Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wdrażane przez WUP w Lublinie Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wdrażane przez WUP w Lublinie Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wdrażane przez WUP w Lublinie Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - zgodnie z uchwałą (z dnia 25 lipca 2007r.) Zarządu Województwa Lubelskiego pełni Instytucji Wdrażającej/ IP 2 w ramach komponentu Regionalnego PO Kapitał Ludzki dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich dla woj. lubelskiego - 622,7 mln PLN Priorytetu VII Promocja integracji społecznej dla woj. lubelskiego - 428,4 mln PLN Rola WUP w Lublinie w PO KAPITAŁ LUDZKI Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty wybierane w procedurze konkursowej Konkursy bedą miały charakter otwarty Wprowadzenie procedury odwoławczej (możliwość złożenia pisemnego protest) Kwestia zaangażowania ekspertów zewnętrznych w ocenę wniosku Minimalna wartość projektu 50 000 PLN Dla Działania 7.3 – maksymalna wartość projektu 50 000 PLN System wyboru projektów w ramach PO KL Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Uprawniony Beneficjent: wszystkie podmioty Grupy docelowe: (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy)m.in: osoby długotrwale bezrobotne osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+) młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym-warunkiem zakwalifikowania jest złożenie oświadczenia o dotychczasowym niekorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3 PO KL osoby bezdomne osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo- wychowawcze osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia)

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie projektów środowiskowych, poradnictwa, projektów promocyjnych oraz działań wspierających) instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy partnerzy społeczni i gospodarczy

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie. Typy projektów: wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej w tym: wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej w tym: CIS, KIS, ZAZ oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem niej jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy) (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy)

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy rganizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym rowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych)

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Uprawniony Beneficjent: wszystkie podmioty Grupy docelowe: - podmioty ekonomii społecznej - instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie projektów promocyjnych i partnerskich) - osoby fizyczne (w zakresie doradztwa i szkoleń na temat zakładania i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej)

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie Typy projektów: Wsparcie finansowe dla tworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: - usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, - promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Uprawniony Beneficjent: wszystkie podmioty Grupy docelowe: - mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców - społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów.

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie Typy projektów: projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań seminariów), mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Terminy konkursów w 2008 roku/ Alokacja finansowa ogółem Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie Poddziałanie 7.2.1 - II kwartał / 12 211 570,00 zł Poddziałanie 7.2.2 - II kwartał / 7 326 942,00 zł Działanie 7.3 - II kwartał / 1 000 000,00 zł

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowywania i składania wniosków udzielane są pod numerem telefonu: (0-81) 46 35 363 Wszystkie niezbędne dokumenty programowe będą zamieszczane na stronie internetowej WUP w Lublinie: www.wup.lublin.pl e-mail: efs@wup.lublin.pl Informacje Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w Lublinie Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wdrażane przez WUP w Lublinie Wdrażanie PO KL przez WUP w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google