Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Коpie: 1
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. Celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Cel ten realizowany będzie poprzez zidentyfikowane osie priorytetowe określające podstawowe rozwiązania strategiczne na poziomie regionalnym.”

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Wysokość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogółem mln euro. Wielkość środków prywatnych przewidzianych w realizacji programu oszacowano wstępnie na 127,3 mln euro, zaś krajowych środków publicznych na poziomie 208,27 mln euro.

4 Osie priorytetowe RPO WP na lata 2007 - 2013:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Osie priorytetowe RPO WP na lata : I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka II Infrastruktura techniczna III Społeczeństwo informacyjne IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom V Infrastruktura publiczna VI Turystyka i kultura VII Spójność wewnątrzregionalna VIII Pomoc techniczna

5 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działania: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Wkład ze środków unijnych na oś I RPO – EURO

6 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Cel nadrzędny: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy

7 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Cele szczegółowe Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wspieranie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

8 Alokacja finansowa na działania Osi priorytetowej I RPO WP w EURO (wkład wspólnotowy):

9 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Cel działania: Wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania Wkład ze środków unijnych na Działanie – EURO

10 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat A: Wsparcie kapitałowe funduszy – EURO Schemat B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – EURO z tego: średnie przedsiębiorstwa EURO mikroprzedsiębiorstwa EURO małe przedsiębiorstwa EURO

11 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Adresaci pomocy (wnioskodawcy/beneficjenci) Działania 1.1 Schemat B mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

12 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnienie do 9 pracowników, roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro.

13 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Małe przedsiębiorstwo: zatrudnienie do 49 pracowników, roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 10 mln euro.

14 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Średnie przedsiębiorstwo: zatrudnienie do pracowników, roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro a/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 43 mln euro.

15 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Pomoc nie może być udzielana beneficjentom: na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 Komisja Europejska, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, może wydać decyzję zobowiązującą państwo członkowskie do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do odzyskania pomocy nielegalnej (tj. pomocy bezprawnie otrzymanej przez beneficjenta). Od momentu wydania takiej decyzji (dotyczącej jakiejkolwiek pomocy publicznej udzielonej w przeszłości beneficjentowi), do momentu zwrotu pomocy, beneficjent nie może otrzymać nowej pomocy na podstawie ww. rozporządzeń.

16 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Pomoc nie może być udzielana beneficjentom: znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz..UE C 244 z , str.2). W myśl pkt. 9 ww. Komunikatu Komisja uważa przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krotko- lub średnioterminowej.

17 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Siedziba firmy może znajdować się poza województwem podkarpackim, natomiast inwestycja objęta projektem musi być realizowana i utrzymana na terenie Podkarpacia.

18 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Minimalna/maksymalna wartość projektu: minimalna wartość projektu – 20 tys. PLN (wydatków kwalifikowalnych), maksymalna wartość projektu – do 8 mln PLN (wydatków kwalifikowalnych).

19 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Maksymalna wielkość dofinansowania (zgodnie z mapą pomocy regionalnej): Zarówno regionalna pomoc inwestycyjna, jak i pomoc de minimis udzielane są na poziomie intensywności określonej przez Rozporządzenie MRR z dnia 13 października r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej: mikro, małe przedsiębiorstwa – do 70% kosztów kwalifikowalnych (50% + 20%) kosztów kwalifikowalnych średnie przedsiębiorstwa – do 60% kosztów kwalifikowalnych (50% + 10%) kosztów kwalifikowalnych

20 Działanie 1.1 Schemat B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN Maksymalna kwota wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw – 800 tys. PLN maksymalna kwota wsparcia dla średnich przedsiębiorstw – 1,2 mln PLN

21 Działanie 1.1 Schemat B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Dofinansowanie projektów o wysokim poziomie innowacyjności: projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju nie dłużej niż przez 4 lata – do 2 mln PLN projekty o wysokim potencjale innowacyjności, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata – 5,6 mln PLN

22 Działanie 1.1 Schemat B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Przykładowe rodzaje projektów: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. na: inwestycje oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii, inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,

23 Działanie 1.1 Schemat B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Przykładowe rodzaje projektów c.d.: inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem, inwestycje z zakresu zarządzania jakością, tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, a także usługi doradcze i szkoleniowe powiązane z ww. typami projektów.

24 Kwalifikowalność jako proces

25 Kwalifikowalność jako proces
Kwalifikowalność projektów lub wydatków spełnianie przez projekt lub wydatek wymaganych prawem kryteriów. Ocena kwalifikowalności polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt może stanowić przedmiot współfinansowania.

