Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A
Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako instytucja wspierająca rozwój inicjatyw klastrowych Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

2 Projekty realizowane przez WMARR S. A
Projekty realizowane przez WMARR S.A. skierowane na wsparcie inicjatyw klastrowych Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA od ponad 5 lat prowadzi działania na rzecz popularyzacji i wspierania inicjatyw klastrowych w naszym regionie. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa udało się zainaugurować cykl projektów aktywizujących środowiska gospodarcze w zakresie promocji inicjatyw klastrowych. 1. „Program szkoleń promujących clustering”, 2. „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa warmińsko – mazurskiego przez wspieranie rozwoju klastrów – działania pilotażowe”, 3. „Wzmocnienie potencjału województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych”, 4. „Razem Cieplej – Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego”, 5. Oprócz wymienionych wyżej projektów WMARR S.A. realizuje również projekty, w ramach których pośrednio wspierane są inicjatywy klastrowe z regionu tj. Regionalny System Wspierania Innowacji oraz Enterprise Europe Network,

3 Projekty realizowane przez WMARR S. A
Projekty realizowane przez WMARR S.A. skierowane na wsparcie inicjatyw klastrowych 6. Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie nieodpłatnie pomaga w pozyskiwaniu środków unijnych inicjatywom klastrowym oraz innym instytucjom wspierającym klastry. Przy aktywnej pomocy WMARR, skutecznie zakończyło się ubieganie o dofinansowanie następujących projektów: „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej” – wniosek złożony do Działania 1.4. Promocja i współpraca, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przez Warmińsko – Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, „Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń na potrzeby klastra stolarki otworowej w województwie warmińsko – mazurskim” – wniosek złożony do Działania RPO WiM przez spółkę Mazurskie Okna, „Promocja i rozwój klastra stolarki otworowej w województwie warmińsko – mazurskim” – wniosek złożony do Działania RPO WiM przez spółkę Mazurskie Okna.

4 Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Konsorcjum w skład, którego wchodziły największe firmy konsultingowe i doradcze w Polsce: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Enterplan Sp. z o.o Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

5 Projekt adresowany był do przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Miał na celu budowanie świadomości na temat clusteringu, zdefiniowanie obszarów potencjalnej współpracy między przedsiębiorstwami, pomoc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o możliwości współpracy w formie klastra oraz realizację wspólnych przedsięwzięć, ważnych dla rozwoju firm i regionów.

6 Projekt miał charakter popularyzatorsko-szkoleniowy
Projekt miał charakter popularyzatorsko-szkoleniowy. Obejmował nie tylko rozpowszechnianie wiedzy na temat idei clusteringu, przeszkolenie ponad osób z co najmniej 590 firm w wielu komponentach, zorganizowanie konferencji, ale przede wszystkim stworzenie nowych klastrów lub pomoc w rozwoju klastrów już istniejących. Powstały następujące klastry: grupa producentów pieczywa, grupa producentów mebli, grupa producentów okien i drzwi, grupa producentów mleka i przetworów mlecznych.

7 Realizacja projektu „Program szkoleń promujących clustering” rozpoczęła się w październiku 2005 r i trwała do grudnia 2007 r. Kontrakt wart był 5,76 miliona złotych, a jego wdrażanie podzielono na kilka etapów. Podsumowaniem działań w ramach projektu było stworzenie przewodnika, w którym przedstawione zostały dobre praktyki dotyczące tworzenia, rozwijania i promowania klastrów. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie pełniła funkcję opiekuna wspomnianych już czterech grup klastrowych w naszym regionie.

8 Do zadań opiekuna klastra należało:
identyfikacja potencjalnych grup zadaniowych - klastrów, wsparcie w przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych grupy zadaniowej, współprzygotowanie opisu grupy, współorganizowanie spotkania rekrutacyjnego z wybranymi przedsiębiorstwami. W ramach projektu zrealizowano między innymi następujące szkolenia: szkolenia z zakresu budowy inicjatywy klastrowej, szkolenia z zakresu budowy marki w ramach grupy klastrowej, szkolenia z zakresu promocji marki przez grupę klastrową, szkolenia z zakresu zarządzania jakością.

