Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WE WSPIERANIU ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - realizacja projektów współfinansowanych przez Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WE WSPIERANIU ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - realizacja projektów współfinansowanych przez Europejski."— Zapis prezentacji:

1 ROLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WE WSPIERANIU ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - realizacja projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Śrem, październik 2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 „Bądź gotowy dziś…do zmian”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Śremie jest w trakcie realizacji projektu systemowego „Bądź gotowy dziś…do zmian” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” PO KL

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Umowa ramowa na realizację projektu „Bądź gotowy dziś…do zmian” została zawarta na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2013 roku

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel główny projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym w szczególności znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: bezrobotnych do 25 roku życia bezrobotnych długotrwale lub po zakończeniu kontraktu socjalnego lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka bezrobotnych powyżej 50 roku życia

5 Cel główny projektu c.d. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel główny projektu c.d. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia bezrobotnych niepełnosprawnych

6 Cele szczegółowe projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele szczegółowe projektu: pomoc młodym ludziom w zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców ułatwienie bezrobotnym znalezienia pracy poprzez przygotowanie do wykonywania zawodu podniesienie i aktualizacja kwalifikacji oraz dostosowanie umiejętności zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy

7 Cele szczegółowe projektu c.d.:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele szczegółowe projektu c.d.: pobudzanie aktywności gospodarczej osób bezrobotnych oraz wspieranie idei samozatrudnienia poprzez wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej poprawa sytuacji materialnej osób objętych aktywizacją poprzez wypłatę stypendium za okres odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy, stypendium za okres szkolenia

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w ramach projektu zostało objętych 449 osób, co stanowiło 36% ogółu osób objętych instrumentami rynku pracy

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Stosowane programy rynku pracy: - szkolenia – 175 osób - staże – 166 osób - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 50 osób - przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 101 osób - doradztwo dla zamierzających podjąć działalność gospodarczą – osoba

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wskaźnik efektywności zatrudnienia w ramach projektu wyniósł 39,8% (wskaźnik liczony w okresie do 1 miesiąca od zakończenia udziału w projekcie)

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku w ramach projektu zostało objętych 86 osób, w tym: - kurs ABC Firmy – 57 osób - kurs z zakresu podstaw obsługi komputera – 19 osób - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 10 osób

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wskaźnik efektywności zatrudnienia w ramach projektu wyniósł 72,9% (wskaźnik liczony w okresie do 1 miesiąca od zakończenia udziału w projekcie)

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W dniu 30 kwietnia 2008 roku zawarto Porozumienie Partnerskie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie mające na celu współpracę w zakresie realizacji projektu „Aktywność się opłaca” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” PO KL

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W 2008 roku w ramach Porozumienia wsparciem objęto osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, szkoleniami z zakresu: Opiekun osoby chorej/zależnej/ niepełnosprawnej osób Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz dobrą praktyką sanitarną osób

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Osoby, które ukończyły kursy w ramach zawartego porozumienia w 60% zostały zaktywizowane przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez skierowanie ich na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, natomiast 13,3% podjęło pracę.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W dniu 12 maja 2009 roku PUP zawarł kolejne Porozumienie Partnerskie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie będące kontynuacją współpracy w zakresie projektu „Aktywność się opłaca”

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomocą objęto osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z różnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.: - osoby samotnie wychowujące co najmniej dziecko do 18 roku życia - osoby powyżej 50 roku życia

18 W ramach Porozumienia 20 kobiet bezrobotnych skierowano na szkolenia:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Porozumienia 20 kobiet bezrobotnych skierowano na szkolenia: Kurs podstawowej obsługi komputera osób Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz dobrą praktyką sanitarną osób

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W wyniku Porozumień Partnerskich Powiatowy Urząd Pracy w Śremie zaktywizował łącznie 35 kobiet bezrobotnych, będących jednocześnie beneficjentami Ośrodka Pomocy Społecznej

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zorganizowane szkolenia miały na celu aktywizację zawodową i pomoc bezrobotnym zagrożonym wykluczeniem społecznym w wykorzystaniu ich potencjału ludzkiego, poprzez nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych

21 Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 56 63-100 Śrem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 56 Śrem tel ,


Pobierz ppt "ROLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WE WSPIERANIU ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - realizacja projektów współfinansowanych przez Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google