26 Kwalifikowalność jako proces
Podstawowe źródła informacji na temat kwalifikowania się do dofinansowania projektów i wydatków: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP na lata , Krajowe wytyczne MRR z dnia 22 listopada 2007 r. dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013, Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007–2013,

27 Kwalifikowalność jako proces
Podstawowe źródła informacji na temat kwalifikowania się do dofinansowania projektów i wydatków c.d.: Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 11 października 2007 r., z późn. zm. Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 2 października 2007 r. prawo wspólnotowe (rozporządzenia 1083/2006 oraz 1081/2006 dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

28 Kwalifikowalność jako proces
Zgodnie z zapisami RPO WP na lata projekt kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne: beneficjent, który ubiega się o dofinansowanie, jest uprawniony do złożenia wniosku, projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami Wspólnoty, projekt jest zgodny z RPO WP na lata oraz Szczegółowym opisem priorytetów RPO WP na lata , projekt przyczynia się do realizacji celów osi I RPO WP na lata

29 Kwalifikowalność jako proces
Zgodnie z zapisami RPO WP na lata wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne: wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jest zgodny z postanowieniami RPO WP na lata , mieści się w kategoriach wydatków, które wynikają z umowy o dofinansowanie,

30 Kwalifikowalność jako proces
Zgodnie z zapisami RPO WP na lata wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne c.d.: jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z jego realizacją, został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków, wydatek został należycie udokumentowany, wydatek nie podlega wyłączeniom przedstawionym w wytycznych MRR.

31 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Pomoc publiczna Dwie „ścieżki” dostępu do dofinansowania W ramach Schematu B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Wnioskodawcy, będący mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami mogą korzystać z następujących rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007, Nr 185, poz. 1317), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007, Nr 193, poz. 1399, z późn. zm.).

32 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

33 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Pomoc może być udzielona beneficjentowi pomocy na realizację nowych inwestycji w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.

34 Nowa inwestycja obejmuje:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Nowa inwestycja obejmuje: Inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. 2. Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

35 Nową inwestycją nie jest:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Nową inwestycją nie jest: Inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych Nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa

36 Rozpoczęcie inwestycji – realizacji projektu
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozpoczęcie inwestycji – realizacji projektu Prace związane z realizacją nowej inwestycji mogą się rozpocząć po złożeniu przez beneficjenta pomocy wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej.

37 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane to wydatki niezbędne do realizacji nowej inwestycji i wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu.

38 Wydatki kwalifikowane:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów, wydatek poniesiony na zakup gruntu jest kwalifikowany tylko do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, jego wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie, nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu. Wydatki kwalifikowane:

39 Wydatki kwalifikowane c.d.:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, a wartość nieruchomości potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie, jest niezbędna do realizacji projektu. Wydatki kwalifikowane c.d.:

40 Wydatki kwalifikowane c.d.:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane c.d.: W przypadku zakupu nieruchomości z zamiarem wyburzenia stojącego na niej budynku – kosztem kwalifikowanym jest zakup gruntu (cena nabycia samego budynku nie jest kosztem kwalifikowanym, natomiast koszt jego wyburzenia stanowi koszt kwalifikowany).

41 Wydatki kwalifikowane c.d.:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane c.d.: Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, maszyn urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnej.

42 Wydatki kwalifikowane c.d.:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane c.d.: Nabycie środków trwałych może nastąpić w drodze umowy leasingu. Umowa leasingu ruchomych środków trwałych musi zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta po zakończeniu trwania umowy.

43 Wydatki kwalifikowane c.d.:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane c.d.: W przypadku leasingu kosztem kwalifikowanym jest kwota rat leasingowych zapłaconych w okresie realizacji projektu. Nie są kwalifikowane wydatki związane z umową leasingu, takie jak: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe.

44 Wydatki kwalifikowane c.d.:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane c.d.: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata.

45 Wydatki kwalifikowane c.d.:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane c.d.: Środki trwałe nabyte przez mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę nie muszą być nowe. Jednakże zakup używanego środka trwałego nie mógł być dofinansowany z publicznych środków krajowych i wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu przez beneficjenta. Dokumentem potwierdzającym ten fakt może być oświadczenie sprzedawcy.

46 Wydatki kwalifikowane c.d.:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane c.d.: Uwaga! W przypadku beneficjenta prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

47 Wydatki kwalifikowane c.d.:
Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane c.d.: Koszty prac związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych mogą być dofinansowane w 50%, jeżeli zostały poniesione po złożeniu wniosku.

48 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych

49 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

50 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych Dla firm prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego-maksymalna kwota w okresie 3 lat wynosi 100 tys. euro. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

51 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki związane z realizacją projektu, spełniające odpowiednie kryteria.

52 Wydatki kwalifikowane muszą spełniać następujące kryteria:
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane muszą spełniać następujące kryteria: być spójne z postanowieniami programu operacyjnego, być zgodne z podręcznikiem kwalifikowalność wydatków RPO WP na lata , uwzględniać dodatkowe kryteria, przewidziane dla danego źródła finansowania, w przypadku programów finansowanych ze źródeł zagranicznych.