9 oraz ze środków budżetu państwa
„Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa warmińsko- mazurskiego przez wspieranie rozwoju klastrów – działania pilotażowe” Projekt partnerski, realizowany we współpracy z IBnGR w Gdańsku Okres realizacji Projektu 1 marzec marca 2008 r. Wartość Projektu ,35 PLN w tym Europejski Fundusz Społeczny ,76 PLN Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

10 Cele projektu Wypracowanie rekomendacji dla polityki wspierania klastrów w regionie. Zainicjowanie współpracy przedsiębiorstw oraz innych instytucji (w tym jednostek B+R, instytucji otoczenia biznesu, administracji samorządowej) zlokalizowanych w województwie, które przyczynią się do poprawy ich konkurencyjności i innowacyjności. Działania promujące wiedzę nt. funkcjonowania i wspierania rozwoju klastrów; Działania analityczne identyfikujące istniejące, powstające i potencjalne klastry, regionalne uwarunkowania oraz określające perspektywy, bariery oraz potrzeby rozwojowe klastrów w woj. warmińsko-mazurskim; Działania pilotażowe w zakresie inicjowania powstania i rozwoju 3 inicjatyw klastrowych w wybranych branżach gospodarki województwa warmińsko- mazurskiego. Działania te obejmowały analizę potencjału i uwarunkowań 3 istniejących/potencjalnych klastrów w regionie, przeprowadzenie warsztatów symulacyjnych w zakresie budowy inicjatywy klastrowej oraz przygotowanie strategii rozwoju 3 wybranych inicjatyw

11 Beneficjenci Ostateczni Projektu
Władze samorządowe szczebla regionalnego w województwie warmińsko-mazurskim, do których skierowane były działania w zakresie wypracowania rekomendacji dla polityki regionalnej wspierającej rozwój klastrów. Jednostki samorządowe szczebla powiatowego (starostwa powiatowe) i gminnego (urzędy miast i gmin). Przedsiębiorstwa z trzech wybranych grup oraz inne instytucje (jednostki B+R oraz instytucje otoczenia biznesu), dla których były realizowane działania pilotażowe. Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców, do których adresowane były szkolenia dla animatorów klastrów.

12 Rezultaty Projektu: analiza potencjału konkurencyjnego wybranych 3 klastrów, charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym, działania promujące wiedzę nt. funkcjonowania i wspierania rozwoju klastrów strategie rozwoju 3 wybranych klastrów: grupa producentów okien i drzwi, grupa producentów mebli, grupa producentów mleka i przetworów mlecznych.

13 Grupa producentów okien i drzwi
Grupa obecnie zrzesza 19 przedsiębiorstw, związanych z produkcją okien i drzwi z województwa warmińsko – mazurskiego. Oprócz bezpośrednich producentów, w skład grupy wchodzą również dostawcy materiałów, odbiorcy produktów gotowych, instytucje otoczenia biznesu, w tym instytucje samorządowe. Działalność grupy koncentruje się na promocji okien i drzwi produkowanych w regionie Warmii i Mazur poprzez wspólne akcje promocyjne, wspólne uczestnictwo w targach i wystawach. Oprócz tego działalność grupy wpływa na poprawę sytuacji ekonomicznej zrzeszonych w niej przedsiębiorstw poprzez zwiększenie przychodów ze sprzedaży, zmniejszenie kosztów zakupu materiałów oraz nowe możliwości biznesowe.

14 Grupa producentów mebli
Grupa obecnie zrzesza 25 przedsiębiorstw związanych z produkcją mebli z województwa warmińsko – mazurskiego (głównie z powiatu iławskiego). Oprócz bezpośrednich producentów w skład grupy wchodzą również dostawcymateriałów, odbiorcy produktów gotowych, instytucje otoczenia biznesu, w tym instytucje samorządowe.

