Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Miejska Turek- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator prac społeczno – użytecznych ul. Konińska 4 62-700 Turek Tel. 63 289 19 86, 63 280.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Miejska Turek- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator prac społeczno – użytecznych ul. Konińska 4 62-700 Turek Tel. 63 289 19 86, 63 280."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Miejska Turek- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator prac społeczno – użytecznych ul. Konińska 4 62-700 Turek Tel. 63 289 19 86, 63 280 36 64, fax: 63 278 84 14 www.mops.turek.pl

2 Prace społeczno – użyteczne to instrument aktywizacji społeczno- zawodowej, który stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Podstawa prawną jest art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm) oraz Rozporządzenie MGiP z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2005r. Nr 210, poz. 1745).

3 Realizacja prac społeczno – użytecznych odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku w ramach projektu Trampolina Projekt Trampolina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

4 Ważne dokumenty Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą, a gminą. Gmina Miejska Turek sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej planem i przesyła go staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Porozumienie pomiędzy PUP a MOPS o upowszechnianiu wśród beneficjentów ostatecznych projektu Trampolina informacji o organizacji prac społeczno użytecznych Umowy z podmiotami określające zasady i formę realizacji prac społeczno-użytecznych

5 Kim jest uczestnik prac ? Uczestnikiem prac społeczno użytecznych jest osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej, na terenie gminy. Do wykonywania prac społecznie użytecznych kierowane są osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym.

6 Uczestnik prac społeczno-użtecznych skierowany przez PUP na podstawie art. 50 ust.2 zachowuje status osoby bezrobotnej, a tym samym ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do ubezpieczenia wypadkowego zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 października 2002 o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, prace społecznie użyteczne wykonuje w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, prace społecznie użyteczne wykonuje na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,30 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji) - od świadczenia pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne, nie otrzymuje świadczenia za czas niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, nie odprowadza podatku dochodowego od środków otrzymanych za wykonywanie prac społecznie użytecznych (zaniechanie podatku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 01.11.2005r.)

7 Podmioty w których realizowane są prace społeczno użyteczne Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Urzędy Biblioteka Dom kultury

8 Wynagrodzenie Osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,30 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac. Ilość godzin przepracowanych miesięcznie – 40 h

9 Przygotowanie merytoryczne uczestnika prac społeczno- użytecznych Szkolenie BHP Badania lekarskie Szkolenia warsztatowe Treningi

10 Prace w liczbach W trakcie realizacji projektu Trampolina od 2008 roku w pracach społeczno – użytecznych udział wzięły 103 osoby.

11 Prace społecznie - użyteczne w obiektywie

12 Dziękujemy za uwagę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku www.mops.turek.pl www.mops.turek.pl


Pobierz ppt "Gmina Miejska Turek- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako realizator prac społeczno – użytecznych ul. Konińska 4 62-700 Turek Tel. 63 289 19 86, 63 280."

Podobne prezentacje


Reklamy Google