Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej… ,,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej… ,,"— Zapis prezentacji:

1 „ Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej… ,,

2 Wiek rozpoczynania obowiązkowego kształcenia 2009/10

3 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat
to główny kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013.

4 W 90 procentach polskich szkół są już sześciolatki
W 90 procentach polskich szkół są już sześciolatki. Badania i analizy pokazują, że dzieci w tym wieku bardzo dobrze sobie radzą, osiągając w szkole wyniki czasami lepsze, niż ich siedmioletni koledzy.

5 Uczęszczanie do szkoły – prawem, a nie obowiązkiem sześciolatka
Obowiązek szkolny dla sześciolatków został przesunięty do 2014 roku. O dwa lata ustawa przedłuża okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice. Wszystkie dzieci w wieku pięciu lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

6 Dojrzałość przedszkolna czyli gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole
W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać, nauczycielom przedszkola przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do maja, pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

7 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Podstawę programową dla pierwszego etapu edukacyjnego opracowano w sposób uwzględniający występowanie różnic w dojrzałości dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Podstawa programowa kładzie nacisk na wyposażenie dziecka w wiadomości i umiejętności potrzebne mu do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Zgodnie z zaleceniami określonymi w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej, obowiązkiem nauczyciela jest dbanie o adaptację dzieci do warunków szkolnych, a w szczególności o ich poczucie bezpieczeństwa.

8 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
CEL: Rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości ucznia

9 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
DLA KOGO ? Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: Niepełnosprawni: • niesłyszący, słabosłyszący, • niewidomi, słabowidzący, • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, • z upośledzeniem umysłowym, • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, • z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 2. Niedostosowani społecznie 3. Zagrożeni niedostosowaniem społecznym

10 Uczniowie z innymi orzeczeniami, opiniami i rozpoznani w szkole jako potrzebujący pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności z uwagi na: specyficzne trudności w uczeniu się sytuację kryzysową lub traumatyczną szczególne uzdolnienia niepowodzenia edukacyjne zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, niepożądanymi kontaktami zaburzenia komunikacji językowej choroby przewlekłe

11 INICJOWANIE POMOCY Pomoc psychologiczno--pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia, 2) rodziców ucznia, 3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 5) asystenta edukacji romskiej, 6) pomocy nauczyciela. Jeśli rodzic zauważy ważne potrzeby swojego dziecka, może zgłosić to nauczycielowi, wychowawcy lub specjaliście. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści są zobligowani do przekazywania takich informacji dyrektorowi od razu po ich uzyskaniu.

12 Zespół współpracuje z rodzicami ucznia!
KTO UDZIELA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ? Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści pracujący z uczniem. Tworzą oni ZESPÓŁ. Zespół współpracuje z rodzicami ucznia! Rodzice mają prawo do uczestnictwa w pracach zespołu. Jest to równoznaczne z prawem do współdecydowania i partnerskiej współpracy z członkami zespołu.

13 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat
 Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną „ Moje dziecko w przedszkolu i w szkole”, która znajduje się na szkolnej stronie internetowej.

14 Rodzice wspierają obniżenie wieku szkolnego KONKURS „ MAM 6 LAT”
W ramach kampanii „Przyjaciele sześciolatka” nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Sześciolatek w przyjaznej szkole”. Efektem udziału w konkursie jest otrzymanie tytułu: "SZKOŁY PRZYJAZNEJ SZEŚCIOLATKOM" Konkurs zorganizowany był przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy Kuratorium Oświaty w Katowicach. Skierowany został do rad rodziców działających w szkołach podstawowych i przedszkolach. Jego celem jest promowanie najciekawszych form aktywności rad rodziców, którym zależy na przyjaznej adaptacji dzieci sześcioletnich w szkole oraz aby sześciolatkom ułatwić przejście z przedszkola do szkoły i sprawić, aby dobrze się w niej odnalazły. 

15 www.men.gov.pl www.ore.edu.pl
Materiały dla rodziców dotyczące wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.


Pobierz ppt "„ Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej… ,,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google