Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYJACIEL RODZINY CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYJACIEL RODZINY CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!"— Zapis prezentacji:

1 PRZYJACIEL RODZINY CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT PRZYJACIEL RODZINY CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,, Przyjaciel Rodziny – kompleksowe wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w powiecie kwidzyńskim” Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2. i Poddziałanie 7.2.1

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: powiat kwidzyński Realizacja : r. – r. Okres trwania projektu: 15 miesięcy Całkowity koszt : ,00 zł (100 % dofinansowania)

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy projektu: Rodziny dysfunkcyjne z terenu powiatu kwidzyńskiego (36 rodzin ).Z uwagi na fakt, iż są to rodziny wielodzietne wsparciem objęto 202 osoby, w tym dzieci i młodzież korzystające ze świadczeń w ramach pomocy społecznej;

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, w których dysfunkcyjność wiąże się z trudnościami z wypełnianiem ról opiekuńczo- wychowawczych; a także rodziny, które borykają się z problemami związanymi z występującym w rodzinie ubóstwem, niepełnosprawnością członka rodziny, przemocą, alkoholizmem.

6 Rekrutacja uczestników:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja uczestników: Pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Kwidzynie.

7 Cele projektu: Główny cel: Cele szczegółowe:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu: Główny cel: Poprawa funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej z powiatu kwidzyńskiego; Cele szczegółowe: Wzrost samodzielności rodziny; Zwiększenie aktywności w działaniach codziennych; Dbałość o edukację i rozwój dzieci; Poprawa komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi; Zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych; Racjonalne prowadzenie budżetu domowego; Zapobieganie umieszczaniu dzieci poza rodziną naturalną;

8 Formy wsparcia: Wielokierunkowa praca Przyjaciela Rodziny ( 9 osób)
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Formy wsparcia: Wielokierunkowa praca Przyjaciela Rodziny ( 9 osób) z rodziną (36 rodzin) w ich miejscu zamieszkania, a także w zależności od potrzeb rodziny poza miejscem zamieszkania; (20 h pracy Przyjaciela Rodziny w ciągu miesiąca w rodzinie – ok. 240 h pracy w trakcie trwania projektu); Konsultacje z psychologiem w zależności od potrzeb; Wsparcie rzeczowe; Organizacja czasu wolnego rodziny;

9 Rola Przyjaciela Rodziny:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rola Przyjaciela Rodziny: Istotą pracy przyjaciela jest rozwijanie motywacji i procesu zmiany w rodzinie poprzez wzmacnianie skuteczności działań rodziny prowadzących w kierunku oczekiwanych celów.

10 Do zadań Przyjaciela Rodziny należy miedzy innymi :
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Do zadań Przyjaciela Rodziny należy miedzy innymi : Dokonywanie diagnozy sytuacji rodzinnej i ustalenie rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny; Opracowanie wspólnie z rodziną planu pomocy i wybrania najbardziej optymalnej drogi do jego osiągnięcia; Uzgadnianie wspólnie z rodziną podejmowanych działań zaradczych; Rozwijanie motywacji i procesu zmiany rodziny; Stymulowanie rodziny do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości; Nauka wykonywania prac domowych i ich podziału na członków rodziny; Nauka organizowania czasu wolnego;

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerzy projektu: Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej(rekrutacja uczestników,pomoc w bieżących działaniach,promocja projektu); Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie(rekrutacja uczestników,pomoc w bieżących działaniach,promocja projektu)

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przyjaciel Rodziny współpracuje na rzecz rodziny z takimi instytucjami, jak: Szkoły; Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; Sąd Rodzinny; Ośrodki Pomocy Społecznej; Urzędy Miast i Gmin; Caritas; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Urząd Skarbowy; Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; itp…

13 Dotychczasowe efekty:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotychczasowe efekty: Zwiększenie się aktywności rodziny w działaniach codziennych; Wyrobienie nawyków u dzieci regularnego odrabiania lekcji; Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły dziecka; Poprawa wyników nauki dzieci i obniżenie absencji szkolnej; Poprawa warunków mieszkaniowych; Przejawy zaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

14 Oszczędne gospodarowanie mediami; Dbanie o higienę i zdrowie;
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oszczędne gospodarowanie mediami; Dbanie o higienę i zdrowie; Dbanie o porządek w domu; Aktywność w załatwianiu spraw urzędowych; ( zarejestrowanie w Urzędzie Pracy, podjęcie terapii, złożenie wniosku o alimenty) Zmotywowanie kobiety do założenia Niebieskiej Karty Zatrzymanie dzieci w domu rodzinnym; Uczestnictwo przyjaciela rodziny w ważnych dla rodziny uroczystościach rodzinnych;

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "PRZYJACIEL RODZINY CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google