Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania pomocowe, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych W ramach Priorytetu VII PO KL Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania pomocowe, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych W ramach Priorytetu VII PO KL Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Działania pomocowe, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych W ramach Priorytetu VII PO KL Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu 2 marca 2009 r.

2 Priorytet VII PO KL Promocja integracji społecznej Cel: Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno- zawodowej

3 Priorytet VII PO KL Realizowany jest poprzez: I – projekty systemowe (beneficjentem są ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i regionalne ośrodki polityki społecznej) II – projekty konkursowe (beneficjentem mogą być różne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych)

4 Ad. I projekty systemowe Skierowane do osób spełniających łącznie 3 warunki: korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, wiek aktywności zawodowej (15-64 lata), niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

5 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

6 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Art. 7. 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej

7 W ramach projektów systemowych realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2008: Ośrodki pomocy społecznej objęły działaniami aktywizacyjnymi 48 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej; Powiatowe centra pomocy rodzinie – 32 osoby niepełnosprawne; W 2009 roku OPS i PCPR będą kontynuowały projekty systemowe

8 Ad. II projekty konkursowe Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym W roku 2008, w ramach 12 projektów działaniami objęto 105 osób niepełnosprawnych. Na rok 2009 na konkurs przeznaczono kwotę 8.128.460 zł. Termin rozpisania konkursu – kwiecień 2009 r.

9 Ad. II projekty konkursowe Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Na rok 2009 na konkurs przeznaczono kwotę 4.877.076 zł. Termin rozpisania konkursu – kwiecień 2009 r.

10 Ad. II projekty konkursowe Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (projekty do 50 tys. zł) Na rok 2009 na konkurs przeznaczono kwotę 3.432.016 zł Termin rozpisania konkursu – II kwartał 2009 r.

11 W przypadku osób niepełnosprawnych, młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym (...) warunkiem zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest złożenie oświadczenia o jednoczesnym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3 PO KL. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (20 luty 2009 r.)

12 www.ropstorun.home.pl www.efs.ropstorun.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania pomocowe, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych W ramach Priorytetu VII PO KL Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google