53 Wydatki kwalifikowane c.d. – przypomnienie:
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane c.d. – przypomnienie: Zgodnie z zapisami RPO WP na lata wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne: wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jest zgodny z postanowieniami RPO WP na lata , mieści się w kategoriach wydatków, które wynikają z umowy o dofinansowanie.

54 Wydatki kwalifikowane c.d. – przypomnienie:
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane c.d. – przypomnienie: Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne cd.: jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z jego realizacją, został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków, wydatek został należycie udokumentowany, wydatek nie podlega wyłączeniom przedstawionym w wytycznych MRR.

55 Maksymalna wielkość dofinansowania – przypomnienie:
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych Maksymalna wielkość dofinansowania – przypomnienie: mikro - i małe przedsiębiorstwa – do 70% (50% + 20%) kosztów kwalifikowanych średnie – do 60% (50% + 10%) kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem prowadzących działalność w sektorze transportu, dla których obowiązuje 50%.

56 Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć m.in.:
Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć m.in.: zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych, informacje o innej pomocy publicznej, jaką beneficjent otrzymał w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, niezależnie od jej formy i źródła.

57 Trwałość projektu

58 Trwałość projektu Beneficjent może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do trwałości projektu.

59 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Trwałość projektu Beneficjent jakim jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca zobowiązany do utrzymania rezultatów projektu przez trzy lata od zakończenia jego realizacji. Zgodnie art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: „Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy wyłącznie, jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom: a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.”

60 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Trwałość projektu Wskaźnik rezultatu dotyczący stworzonych nowych miejsc pracy odnosi się do miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu od momentu jego rozpoczęcia do końca fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową. Należy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych nowych miejsc pracy. Jest to więc wartość wskaźnika produktu powiększona o liczbę nowych miejsc pracy, których utworzenie przewiduje beneficjent w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu. Wykazywane nowoutworzone miejsca pracy muszą być związane bezpośrednio z realizacją projektu, a ich trwałość powinna być przewidywana przez beneficjenta na co najmniej 2 lata.

61 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Trwałość projektu Wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie trwałości projektu, nie będzie uznana za nieutrzymanie inwestycji, o ile działalność gospodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona przez beneficjenta pomocy przez minimalny wymagany okres.

62 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o środki RPO WP na lata : Brak wypełnienia wszystkich pól we wniosku, Mało szczegółowy opis celów projektu w części B2 wniosku o dofinansowanie, Brak jednoznacznego określenia zakresu rzeczowego projektu w części B3 wniosku o dofinansowanie, Brak uzasadnień dotyczących polityk horyzontalnych (pkt. B.9.), Brak wykazania stawki podatku VAT w pkt. D.4 wniosku o dofinansowanie, Brak oddzielenia wydatków netto i podatku VAT w części D.4. wniosku o dofinansowanie, Niepoprawnie wypełnione pola w części E wniosku o dofinansowanie,

63 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o środki RPO WP na lata c.d.: Brak podpisu w części F wniosku o dofinansowanie, Brak zachowania spójności biznesplanu z wnioskiem o dofinansowanie, Błędnie wybrana podstawa prawna w pkt. D.2 wniosku o dofinansowanie, Brak wniosku o dofinansowanie, Linia demarkacyjna z PROW- em, Rozpoczęta inwestycja w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia października r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2007, Nr 193, poz. 1399, z późn. zm.).

64 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Ocena projektu Ocena wniosków o dofinansowanie przeprowadzana jest w ramach trzech grup, w zależności od typu Wnioskodawców tj. mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność z kryteriami formalnymi, wniosek może być jednorazowo poprawiony lub uzupełniony. Wnioskodawca w terminie 5 dni roboczych (liczonych od następnego dnia od dnia odebrania pisma), wnosi stosowne poprawki bądź uzupełnia braki.

65 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Ocena projektu OCENA FORMALNA, polega na potwierdzeniu, że złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami jest zgodny z kryteriami oceny formalnej (dopuszczającymi i administracyjnymi) przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WP. Oceny formalnej dokonują pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Ocena trwa do 45 dni od upływu wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie. Dopuszcza się możliwość wydłużenia oceny formalnej. OCENA MERYTORYCZNA, przeprowadzana jest przez Komisje konkursowe składające się ze specjalistów w dziedzinach objętych wsparciem w ramach RPO WP na lata , zgodnie z kryteriami określonymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata i zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. Ocena merytoryczna projektu składa się z następujących etapów: - oceny finansowej i ekonomicznej oraz oceny technicznej i technologicznej, - oceny jakościowej.

