Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 08-11-21 AKTYWNO ŚĆ DROG Ą DO SUKCESU PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI O Ś RODEK POMOCY SPO Ł ECZNEJ W KNUROWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 08-11-21 AKTYWNO ŚĆ DROG Ą DO SUKCESU PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI O Ś RODEK POMOCY SPO Ł ECZNEJ W KNUROWIE."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 08-11-21 AKTYWNO ŚĆ DROG Ą DO SUKCESU PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI O Ś RODEK POMOCY SPO Ł ECZNEJ W KNUROWIE W ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spo ł ecznej Dzia ł ania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

2 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 08-11-21 CEL PROJEKTU Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa klientów Ośrodka. Celami szczegółowymi są: - redukcja wysokiego poziomu deficytów społecznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe klientom pomocy społecznej, - zwiększenienie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych klientów pomocy, - nabycie umiejętności pogodzenia obowiązków domowych z zawodowymi w przypadku kobiet.

3 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 08-11-21 ODBIORCY PROJEKTU Grupą docelową projektu jest 20 osób korzystających z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, nie pozostające w zatrudnieniu, z terenu gminy.

4 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 08-11-21 DZIAŁANIA Działania planowane w projekcie zakładają kompleksowość oddziaływań, polegającą na łączeniu oddziaływań edukacyjnych, społecznych i zawodowych z oddziaływaniami zdrowotnymi: psychologiczno- psychoterapeutycznymi. DZIAŁANIA PODJĘTE W PROJEKCIE: Zadanie 1. Zarządzanie, realizacja i administrowanie projektu. Zadanie 2. Praca socjalna – upowszechnianie pracy socjalnej. Zadanie 3. Promocja projektu. Zadanie 4. Aktywna integracja i praca socjalna. Szkolenia Warsztaty Doradztwo Zapewnienie opieki nad osobą zależną Zadanie 5. Zasiłki i pomoc w naturze.

5 08-11-21 Szkolenie aktywizująco – motywujące Motywacja Elastyczność Kreatywność Kariera Aktywność (MEKKA). Zakres szkolenia zrealizowany został w trakcie 40 godzin szkoleniowych i objął następujące zagadnienia: -Rynek pracy w Polsce. -Planowanie i modyfikacja ścieżki kariery. -Analiza własnych zalet i wad oraz porażek i sukcesów. -Określenie dziedziny, w której można najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i predyspozycje. -Techniki określenia optymalnego miejsca pracy. -Rola Internetu i innych mediów. -Agencje pośrednictwa pracy. -Metody zbierania informacji o potencjalnych miejscach pracy. -Sposoby przeprowadzania wywiadu z pracownikami wybranej organizacji. -Metody wybierania osoby, do której należy się zgłosić w sprawie zatrudnienia. -Pisanie dokumentów aplikacyjnych ( CV i list motywacyjny). -Scenariusz rozmów kwalifikacyjnych. -Rozmowa kwalifikacyjna – praktycznie, opanowanie strategicznych punktów rozmowy. -Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji. -Metody i techniki negocjacji na przykładzie negocjacji płacowych. -Budowanie pozytywnego myślenia i zaufania do siebie. -Trening interpersonalny: elementy autoprezentacji – jak zaprezentować się pracodawcy, planowanie ścieżki kariery, czynniki motywujące pracownika, stres w pracy i metody radzenia sobie z nim, konflikt i sposoby jego rozwiązywania, kreowanie własnego wizerunku, pierwsze wrażenie, komunikacja werbalna i niewerbalna, język ciała: chód, postawa, sposób siedzenia, głos, mimika, gestykulacja. -Asertywność. -Tworzenie portfolio dokumentalnego. -Badanie zdolności przedsiębiorczych. Szkolenie ukończyło 20 beneficjentów, którzy otrzymali zaświadczenie uczestnictwa w tymże szkoleniu.

6 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 08-11-21 Szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych Program szkolenia zrealizowany został w trakcie 16 godzin szkoleniowych i objął następujące zagadnienia: -Organizacja miejsca pracy i odpowiedzialność materialna pracowników handlu. -Kasy fiskalne – podstawa prawna, podział i charakterystyka kas. -Budowa kasy. -Rozmieszczenie elementów obsługi. -Klawiatura znakowa. -Klawiatura numeryczna z klawiszami funkcyjnymi. -Wymiana papieru. -Druki igłowe. -Wymiana kasety z taśmą barwiącą. -Drukarki terminowe. -Funkcja kasy. -Funkcja kasjera. -Funkcja serwisowa. -Funkcja kierownika. -Sporządzanie raportów. -Konserwacja kasy. -Podstawowe wymogi bezpieczeństwa przy obsłudze kasy fiskalnej. -Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń zasilanych prądem zmiennym o napięciu 230 V. Szkolenie ukończyło 18 beneficjentów projektu. Każdy z nich otrzymał zaświadczenie uczestnictwa w niniejszym szkoleniu..

