Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Aldona Kopik DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Aldona Kopik DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 dr Aldona Kopik DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

2 PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY
Zainteresowanie dojrzałością szkolną ma już długą historię. Obecnie bardzo powszechnie używa się zamiennie terminów DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA GOTOWOŚĆ SZKOLNA PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY gdyż ich definicje niewiele się różnią między sobą. Podstawę różnicowania tych pojęć może stanowić zarówno rozumienie samego procesu dojrzewania, jak też roli uczenia się w procesie rozwojowym.

3 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej W. Okoń

4 DOJRZAŁOŚĆ SZKOŁY osiągnięcie przez szkołę takiego poziomu wrażliwości na dziecko, jego potrzeby, oczekiwania, uczenie się i możliwości rozwojowe, jaki stanowi o modyfikacji, kierunku i dynamice zmian programowo - organizacyjnych oraz zmian w procesie nauczania – uczenia się B. Wilgocka-Okoń

5 Edukacja jest zawsze interwencją w układ żywy,
zanurzony w swym bliższym i dalszym środowisku, rozwijający się, obdarzony własną historią i aspirujący ku jakiejś przyszłości. A. Brzezińska

6 KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI
W praktyce pojęcie dojrzałości (gotowości) szkolnej dotyczy relacji między środowiskiem szkolnym, środowiskiem rodzinnym a dzieckiem.

7 KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI
Wg S. Szumana Wrażliwość na naukę szkolną (zainteresowanie szkołą, wiadomościami i umiejętnościami), Podatność na nauczanie (czy to czego dziecko się uczy jest przystępne i zrozumiałe).

8 KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI
Wg E.B. Hurlock Zainteresowanie dziecka uczeniem się, Długotrwałość zainteresowania, pomimo trudności, Osiąganie postępów w uczeniu się.

9 KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI
Wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej Umiejętność pokonywania trudności, Samodzielność, Przygotowanie do nauki czytania, pisania i matematyki.

10 KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI
Wg D. Golemana Wiara w siebie, Ciekawość, Intencjonalność, Samokontrola, Towarzyskość, Umiejętność porozumiewania się, Umiejętność współdziałania.

11 KRYTERIA SZKOLNEJ GOTOWOŚCI
Wg H. Gasiula Elementy składające się na dojrzałość szkolną: Właściwości jednostkowe – sfera możliwości adaptacji Strona promująca, szkoła – czynniki umożliwiające adaptację Przywiązanie do szkoły – jakość adaptacji

12 Lista wskaźników dojrzałości szkolnej wg W. Brejnaka
Czy dziecko potrafi: Korzystać z przyborów do rysowania, pisania ? Lepić z plasteliny, modeliny ? Grupować przedmioty według barw, kształtu, wielkości ? Wymienić różnice w pozornie podobnych przedmiotach, obrazkach? Dobrać w pary obrazki z uwzględnieniem cechy wspólnej ? Odróżnić z otoczenia dźwięki różnych zwierząt, instrumentów, itp.? Wyróżnić głoskę na początku i na końcu wyrazu ? Odtworzyć prosty układ rytmiczny ? Rozwiązywać proste zagadki ? Swobodnie liczyć kolejno do 20, dodawać i odejmować z przekroczeniem progu dziesiątkowego ?

13 Lista wskaźników dojrzałości szkolnej wg W. Brejnaka (c.d.)
Wykonywać proste ćwiczenia gimnastyczne ? Odróżnia lewą stronę ciała od prawej ? Samo zapinać guziki, założyć buty i zawiązać sznurowadło ? Zgodnie bawić się w grupie ? Przez dłuższą chwilę uważnie słuchać opowiadania, bajki, muzyki ? Opowiadać rozwiniętymi zdaniami, prawidłowo wymawiając głoski ? Podporządkować się poleceniom słownym ? Podać ile ma lat, gdzie mieszka, czym zajmują się rodzice ? Pogodnie rozstać się z rodzicami i nawiązać kontakty ? Być swobodne, szybkie i samodzielne w działaniu ?