66 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Ocena projektu c.d. OCENA MERYTORYCZNA c.d. Ocena merytoryczna powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty pierwszego posiedzenia Komisji. W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku wystąpienia o dodatkową opinię do eksperta krajowego) termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony. Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny merytorycznej wynosi 100. Projekt musi uzyskać co najmniej 40 punktów podczas oceny jakościowej. Projekty, które zdobędą mniejszą liczbę punktów uzyskają ocenę negatywną pod względem merytoryczno – technicznym. Na podstawie prac Komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach danego działania tworzy się zbiorcze listy wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, zawierające wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

67 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Kryteria oceny Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Innowacyjny charakter projektu 25 2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców 15 3. Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu 10 4. Liczba tworzonych miejsc pracy 5. Wkład własny wyższy od wymaganego 6. Efektywność kosztowa inwestycji 7. Lokalizacja na obszarach wiejskich i/lub w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy bezrobocia dla województwa 8. Branża turystyczna

68 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Innowacyjny charakter projektu Kryterium oceniane będzie na podstawie szczegółowego opisu projektu oraz dostarczonych dokumentów potwierdzających innowacyjność projektu. Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata będą oceniane we współpracy z Podkarpacką Radą Innowacyjności. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu następującej metodologii: projekty wykazujące innowacyjność w skali firmy – 5 punktów, projekty wykazujące innowacyjność w skali sektora – 10 punktów, projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata - 15 punktów, projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata - 25 punktów. 25

69 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców Kryterium oceniane będzie na podstawie lokalizacji projektu. Kryterium promować będzie podmioty z terenów gdzie liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców jest najmniejsza. Obszarem do wyliczenia kryterium będzie obszar powiatu. lokalizacja projektu na obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej - 5 punktów, • lokalizacja projektu na obszarze od 50 do 100 podmiotów gospodarki narodowej - 10 punktów, • lokalizacja projektu na obszarze poniżej 50 podmiotów gospodarki narodowej - 15 punktów. 15

70 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności gospodarki regionu   Kryterium oceniane będzie na podstawie analizy całości dokumentacji. Kryterium preferować będzie projekty o największym procentowym udziale w nakładach inwestycyjnych w danym powiecie. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych. 10

71 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Liczba tworzonych miejsc pracy Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika rezultatu – liczba miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją projektu. Kryterium promować będzie projekty o najwyższej liczbie powstających miejsc pracy. Punktacja uzależniona jest od liczby deklarowanych miejsc pracy, 2 punkty za każde miejsce pracy. Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć liczby 10. 10

72 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Wkład własny wyższy od wymaganego Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego wnioskodawcy w projekcie (liczonego jako udział w kosztach kwalifikowalnych). Za każdy 1 % wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum przyznawane będą 2 punkty. Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć liczby 10. 10

73 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Efektywność kosztowa inwestycji Kryterium oceniane będzie na podstawie kwoty wnioskowanego dofinansowania z EFRR i planowanych efektów ekonomicznych. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu metodologii przyznawania punktów w kryteriach liczbowych. 10

74 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Lokalizacja na obszarach wiejskich i/lub w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa Kryterium preferować będzie projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich i/lub o wysokim bezrobociu. Lokalizacja projektu na obszarach wiejskich i/lub o wysokim bezrobociu 10 punktów. 10

75 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Branża turystyczna Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa z branży turystycznej realizujące projekty z zakresu turystyki Projekty z zakresu turystyki realizowane przez przedsiębiorstwa z branży turystycznej - 10 punktów. 10

76 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Ocena projektu c.d. OCENA STRATEGICZNA Ostatnim etapem oceny jest decyzja Zarządu Województwa o przyznaniu dofinansowania podejmowana w drodze uchwały. Zarząd podejmując decyzję, może dokonać zmian na liście rankingowej będącej wynikiem oceny jakościowej, biorąc pod uwagę stopień zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa (maksymalnie 20 punktów). Ocena strategiczna trwa do 10 dni roboczych od daty podpisania Protokołu z konkursu.

77 Działanie 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu wybranego w przedmiotowej procedurze będzie podpisana po spełnieniu wszystkich wymogów niezbędnych do jej podpisania przez Wnioskodawcę. Dokumenty wymagane na etapie podpisania umowy o dofinansowanie: 1) pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy (jeżeli dotyczy), 2) dane osób upoważnionych do podpisania umowy wraz z wezwaniem ich do osobistego wstawienia się w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma celem złożenia wzorów podpisów. Są to w przypadku MŚP organy wymienione do reprezentacji w aktach powołujących, np., statut, KRS, 3) deklarację o rodzaju wybranego sposobu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (w wymaganych przypadkach), kwartalne zapotrzebowanie na środki, wg wzoru będącego załącznikiem do wzoru umowy, numer wyodrębnionego konta bankowego, na które przekazywane będą refundacje, inne dokumenty.

78 Dziękuję za uwagę dwp@podkarpackie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości ul. Hanasiewicza 17 Rzeszów Tel. (017)


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google