Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt systemowy RCPS w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Łódź 25 czerwiec 2008 r.

3 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pełni równocześnie rolę Instytucji Wspierającej dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ( Instytucji Pośredniczącej) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi ( Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia) i beneficjenta projektu systemowego Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Regionalne Centrum Polityki Społecznej wspiera Instytucję Pośredniczącą 2 w przygotowaniu Planu działania poprzez: a) sporządzenie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej; b) przedstawienie propozycji sposobu podziału środków na projekty systemowe i projekty konkursowe, bądź opiniowanie na wniosek IP2 propozycji przygotowanej przez IP w tym zakresie; c) przedstawienie propozycji podziału środków w projekcie systemowym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego;

5 d ) przedstawienie wniosku z propozycją podziału środków na upowszechnienie pracy socjalnej; e) przedstawienie propozycji zasad podziału środków na projekty partnerskie i realizowane wspólnie; f) przedstawienie propozycji szczegółowych kryteriów strategicznych w kryteriach wyboru projektów konkursowych.

6 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach sporządzania bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej gromadzi dane niezbędne do przygotowania Planu działania; a) w bilansie potrzeb należy wyróżnić: szacunkową liczbę klientów pomocy społecznej na dany rok; szacunkową liczbę klientów pomocy społecznej z powodu bezrobocia; szacunkową liczbę osób, wobec których można podjąć działania aktywizacyjne (np. poprzez zawarcie kontraktów socjalnych) w danym roku;

7 bilans i potrzeby finansowe w części dotyczącej zasiłków w tym: okresowych, zasiłków celowych i pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie; bilans zatrudnienia (w tym pracowników socjalnych, innych pracowników, np. księgowi) realizujących zadania z zakresu projektu systemowego oraz zapotrzebowania na szkolenia pracowników pomocy społecznej i wolontariuszy;

8 b) bilans potrzeb jest przygotowywany do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego realizację Planu działania na podstawie informacji przekazanych przez samorządy powiatowe i gminne zgodnie z przepisami o pomocy społecznej oraz przekazywany do Instytucji Pośredniczącej 2 do dnia 15 lipca danego roku w formie raportu, wraz z rekomendacjami dotyczącymi: obszarów wsparcia, preferowanych form wsparcia, celów przewidzianych do osiągnięcia w wyniku realizacji wybranych form wsparcia.

9 RCPS przedstawia propozycję sposobu podziału środków na projekty systemowe i projekty konkursowe bądź opiniuje, na wniosek Instytucji Pośredniczącej 2, przygotowaną propozycję. a) Instytucja Pośrednicząca 2 może otrzymać propozycję podziału środków na projekty systemowe i projekty konkursowe z RCPS: Instytucja Pośrednicząca 2 określa limity finansowe dla poszczególnych Działań w ramach Priorytetu VII i przekazuje je do regionalnego ośrodka polityki społecznej;

10 w ramach określonych limitów RCPS przygotowuje propozycję alokacji na dany rok, z podziałem na projekty systemowe i projekty konkursowe; w propozycji RCPS ujmuje wybrane rodzaje typów projektów oraz uzasadnia dokonany podział; propozycję podziału środków na projekty systemowe i projekty konkursowe RCPS przedstawia Instytucji Pośredniczącej 2.

11 b) Instytucja Pośrednicząca 2 może zwrócić się z wnioskiem do RCPS o opinię przygotowanego przez Instytucję Pośredniczącą 2 podziału środków na projekty systemowe i projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII. Regionalne Centrum Polityki Społecznej przedstawia Instytucji Pośredniczącej 2 do dnia 15 września propozycję podziału środków w projekcie systemowym pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego

12 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w dniu 17.12.2007 roku złożyło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu Systemowego RCPS na lata 2007-2008 – Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w Priorytecie VII PO KL Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Projekt pomyślnie przeszedł kontrolę formalną oraz merytoryczną i został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 1594/07 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20.12.2007 r.