14 Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej
PROJEKT BADAWCZY Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej

15 KONKURS MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
ogłosiło konkurs nr 5/2.1a/2004 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „BADANIE STOPNIA PRZYGOTOWANIA SZEŚCIOLATKÓW DO EDUKACJI SZKOLNEJ” W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie Schemat a Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem

16 WYMAGANIA KONKURSU Wniosek powinien przewidywać realizację badań na obszarze całego kraju Rozkład geograficzny badań powinien gwarantować reprezentatywność uzyskanych wyników badań w całym kraju, a także powinien uwzględniać wszystkie czynniki różnicujące na płaszczyźnie geograficznej Badania powinny w szczególności obejmować dzieci pochodzące z obszarów wiejskich i małych miast Minimalna liczebność próby dzieci sześcioletnich w całym okresie realizacji projektu powinna wynosić

17 dzieci sześcioletnich do podjęcia edukacji szkolnej
GŁÓWNY CEL PROJEKTU Diagnoza przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia edukacji szkolnej

18 DIAGNOZA Diagnozą objęte zostały podstawowe sfery rozwoju dziecka:
rozwój fizyczny, rozwój motoryczny, rozwój umysłowy, rozwój społeczno-emocjonalny, zdrowie, warunki środowiskowe i wychowawcze, w których przebiega jego rozwój.

19 MODUŁY BADAWCZE Badania miały charakter kompleksowy.
W projekcie realizowane były trzy moduły badawcze wzajemnie od siebie zależne.

20 MODUŁY BADAWCZE

21 MODUŁ - RODZIC Celem badań modułu był pomiar
Koordynator - Barbara Walasek Celem badań modułu był pomiar warunków rozwoju dziecka (SES rodziny) oraz aspiracji edukacyjnych rodziców wobec własnych dzieci

22 MODUŁ - DZIECKO ROZWÓJ I ZDROWIE DZIECKA ROZWÓJ FIZYCZNY I MOTORYCZNY
ROZWÓJ UMYSŁOWY ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY

23 MODUŁ - DZIECKO ROZWÓJ I ZDROWIE DZIECKA
Koordynator Ewa Szumilas Celem badania było oszacowanie zbiorowości sześciolatków z pełną i niepełną gotowością zdrowotną oraz wyodrębnienie grupy dzieci o specjalnych potrzebach zdrowotnych oraz edukacyjnych.

24 MODUŁ - DZIECKO ROZWÓJ FIZYCZNY I MOTORYCZNY Koordynatorzy: Małgorzata Markowska, Elżbieta Cieśla Celem badania była ocena poziomu rozwoju fizycznego dzieci, sprawności fizycznej, lateralizacji funkcji ciała oraz podstawowych umiejętności ruchowych.

25 MODUŁ - DZIECKO Celem badania była ocena poziomu rozwoju
ROZWÓJ UMYSŁOWY Koordynator – Aldona Kopik Celem badania była ocena poziomu rozwoju umysłowego, gotowości szkolnej oraz poznanie rzeczywistych możliwości i preferencji dzieci w zakresie wykonywania czynności umożliwiających rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

26 MODUŁ - DZIECKO Celem badania było zdiagnozowanie poczucia
ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY Koordynator: Jadwiga Klimaszewska Celem badania było zdiagnozowanie poczucia kontroli i określenie poziomu rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka na podstawie wybranych zachowań, najbardziej istotnych dla prawidłowego funkcjonowania w roli ucznia.

27 MODUŁ - NAUCZYCIEL Celem badań modułu był pomiar warunków
Koordynator – Barbara Walasek Celem badań modułu był pomiar warunków rozwoju dziecka w środowiskach placówek (przedszkoli/szkół).

28 ETAPY BADAŃ Badania w ramach projektu prowadzone były w roku 2006 w dwóch etapach: Próba losowa I sekwencja – IV-V 2006 – dzieci urodzone w 1999 r. dzieci i ich rodziców; 1316 placówek; nauczycieli. Średni wiek dzieci 6,8. II sekwencja – IX-X dzieci urodzone w 2000 r. dzieci i ich rodziców; 1316 placówek; nauczycieli. Średni wiek dzieci 6,3.

29 PROJEKT Projekt zakładał określenie różnic w poziomie rozwoju badanych sfer i przygotowania do nauki w zależności od: płci (chłopcy, dziewczęta); środowiska zamieszkania (miasto, wieś); rodzaju placówki wychowania przedszkolnego (przedszkole, szkoła). Projekt badawczy trwał 20 miesięcy i był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz MEN.

30 A. Kopik red., Sześciolatki w Polsce.
WYNIKI BADAŃ Uzyskane w toku badań wyniki zaprezentowane zostały w raporcie ogólnopolskim A. Kopik red., Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006, Kielce – Bydgoszcz 2007 oraz w 16 raportach wojewódzkich.