15 Grupa producentów mleka i przetworów mlecznych
Grupa obecnie zrzesza 12 instytucji związanych z przetwórstwem mleka z województwa warmińsko – mazurskiego. Oprócz bezpośrednich producentów w skład grupy wchodzą również dostawcy maszyn, odbiorcy produktów gotowych, instytucje otoczenia biznesu, w tym instytucje samorządowe.

16 Działania zrealizowane dla grup w ramach projektu:
warsztaty symulacyjne rozwoju poszczególnych inicjatyw klastrowych, przygotowano analizy branż w regionie oraz schematy inicjatyw klastrowych, przygotowano strategie rozwoju grupy, zorganizowano wizytę studyjną, grupa podpisała porozumienie o utworzeniu inicjatywy klastrowej.

17 „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA INICJATYW KLASTROWYCH” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Priorytet II Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Działanie 6. Regionalne strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Wartość projektu: ,00 pln

18 Celem projektu było wzmocnienie potencjału województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych. Cel został osiągnięty poprzez: prace analityczne: opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Warmińsko- Mazurskiego Centrum Clusteringu Budowlanego, opracowanie raportu dot. uwarunkowań rozwoju struktur klastra ciepłowniczego oraz analizę potencjału województwa pod względem powstania nowych inicjatyw klastrowych Szkolenia - cykl 4 szkoleń dla 4 grup 15 osobowych. Łącznie 16 szkoleń dla 60  osób. Zagraniczne wyjazdy studyjne – Wizyta studyjna 60-osobowej grupy uczestników do Hiszpanii

19 Beneficjenci ostateczni projektu:
Władze samorządowe szczebla regionalnego, Istniejące struktury klastrowe, Jednostki samorządowe szczebla powiatowego i gminnego, Jednostki B+R, Organizacje samorządu gospodarczego, A także inne jednostki zaangażowane w procesy innowacyjne w regionie.

20 Razem Cieplej – Rozwój Warmińsko –Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego
Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Całkowita wartość projektu - ok. 5 mln PLN, Liczba uczestników projektu – 22 instytucje, Okres realizacji – od do , Koordynatorem klastra na potrzeby projektu została Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

21 Celem głównym projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego, pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych. Cele szczegółowe: Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności klastra zapewnione dzięki zakupowi wyników badań, analiz, ekspertyz; Nawiązanie i utrzymanie współpracy podejmowanej z partnerami z innych krajów, z innymi klastrami, jak również z jednostkami badawczymi i naukowymi, Promocja Polski Wschodniej jako regionu cechującego się zaawansowanym technologicznie i nowoczesnym ciepłownictwem, Rozbudowa sieci klastra o nowe podmioty, Identyfikacja kierunków i działań priorytetowych dla branży, Identyfikacja możliwości w zakresie wprowadzania do oferty firm nowych produktów i usług.

22 Działania planowane w ramach projektu:
Stworzenie biura klastra, Promocja klastra, Organizacja zagranicznych misji branżowych, Organizacja konferencji, Opracowanie strategii rozwoju i współpracy klastra, Spotkania członków klastra, Opracowanie strategii marketingowej klastra, Zakup wyników badań.

23 oraz ze środków budżetu państwa
W ramach projektu podejmowane były działania szkoleniowe dla klastrów z województwa warmińsko – mazurskiego: Elbląskiego Klastra Medialno – Reklamowego, Grupy Producentów Browarów Regionalnych, Klastra Mazurskie Okna. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

24 W ramach projektu BISNEP realizowanego w sieci Enterprise Europe Network klastry z województwa warmińsko – mazurskiego korzystają z pomocy w nawiązaniu współpracy międzynarodowej, uczestniczą w targach, spotkaniach kooperacyjnych oraz misjach handlowych.

25 W ramach projektu zorganizowano między innymi:
Misję gospodarczą na Litwę, Targi kooperacyjne na Łotwie, Międzynarodowe Targi Energetyczne w Lublinie. W działaniach tych uczestniczyły następujące grupy klastrowe: Mazurskie Okna, Klaster Razem – Cieplej, Klaster Mleczarski, Klaster Wołowiny, Klaster Meblarski.

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A"

Podobne prezentacje


Reklamy Google