13 Projekt systemowy realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi został przygotowany zgodnie z Systemem Realizacji PO KL.Projekt Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej opiera się na danych zebranych od OPS i PCPR dotyczących potrzeb w zakresie szkolenia kadr pomocy i integracji społecznej. W ramach RCPS realizację tego projektu powierzono Zespołowi Pomocy i Integracji Społecznej.

14 Cel główny projektu to modernizacja systemu pomocy społecznej poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników służb pomocy społecznej oraz wsparcie działań jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Cele te są możliwe do osiągnięcia poprzez : - organizowanie szkoleń i spotkań - specjalistyczne doradztwo - promocję i informację - badanie potrzeb szkoleniowych i ewaluację

15 SZKOLENIA SZKOLENIA Szkolenie kadry pomocy społecznej pozwoli wyposażyć ją w kwalifikacje niezbędne do pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój integracji społecznej, co przyczyni się do przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych. Szkolenia skierowane będą do kadry kierowniczej, pracowników merytorycznych oraz pracowników księgowości. Pomoc w postaci szkoleń, konferencji i spotkań informacyjno-roboczych obejmie swoim zasięgiem 198 instytucji pomocy i integracji społecznej. W projekcie łącznie uczestniczyć będzie 1107osób.

16 SPECJALISTYCZNE DORADZTWO Prowadzone będzie na rzecz 198 instytucji pomocy społecznej w województwie przez doradców – pracowników RCPS. Zadaniem doradców będzie dotarcie do Beneficjentów, udzielenie im wsparcia merytorycznego i metodycznego, pomoc przy realizacji projektu. Formy kontaktu Doradców z Beneficjentami: - rozmowy bezpośrednie w siedzibie RCPS, - pomoc telefoniczna, mailowa, listowa, - spotkania z Beneficjentami w ich siedzibach.

17 PROMOCJA I INFORMACJA W czasie realizacji projektu prowadzone będą działania promujące i informacyjne. Beneficjenci mogą korzystać ze strony internetowej RCPS, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące projektu i jego realizacji. Informacje pojawiać się będą w prasie. Wydrukowane zostały plakaty i ulotki informacyjne. Ważną formą promocji projektu są spotkania informacyjno - robocze organizowane przez RCPS.

18 BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH I EWALUACJA Monitoring szkoleń prowadzony będzie poprzez rozmowy z uczestnikami projektu oraz analizę kart ewaluacyjnych, zebranych od uczestników po każdym ze szkoleń. Zgromadzone informacje pokażą jakie potrzeby szkoleniowe widzą Beneficjenci oraz pozwolą na bardziej precyzyjne, opracowanie proponowanych przez RCPS szkoleń na lata następne, skierowane do zainteresowanych jednostek w ramach PO KL.

19 REZULTATY PROJEKTU Wsparcie udzielone zostanie 1107 osobom - pracownikom 198 instytucji pomocy i integracji społecznej. Osoby objęte wsparciem nabędą umiejętność aplikowania o środki z PO KL, nabędą lub zwiększą swoje umiejętności zarządzania zespołem w projekcie, nabędą wiedzę dotyczącą budowania budżetu projektów, prawidłowego wydatkowania środków finansowych w projekcie, sprawozdawczości i rozliczania, nabędą wiedzę i umiejętności posługiwania się instrumentami aktywizacji grup docelowych projektów systemowych.

20 Osoby objęte wsparciem zwiększą swoją wiedzę dotyczącą potrzeb szkoleniowych służb pomocy i integracji społecznej, zwiększą wiedzę związaną z działaniami podejmowanymi przez służby pomocy społecznej w województwie. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju integracji i spójności w działaniach pomiędzy służbami pomocy społecznej w województwie.

21 Więcej informacji na temat EFS, zasad i możliwości jego wykorzystywania można znaleźć na następujących stronach internetowych: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.efs.pl Aktualne informacje i dokumenty dotyczące stanu prac nad PO Kapitał Ludzki: www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.euroliniaplus.pl

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google