31 WYNIKI BADAŃ W prezentacji ukazane zostały tylko ogólne tendencje w zakresie rozwoju umysłowego z uwzględnieniem różnic wynikających z: płci, środowiska, rodzaju placówki

32 WYNIKI BADAŃ - ROZWÓJ UMYSŁOWY
POZIOM ROZWOJU UMYSŁOWEGO GOTOWOŚĆ SZKOLNA UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE

33 OCENA PSYCHOMETRYCZNA
Test Matryc J.C. Ravena jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych testów na świecie. Służy do badania niewerbalnych zdolności wnioskotwórczych, które są ważnym składnikiem ogólnego rozwoju umysłowego. Bada on trzy podstawowe procesy psychiczne: uwagę, percepcję wzrokową i myślenie. Jest stosowany do oceny możliwości intelektualnych, mierzy on jednak jedynie edukacyjny aspekt tych możliwości.

34 WYNIKI BADAŃ % centyle Ryc. 1. Poziom rozwoju umysłowego dzieci badanych w I i II sekwencji

35 WYNIKI BADAŃ Ryc. 2. Poziom rozwoju umysłowego badanych dzieci
% centyle Ryc Poziom rozwoju umysłowego badanych dzieci w podziale na płeć (I sekwencja)

36 WYNIKI BADAŃ Ryc. 3. Poziom rozwoju umysłowego badanych dzieci
% centyle Ryc Poziom rozwoju umysłowego badanych dzieci w podziale na płeć (II sekwencja)

37 WNIOSKI Poziom rozwoju umysłowego badanych dzieci oszacowany na podstawie indywidualnych wyników można ocenić jako dobry. Zarówno w I, jak i w II sekwencji badań wyniki przeciętne stanowiły ponad 50%. Wyższe wyniki uzyskały dzieci badane w I sekwencji niż w II (zmiana wieku metrykalnego o pół roku zmienia wyniki). Im dziecko jest starsze, tym wyższe wyniki uzyskuje w teście. Zróżnicowanie wyników uwidoczniło się w grupach badanych chłopców i dziewcząt. W grupie chłopców więcej było wyników powyżej przeciętnej niż u dziewcząt, przy zbliżonym poziomie wyników niskich. Bardzo wyraźne różnice zaobserwowano w poziomie rozwoju umysłowego dzieci miejskich i wiejskich w obu sekwencjach badań na korzyść dzieci z miasta.

38 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Poziom dojrzałości szkolnej określono zmodyfikowaną wersją Testu Dojrzałości Szkolnej B. Wilgockiej – Okoń [2003].Test ten nadal dobrze ocenia i różnicuje badane dzieci. Ocena rzetelności testu wskazuje, że jest on bardziej diagnostyczny w odniesieniu do dzieci badanych w II sekwencji. Współczynnik alfa Cronbacha dla II sekwencji wynosi około 0,8; dIa I sekwencji 0,75 niezależnie od płci dziecka. Trafność testu jest zadowalająca dla badań II sekwencji (odniesiona do testu Ravena; korelacje dodatnie, rzędu 0,2–0,4 istotne, p<0,001, niezależnie od płci dziecka oraz odniesiona do poczucia kontroli badanych dzieci: korelacje ujemne, istotne, p<0,001).

39 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Poziom przygotowania badanych dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych określony został przy pomocy Testu Dojrzałości Szkolnej DS1 B. Wilgockiej-Okoń. Ogólny poziom rozwoju umysłowego dzieci wyrażony został poprzez cechy szczegółowe: Gotowość do czytania: zadania obejmujące porównywania globalne, analityczne i abstrakcyjne rzeczy, zbiorów i znaków oraz analizę i syntezę przedmiotów konkretnych o różnym stopniu abstrakcyjności. Gotowość do pisania: analizę i syntezę znaków graficznych i figur geometrycznych. Gotowość do liczenia: zadania obejmujące elementarne pojęcia matematyczne (ujmowanie ilościowe i rozumienie mocy zbioru oraz porównywanie zbiorów). Rozumowanie: myślenie przyczynowo-skutkowe i rozumowanie na podstawie rozpoznawania niedorzeczności na obrazkach.

40 Ryc. 4. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I sekwencji w podziale na płeć

41 Ryc. 5. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w II sekwencji w podziale na płeć

42 Ryc. 6. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na płeć

43 Ryc. 7. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I sekwencji w podziale na środowisko

44 Ryc. 8. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I sekwencji w podziale na środowisko

45 Ryc. 9. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na środowisko

46 Ryc. 10. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I sekwencji w podziale na placówkę

47 Ryc. 11. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w II sekwencji w podziale na placówkę

48 Ryc.12. Profile gotowości do czytania, pisania, liczenia i rozumowania dzieci badanych w I i II sekwencji w podziale na placówkę

49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA - WNIOSKI
Ogólny poziom dojrzałości szkolnej badanych dzieci oceniono jako dobry. Potwierdzono zakładany, wyższy poziom dojrzałości u dzieci kończących edukację przedszkolną niż u dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie. Analiza porównawcza wyników ogólnych w grupach chłopców i dziewcząt pozwala na stwierdzenie, że istnieją różnice w poziomie osiągnięć dzieci z porównywanych grup na korzyść dziewcząt. Nie stwierdzono różnic w poziomie dojrzałości szkolnej dzieci miejskich i wiejskich kończących edukację przedszkolną, natomiast wyraźne różnice na korzyść dzieci miejskich występują u dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie.

