Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Formy wsparcia w ramach integracji społecznej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Formy wsparcia w ramach integracji społecznej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Formy wsparcia w ramach integracji społecznej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk, dnia 3-4 października 2007r. www.defs.woj-pomorskie.pl

2 PO Kapitał Ludzki – CEL GŁÓWNY CEL STRATEGICZNY w obszarze INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej i spójności społecznej Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

3 OBSZARY WSPRACIA EFS Rynek pracy INTEGRACJA SPOŁECZNA INTEGRACJA SPOŁECZNA Przedsiębiorczość Edukacja Obszary wiejskie Administracja publiczna i partnerstwo

4 PO Kapitał Ludzki - STRUKTURA PRIORYTETY CENTRALNE (40% Środków EFS) I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie PRIORYTETY REGIONALNE (60% Środków EFS) VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Pomoc techniczna

5 Dokumenty programowe dot. PO KL OGÓLNE: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Szczegółowy Opis Priorytetów Opis systemu realizacji PO KL Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wzór umowy o dofinansowanie projektu Wzór wniosku o płatność SZCZEGÓŁOWE: Plan Działania Dokumentacja konkursowa

6 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (dokument z dnia 18 września 2007 r.) Dokument precyzujący postanowienia PO KL; Kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z EFS; Zakres SzOP: Informacje na temat PO KL: Status dokumentu, opis programu, informacje na temat finansowania, opis systemu wyboru projektów, komplementarność wsparcia z innymi funduszami oraz programami operacyjnymi; Informacje na temat Priorytetów i Działań PO KL: Szczegółowe typy projektów, lista potencjalnych beneficjentów, grupy docelowe wsparcia, system wdrażania.

7 Cross-financing (1): Możliwość współfinansowania z EFS operacji, które spełniają kryteria kwalifikowalności dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zasada obejmuje wszystkie Priorytety PO KL; Pułap 15% w obszarze integracji społecznej (w pozostałych obszarach 10%); Zasada obejmuje wydatki, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu oraz ich poniesienie jest wprost powiązane z głównymi zadaniami realizowanymi w projekcie. WDRAŻANIE PO KL

8 Cross-financing (2): Wydatki dotyczą przede wszystkim: Zakupu lub leasingu sprzętu i wyposażenia; Dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy; Wydatki nie obejmują budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków; W przypadku ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu należy dążyć do zapewnienia realizacji zasady równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. WDRAŻANIE PO KL

9 Procedury realizacji wsparcia z EFS: Procedura wyboru projektów konkursowych Procedura dofinansowania projektów systemowych WDRAŻANIE PO KL

10 Procedura projektów konkursowych Konkursy ogłaszane przez Instytucję Organizującą Konkurs (IP lub IP2) zgodnie z Planem Działania; Nabór wniosku ma formę: Konkursu otwartego (ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków) Konkursu zamkniętego (cykliczny nabór wniosków) Wnioski składane są w odpowiedzi na konkursy w instytucji wskazanej w ogłoszeniu konkursowym i podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. WDRAŻANIE PO KL

11 Procedura projektów systemowych Dofinansowanie realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów; Projekty systemowe realizowane są przez beneficjentów wskazanych w SzOP; Warunkiem przyjęcia projektu systemowego jest jego zgodność z Planem Działania; Wypełniony przez Beneficjenta wniosek o dofinansowanie projektu PO KL składany jest do IP/IP2 lub IZ, która dokonuje jego oceny. WDRAŻANIE PO KL

12 Projekty współpracy ponadnarodowej i innowacyjne Będą wdrażane w każdym Priorytecie PO KL z wyjątkiem projektów ukierunkowanych na wsparcie inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich w Priorytetach VI, VII, IX, Wybór projektów dokonywany jest na zasadach procedury konkursowej lub systemowej; Informacje o możliwościach realizacji projektów określa Plan Działania; Zadania związane z wyborem i wdrażaniem projektów realizuje Instytucja Pośrednicząca. WDRAŻANIE PO KL

13 Projekty indywidualne Projekty o znaczeniu strategicznym dla realizacji PO KL; Wskazywane przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący; Mogą być realizowane w każdym Priorytecie PO KL. WDRAŻANIE PO KL

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej (komponent regionalny)

15 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI – projekty systemowe Cel działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

16 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Typy projektów: Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne (w tym indywidualne programy wychodzenia z bezdomności) oraz programy aktywności lokalnej; Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej).

17 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej Typy projektów: Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne (indywidualne programy integracji uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób z pobytem tolerowanym oraz indywidualne programy usamodzielniania osób opuszczających rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo-wychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej; Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym rozwój komponentów aktywizacyjnych w ramach WTZ); Upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej).

18 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Typy projektów: Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań.

19 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ – projekty konkursowe Cel działania: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

20 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Typy projektów (1): wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza); kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej; poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia;

21 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Typy projektów (2): rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np.: środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy); rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy; rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia; wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie; promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

22 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Typy projektów (3): wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej; organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych, m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym; prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).

23 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Typy projektów: wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi: usługi prawne, finansowe, marketingowe, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

24 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej DZIAŁANIE 7.3 INICJATYWY LOAKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI – projekty konkursowe Cel działania: Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz Inicjatywy lokalne na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

25 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Typy projektów: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

26 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Załączniki: Podział alokacji ogółem na województwa (komponent regionalny); Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla PO KL, Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL, Wartość wskaźników produktu dla Działań w ramach PO KL; Słownik terminologiczny.

27 Źródła informacji - KONTAKT Departament Europejskiego Funduszu Społecznego defs@woj-pomorskie.pl www.defs.woj-pomorskie.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.efs.gov.pl

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Formy wsparcia w ramach integracji społecznej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google