7 08-11-21 Szkolenie z zakresu podstaw użytkowania komputera Szkolenie odbyło się w dwóch grupach liczących po 10 osób. Program szkolenia został zrealizowany w trakcie 40 godzin szkoleniowych i objął następujące zagadnienia: 1.Podstawy obsługi komputera: -posługiwanie się myszą i klawiaturą, -wygląd pulpitu, omówienie znajdujących się na nim elementów, -dostosowanie środowiska Windows do wymagań użytkownika, -korzystanie z pomocy w systemie Windows, -okno Mój Komputer, -hierarchiczna struktura zasobów: pojęcie folderu, pliku, -operacje na folderach i dokumentach, -kosz, odzyskiwanie usuniętych dokumentów, -pojęcie skrótu, tworzenie skrótów, - wielozadaniowość środowiska Windows 2.Edytor tekstu: -omówienie podstawowych elementów programu, -tworzenie nowego dokumentu, -korzystanie z istniejących kreatorów i szablonów, -wstawianie znaków specjalnych, -metody zaznaczania, kopiowania i przenoszenia fragmentów tekstu, -formatowanie znaku, akapitu, strony, -mechanizmy wyszukiwania i zamiany fragmentów tekstu, -tworzenie prostych tabelek, -podgląd i drukowanie sporządzonych dokumentów, -opracowanie szablonu CV i Listu motywacyjnego

8 08-11-21 4. Arkusz kalkulacyjny: -omówienie podstawowych elementów programu, -tworzenie nowego pliku, -wprowadzanie różnego rodzaju danych do komórek, edycja i usuwanie danych, -automatyzacja wypełniania komórek danymi, -operacje na arkuszach, -metody zaznaczania, kopiowania i przesuwania zawartości komórek, -zasady tworzenia prostych formuł obliczeniowych, -wykorzystywanie prostych funkcji arkusza (SUMA, MIN, MAX ), -formatowanie komórek, autoformatowanie tabeli, -podgląd i drukowanie zawartości arkusza 5. Internet i poczta elektroniczna: -zapoznanie się z programem pocztowym, -redagowanie nowej wiadomości, -odpowiedź na otrzymany list, -przesyłanie wiadomości innym odbiorcom, -usuwanie wiadomości, -tworzenie osobistej książki adresowej, -WWW -nawigacja – adresy serwerów, tworzenie zakładek, folder ulubione, -wyszukiwarki, -wykorzystywanie znalezionych informacji: zapisywanie całych stron, fragmentów tekstowych Szkolenie ukończyło 20 beneficjentów, którzy otrzymali zaświadczenie uczestnictwa w tymże szkoleniu.

9 08-11-21

10 Szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych Program szkolenia zrealizowany został w trakcie 16 godzin szkoleniowych i objął następujące zagadnienia: -Organizacja miejsca pracy i odpowiedzialność materialna pracowników handlu. -Kasy fiskalne – podstawa prawna, podział i charakterystyka kas. -Budowa kasy. -Rozmieszczenie elementów obsługi. -Klawiatura znakowa. -Klawiatura numeryczna z klawiszami funkcyjnymi. -Wymiana papieru. -Druki igłowe. -Wymiana kasety z taśmą barwiącą. -Drukarki terminowe. -Funkcja kasy. -Funkcja kasjera. -Funkcja serwisowa. -Funkcja kierownika. -Sporządzanie raportów. -Konserwacja kasy. -Podstawowe wymogi bezpieczeństwa przy obsłudze kasy fiskalnej. -Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń zasilanych prądem zmiennym o napięciu 230 V. Szkolenie ukończyło 18 beneficjentów projektu. Każdy z nich otrzymał zaświadczenie uczestnictwa w niniejszym szkoleniu.

11 08-11-21 EWALUACJA PROJEKTU "AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU" W projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie brało udział 20 beneficjentów, z którymi spisano kontrakty socjalne. Wszystkie etapy projektu zostały ukończone a kontrakty zrealizowane przez 17 spośród tych osób. Wypełniły one ankietę ewaluacyjną, która na celu miała ocenę projektu jako całości. W pierwszej kolejności zapytano ankietowane osoby o oczekiwania jakie miały w momencie przystępowania do projektu. Zadowalającym jest fakt, iż najbardziej motywującym było zdobycie kwalifikacji przydatnych na rynku pracy, później poznanie nowych ludzi i nawiązanie znajomości a najmniej otrzymanie dodatkowej pomocy finansowej.

12 08-11-21

13 Wszyscy beneficjenci wypełniający ankietę uznali, iż ich oczekiwania zostały spełnione. Poniżej przedstawiono stopień w jakim zostały one spełnione.

14 08-11-21 Ankietowanych zapytano także o ocenę poszczególnych modułów zrealizowanych podczas projektu. Za najbardziej przydatny został uznany kurs kas fiskalnych i kurs podstaw użytkowania komputera. Poniższy wykres przedstawia szczegółowe wyniki ankiety. Beneficjentów projektu poproszono także o ocenę poszczególnych wymiarów projektu tj. miejsca szkoleń, programu szkoleń, przygotowania osób prowadzących szkolenia i warsztaty, możliwości kontaktu z pracownikami realizującymi projekt, atmosferę pracy w trakcie trwania szkoleń i warsztatów oraz wzajemne wsparcie i możliwość wymiany doświadczeń z innymi osobami biorącymi udział w projekcie. Poniżej przedstawiono wyniki.

15 08-11-21

16 Zapytano także osoby biorące udział w projekcie w jakich kursach lub warsztatach chętnie wzięliby udział w przyszłości. Wśród wymienianych znalazły się: - kurs prawa jazdy, - kurs językowy ( tu najczęściej wskazywany był język angielski), - kurs kosmetyczny, - kurs fryzjerski, - kurs kucharza, - kurs krawcowej, - kurs układania kwiatów, - kurs opiekuna osób starszych, - kurs na przewoźnika ludzi, - kurs wózków widłowych, - szczegółowy kurs komputerowy. Dwa pierwsze uzyskały największy procent wskazań.

17 08-11-21 Dziękujemy za uwagę Kontakt: e-mail: ops@knurow.pl ops@knurow.pl tel: 0 32 335 50 00 tel: 0 32 335 50 00


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 08-11-21 AKTYWNO ŚĆ DROG Ą DO SUKCESU PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI O Ś RODEK POMOCY SPO Ł ECZNEJ W KNUROWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google