50 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA - WNIOSKI
W każdej sekwencji najwyższe wyniki uzyskały badane dzieci w zakresie gotowości do czytania i do liczenia, a najniższe w zakresie rozumowania. Największe zróżnicowanie pomiędzy wynikami I i II sekwencji występuje w zakresie gotowości do pisania i do liczenia, najmniejsze w zakresie gotowości do czytania. W badaniach I sekwencji nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy chłopcami i dziewczętami, dziećmi wiejskimi i miejskimi, ani między dziećmi uczęszczającymi do szkół i przedszkoli. Różnice takie ujawniły się wyraźnie w badaniach II sekwencji. Analiza porównawcza wyników chłopców i dziewcząt pokazała, że wyższe wyniki w gotowości do czytania, pisania, liczenia oraz w zakresie rozumowania uzyskały dziewczęta. Zdecydowanie wyższy poziom we wszystkich ocenianych aspektach gotowości prezentowały dzieci miejskie i dzieci uczęszczające do przedszkoli.

51 WYBRANE UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE
Obszar badań pedagogicznych w podjętym przedsięwzięciu badawczym zawierał też zadania pozwalające określić poziom wybranych umiejętności, ważnych z punktu widzenia nauki szkolnej dziecka. Pomysł i opracowanie zadań są autorskie. Przygotowane dla badań zadania obejmowały: Wiadomości ogólne, Analizą i syntezę słuchową, Rozumienie czytanego tekstu, Analizę i syntezę wzrokową.

52 WIADOMOŚCI OGÓLNE U dzieci rozpoczynających naukę szkolną obserwuje się intensywny rozwój zdolności poznawczych, które wynikają z potrzeby poznania i zrozumienia otaczającego świata, pobudzanej przez oddziaływania instytucjonalne i rówieśnicze. Poziom posiadanych przez dziecko wiadomości ogólnych ma istotny wpływ na funkcjonowanie dziecka w roli ucznia. Analiza wyników pozwala stwierdzić, że wyższy poziom wiadomości ogólnych posiadały dzieci kończące edukację przedszkolną. Analiza porównawcza wyników badań II sekwencji wykazała, że wyższy poziom wiadomości ogólnych mają dzieci miejskie niż wiejskie. Zróżnicowanie to widoczne jest także w grupach dzieci uczęszczających do przedszkoli i do szkół na korzyść dzieci z przedszkoli. Różnice te nie wystąpiły w I sekwencji badań.

53 ANALIZA I SYNTEZA SŁUCHOWA
Większość metod nauki czytania w Polsce to metody analityczno-syntetyczne. Dzieci rozpoczynające naukę muszą więc być zdolne do przeprowadzania precyzyjnych analiz i syntez w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej. Analiza i synteza sylabowa przygotowuje dzieci do analizy i syntezy głoskowej. Warunkiem poprawnej analizy i syntezy jest dobrze działający słuch; analizy i syntezy wzrokowej – wzrok. Pierwszą ocenianą umiejętnością z zakresu analizy i syntezy słuchowej była umiejętność wyróżniania głosek na początku, na końcu i w środku wyrazu. Kolejną umiejętność dokonywania analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów.

54 WYNIKI BADAŃ % Ryc Poziom analizy głoskowej wyrazów u dzieci badanych w I sekwencji w podziale na płeć

55 WYNIKI BADAŃ % Ryc Poziom analizy głoskowej wyrazów u dzieci badanych w II sekwencji w podziale na płeć

56 ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU
Stopień rozumienia tekstu ujawnia się najpełniej w odpowiedziach na pytania kontrolne. Pytania dobiera się tak do tekstu, aby można było ocenić, czy rozumienie jest prawidłowe, fragmentaryczne, czy też brak jest rozumienia czytanego tekstu. Rozumienie prawidłowe występuje wtedy, gdy dziecko rozumie istotny sens wraz ze szczegółami. O rozumieniu fragmentarycznym mówimy, gdy dziecko rozumie tylko istotny sens lub szczegóły. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć na pytania, ani opowiedzieć, o czym jest tekst, to znaczy, że nie rozumie ono treści czytanego tekstu.

