Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS marzec 2004 Ministerstwo Gospodarki,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS marzec 2004 Ministerstwo Gospodarki,"— Zapis prezentacji:

1 Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS marzec 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 CEL: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 1.Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów; 2.Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów; 3.Sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu; 4.Sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Priorytet II Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich 14,7% całości środków

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Działanie 1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego Działanie 2: Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne Działanie 3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 4: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 5: Promocja przedsiębiorczości Działanie 6: Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

5 DZIAŁANIE 2.1. – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY ORAZ MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE CEL: Celem działania jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS 1. Wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych: szkolenia dla pracujących osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, w tym, w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), szkolenia podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych, szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa., usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz usługi doradcze dla studentów, praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowana poza Ramowym Planem Nauczania w okresie wolnym od nauki, krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych, na kierunkach gdzie nie są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach, z wyłączeniem praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej DZIAŁANIE 2.1. – ROZW Ó J UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY ORAZ MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS 2. Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy: organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy, badanie zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych z potrzebami regionalnego rynku pracy, analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym m.in. w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, pożądanych usług szkoleniowych, zachodzących zmian w sektorze MŚP, analiza skuteczności wsparcia doradczo-szkoleniowego i finansowego w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz publikowanie wyników przeprowadzonych badań i analiz. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej DZIAŁANIE 2.1. – ROZW Ó J UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY ORAZ MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

8 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.1. – ROZW Ó J UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY ORAZ MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSTATECZNI ODBIORCY (PROJEKTODAWCY): Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia (PUP, WUP, szkoły ponadgimnazjalne), związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów), szkoły wyższe, organ założycielski w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej, placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, inne organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji, samorządy gospodarcze i zawodowe, pracodawcy, jednostki naukowe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne), instytucje rynku pracy, Wojewódzkie Urzędy Statystyczne, konsorcja ww. podmiotów. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

9 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.1. – ROZW Ó J UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY ORAZ MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO BENEFICJENCI OSTATECZNI : Osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego systemu kształcenia (podstawowe), w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów: pracujące osoby dorosłe samodzielnie zgłaszające chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej, studenci szkół wyższych, rolnicy i domownicy podejmujący dodatkową działalność zbliżoną do rolnictwa, doradcy rolniczy, instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

10 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.2. – WYR Ó WNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE CEL: Celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym uczniom pochodzącym z obszarów wiejskich i studentom pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.2. – WYR Ó WNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE 1. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej: stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą. 2. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów: stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

12 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.2. – WYR Ó WNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE OSTATECZNI ODBIORCY (PROJEKTODAWCY): 1. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej: W przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych: Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne. W przypadku ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej: Organy dotujące. 2. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów: Powiaty. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

13 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.2. – WYR Ó WNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE BENEFICJENCI OSTATECZNI : 1. Wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej: uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający na obszarach wiejskich (stałe zameldowanie) podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego. Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 2. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów: studenci mieszkający na obszarach zmarginalizowanych (stałe zameldowanie na terenie powiatu będącego projektodawcą), w tym w szczególności obszarach wiejskich i restrukturyzacji przemysłów i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie udzielone zostanie studentom szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

14 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.3. – REORIENTACJA ZAWODOWA OS Ó B ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA CEL: Celem działania jest dostosowywanie ludzi do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

15 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.3. – REORIENTACJA ZAWODOWA OS Ó B ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA a) szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie lub nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem, studia podyplomowe, subsydiowanie zatrudnienia, pośrednictwo pracy na terytorium RP, informacja zawodowa, usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagrożonym utratą pracy w wyniku braku rentowności gospodarstwa rolnego.b) Subsydiowanie zatrudnienia. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

16 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.3. – REORIENTACJA ZAWODOWA OS Ó B ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA OSTATECZNI ODBIORCY (PROJEKTODAWCY): Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów), placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym, samorządy gospodarcze i zawodowe, pracodawcy, instytucje rynku pracy: szkoły wyższe, konsorcja ww. podmiotów. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

