki udzielana jest uczestnikom projektu zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej. Średnia wysokość świadczenia na osobę wynosi 494,10 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Trening pamięci i koncentracji uwagi z elementami szybkiego czytania
„Podróż w usamodzielnienie” Trening pamięci i koncentracji uwagi z elementami szybkiego czytania metodą Szkoły Pamięci Wojakowskich Do tej pory w ramach SPW zrealizowany został taki program jak METODA SYMBOLI, która znajduje szerokie zastosowanie, a przy jej pomocy można zapamiętać dużą ilość materiału. Metoda ta pozwala również zapamiętywanie abstrakcji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 „Podróż w usamodzielnienie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 „Podróż w usamodzielnienie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 „Podróż w usamodzielnienie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Dziękuję za uwagę Hanna Lewandowska
„Podróż w usamodzielnienie” Dziękuję za uwagę Hanna Lewandowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "„Podróż w usamodzielnienie” projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Projekt współfinansowany przez Unię."

Podobne prezentacje


Reklamy Google