57 WYNIKI BADAŃ % Ryc Poziom rozumienia /czytanego przez nauczyciela/ tekstu u dzieci badanych w I sekwencji w podziale na płeć

58 WYNIKI BADAŃ % Ryc Poziom rozumienia /czytanego przez nauczyciela/ tekstu u dzieci badanych w II sekwencji w podziale na płeć

59 ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA
Poziom analizy i syntezy wzrokowej badanych dzieci był zróżnicowany ze względu na rodzaj wykonywanego zadania. Dzieci badane w II sekwencji charakteryzował niższy poziom analizy i syntezy wzrokowej we wszystkich próbach. Obserwowano tu zróżnicowanie ze względu na płeć, rodzaj placówki i miejsce zamieszkania. Wyższe wyniki osiągnęły dziewczęta, dzieci mieszkające w mieście i uczęszczające do przedszkoli. U dzieci kończących edukację przedszkolną te różnice się wyrównywały.

60 WIADOMOŚCI OGÓLNE - WNIOSKI
Poziom wybranych umiejętności szkolnych badanych dzieci był dobry i zróżnicowany ze względu na rodzaj wykonywanego zadania. Lepsze wyniki uzyskały dzieci kończące roczne przygotowanie do nauki szkolnej. Porównanie wszystkich kategorii pozwala na stwierdzenie, że płeć dziecka, środowisko ani rodzaj placówki nie różnicują wyników I sekwencji badań. Są to jednak czynniki różnicujące wyniki II sekwencji.

61 PROBLEMATYKA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ W LITERATURZE

62 Literatura Brejnak W., 2006, Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?, Warszawa, PZWL. Brzezińska A., 1987, Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM. Brzezińska A., 2000, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa, Scholar. Brzezińska A., 2002, Współczesne ujęcie gotowości szkolnej [w] O pomyślny start ucznia w szkole pod red. W. Brejnaka, Biuletyn informacyjny PTD nr23 Wydanie Specjalne, Warszawa. Brzezińska A.I., 2005, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk, GWP. Gruszczyk – Kolczyńska E., 1989, dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki, Warszwa, IWZZ. Gruszczyk – Kolczyńska E., 1997, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,, Warszawa, WSiP. Hurlock E.B.,1985, Rozwój dziecka, Warszawa, PWN. Janiszewska B., 2006, Ocena dojrzałości szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Seventh Sea

63 Literatura Karwowska – Struczyk M., 2000, Nisze ekologiczne a rozwój dziecka, Warszawa, IBE. Kopik A., 1996, Akceleracja rozwoju dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę szkolną, Kielce, WSP. Kopik A., 1999, Wykorzystanie testów dojrzałości szkolnej w ocenie przygotowania dzieci do szkoły [w] G. Treliński red., Niektóre problemy pomiaru czynności i zjawisk dydaktycznych, Kielce, WSP. Kopik A., red., 2007, Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006, Kielce, Wydawnictwo Tekst. Kopik A., red., 2007, Sześciolatki w Polsce. Diagnoza badanych sfer rozwoju. Raport 2006, Kielce, Wydawnictwo Tekst. Meinders-Lűcking F., Loy S., 2009, Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną?, Kielce, Jedność Michalak R., Misiorna E., 2006, Konteksty gotowości szkolnej, Warszawa, CMPPP. Okoń W., 1998, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Sajdak A., 2005, Wprowadzanie dziecka w świat języka matematyki [w] Mój uczeń przekracza próg szkolny pod red. J. Kędzierskiej, Kraków, Wydawnictwo UJ. Szuman S., 1970, O dojrzałości szkolnej dzieci siedmioletnich [w] Materiały do nauczania psychologii red. L. Wołoszynowa, Warszawa. Waloszek D., 1993, Przygotowanie dzieci sześcioletnich do zadań szkolnych, Zielona Góra, WSP.

64 Literatura Wilgocka – Okoń B., 2002, Gotowość szkolna w perspektywie historycznej [w] W. Brejnak red., O pomyślny start ucznia w szkole, Biuletyn informacyjny PTD nr23 Wydanie Specjalne, Warszawa. Wilgocka – Okoń B., 2003, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Woynarowska B. red., 2000, Zdrowie i szkoła, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wygotski L.S. 1971, Wybrane prace psychologiczne, Warszawa, PWN. Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., 1995, Psychologia dziecka, Warszawa, WSiP. Zabłocki J.K., Brejnak W. red., 2008, Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo UKSW.

65

66 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Dr Aldona Kopik DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google