17 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.3. – REORIENTACJA ZAWODOWA OS Ó B ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA BENEFICJENCI OSTATECZNI : rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą w sferze pozarolniczej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

18 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.4. – REORIENTACJA ZAWODOWA OS Ó B DOTKNIĘTYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI CEL: Celem działania jest dostosowywanie ludzi do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez zmianę kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

19 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.4. – REORIENTACJA ZAWODOWA OS Ó B DOTKNIĘTYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI a ) szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie lub nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem, studia podyplomowe, pośrednictwo pracy na terytorium RP, informacja zawodowa, usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu osobom zagrożonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. b) subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

20 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.4. – REORIENTACJA ZAWODOWA OS Ó B DOTKNIĘTYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI OSTATECZNI ODBIORCY (PROJEKTODAWCY): Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów), placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym, samorządy gospodarcze i zawodowe, pracodawcy, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, konsorcja ww. podmiotów. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

21 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.4. – REORIENTACJA ZAWODOWA OS Ó B DOTKNIĘTYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI BENEFICJENCI OSTATECZNI : Pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do: pracowników przemysłów zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, m.in. tj.: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy, a także pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby dodatkowego wsparcia, pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy, osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

22 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CEL: Stworzenie odpowiednich ram i warunków sprzyjających podejmowaniu samodzielnej aktywności przedsiębiorczej i wzrost zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania firm działających w sektorach nietradycyjnych. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

23 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1.Świadczenia usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, polegających na: organizowanie usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych, organizowanie szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, połączonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako częścią szkolenia, zapewnienie opieki indywidualnego doradcy, organizowanie przedsięwzięć grupowych z udziałem nowopowstałych mikroprzedsiebiorstw. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

24 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Rozpowszechniania dobrych praktyk i metod rozwoju 3. Przekazywania pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiebiorstwa w formie: wsparcia pomostowego, jednorazowej dotacji na rozwój działalności. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

25 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSTATECZNI ODBIORCY (PROJEKTODAWCY): Ośrodki KSU, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne konsorcja ww. podmiotów. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

26 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.5. – PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BENEFICJENCI OSTATECZNI : Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które nie były do tej pory właścicielami przedsiębiorstwa i po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Osoby, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

27 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY CEL: Podniesienie potencjału regionalnego w zakresie innowacji w regionie (w ramach Regionalnych Strategii Innowacyjnych lub Strategii Rozwoju Województw) poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo- rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

28 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Tworzenie i dostosowanie Regionalnych Strategii Innowacyjnych; Tworzenie sieci współpracy i wymiany wiedzy z zakresu innowacji pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii; Zapewnienie rozwoju systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu m.in. działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji; Staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego; Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu (klastrów przemysłowych). Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

29 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY OSTATECZNI ODBIORCY (PROJEKTODAWCY): Jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (np. centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego), organizacje pozarządowe, samorządy gospodarcze i zawodowe, przedsiębiorcy, konsorcja ww. podmiotów. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

30 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS DZIAŁANIE 2.6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY BENEFICJENCI OSTATECZNI: jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa (głównie małe i średnie) włączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać korzyść pośrednio poprzez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji, szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów, uczestnicy studiów doktoranckich, Pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci wyższych uczelni nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

31 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Wybór projektów (Priorytet II i Dz. 3.4. ZPORR) 1. Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 2. Ocena formalna wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL BK / DYREKTOR BK Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

32 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS BENEFICJENT KOŃCOWY DLA PRIORYTETU II ZPORR W przypadku działań 2.1, 2.3, 2.4 Samorząd Województwa (Zarząd)/Wojewódzki Urząd Pracy W przypadku Działań: 2.2, 2.4, 2.5 Samorząd Województwa (Zarząd Województwa)/ Urząd Marszałkowski Samorząd Województwa (Zarząd Województwa) może powierzyć realizację zadań w ramach działania innej instytucji, wybranej zgodnie z obowiązującym prawem Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

33 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Dziękujemy Państwu za uwagę Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej


Pobierz ppt "Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS marzec 2004 Ministerstwo Gospodarki,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google