Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WP w latach

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Działanie Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A - Projekty inwestycyjne Zakres, poziom, forma dofinansowania i trwałość projektu oraz kwalifikowalność projektu i wydatków

3 Oś I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
Cel nadrzędny: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy

4 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka - cd.
Cele szczegółowe: Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy, Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wspieranie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

5 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka - cd.
Działania : 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości – schemat A i B 1.2. Instytucje otoczenia biznesu 1.3. Regionalny system innowacji 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A - Projekty inwestycyjne (grudzień 2009 r.) Schemat B – Projekty pozainwestycyjne (marzec 2009 i styczeń 2010 r.)

6 Działanie Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A - Projekty inwestycyjne Postępowanie konkursowe przeprowadzane będzie w oparciu o: Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, REGULAMIN KONKURSU dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,   Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP, W oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i wspólnotowego.

7 Zakres udzielanego wsparcia w ramach Działania 1.4 – schemat A
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie O dofinansowanie w ramach konkursu mogą starać się: jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst, związki jst. Czy związek i stowarzyszenie musi być założone przed złożeniem wniosku?

8 Zakres udzielanego wsparcia w ramach Działania 1.4 – schemat A - cd.
Przykładowe typy projektów: kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych przedsięwzięcia służące tworzeniu korzystnych warunków dla lokalizowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym polegające na rozwijaniu sektorów wysokiej szansy, a przede wszystkim Doliny Lotniczej, zgodne z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP.

9 Zakres udzielanego wsparcia w ramach Działania 1.4 – schemat A - cd.
Środki na działanie 1.4 – ogółem 52,2 mln EURO Środki przeznaczone na schemat A w ramach II naboru wniosków 23 mln EURO

10 Zakres udzielanego wsparcia w ramach Działania 1.4 – schemat A - cd.
Maksymalny poziom dofinansowania w Schemacie A środkami EFRR 70% wydatków kwalifikowanych* Maksymalna kwota dofinansowania projektu środkami EFRR 30 mln zł Minimalny wkład własny wynosi 30% wydatków kwalifikowanych * Jednakże należy pamiętać, że w projektach, które generują dochód, wysokość kwoty dofinansowani a podlega obniżeniu.

11 Zakres udzielanego wsparcia w ramach Działania 1.4 – schemat A - cd.
Pomoc udzielana w ramach działania 1.4 – schemat A nie będzie miała charakteru pomocy publicznej.

12 Kwalifikowalność jako proces
Podstawowe źródła informacji na temat kwalifikowania się do dofinansowania projektów i wydatków: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, Szczegółowy opis priorytetów RPO WP na lata , Krajowe wytyczne MRR z dnia 17 grudnia 2008 r. dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013, Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007–2013,

13 Kwalifikowalność jako proces
Podstawowe źródła informacji na temat kwalifikowania się do dofinansowania projektów i wydatków cd.: Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania  Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

14 Kwalifikowalność jako proces
Kwalifikowalność projektów oraz wydatków – spełnianie przez projekt lub wydatek wymaganych kryteriów przedstawionych m.in. w „Szczegółowym opisie priorytetów RPO WP na lata ”.

15 P R O J E K T koszty koszty kwalifikowane niekwalifikowane
Kalkulacja dofinansowania koszty koszty kwalifikowane niekwalifikowane 70% dot. EFRR % bez dot. inne środki poza dotacją (w tym min.5% kosztów całkowitych projektu stanowią środki własne beneficjenta) P R O J E K T

16 Zasady kwalifikowania projektów
Zasięg geograficzny Pomoc może być udzielona beneficjentowi pomocy na realizację inwestycji w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym. Zasadą jest, że projekt powinien być realizowany w granica woj. Podkarpackiego. Dopuszcza się jednak odstępstwo, gdy projekt przynosi znaczące korzyści dla województwa podkarpackiego lub IZ RPO WP zaakceptowała realizację projektu poza granicami województwa w umowie o dofinansowanie projektu. Z kolei przykładem zaakceptowania realizacji projektu poza obszarem administracyjnym województwa podkarpackiego przedsięwzięć przyczyniających się do wspierania ponadregionalnej i międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego poprzez ułatwienie nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych. Realizacja ww. zapisu ma odzwierciedlenie w działaniu 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu poprzez udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych.

17 Zasady kwalifikowania projektów
Ocena kwalifikowalności polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt może stanowić przedmiot współfinansowania w ramach RPO WP. Dokonywana jest na etapie wyboru wniosków o dofinansowanie projektów.

18 Zasady kwalifikowania projektów
Zgodnie z zapisami RPO WP projekt kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne: beneficjent, który ubiega się o dofinansowanie, jest uprawniony do złożenia wniosku, projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami Wspólnoty, projekt jest zgodny z RPO WP oraz Szczegółowym opisem priorytetów RPO WP, projekt przyczynia się do realizacji celów osi I RPO WP.

19 Zasady kwalifikowania wydatków
Ocena kwalifikowalności wydatku polega na sprawdzeniu, czy został poniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oceny dokonuje się zarówno na etapie wyboru wniosku o dofinansowanie projektu, jak i podczas realizacji projektu.

20 Zasady kwalifikowania wydatków
Wydatki kwalifikowane to wydatki niezbędne do realizacji inwestycji, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu.

21 Zasady kwalifikowania wydatków
Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne: wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jest zgodny z postanowieniami RPO WP, mieści się w kategoriach wydatków, które wynikają z umowy o dofinansowanie,

22 Zasady kwalifikowania wydatków
Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne cd.: jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z jego realizacją, został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków, wydatek został należycie udokumentowany, wydatek nie podlega wyłączeniom przedstawionym w wytycznych MRR.

23 Zasady kwalifikowania wydatków
Wydatki kwalifikowane - przykłady: Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów, wydatek poniesiony na zakup gruntu jest kwalifikowany tylko do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, jego wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie, jest niezbędna do realizacji projektu.

24 Zasady kwalifikowania wydatków
Wydatki kwalifikowane cd. wydatki na prace przygotowawcze w tym: przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i innych prac związanych z przygotowaniem inwestycji, wydatki na nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości ,

25 Zasady kwalifikowania wydatków
Wydatki kwalifikowane cd.: wydatki na nabycie robót, materiałów budowlanych, sprzętu oraz wyposażenia nierozerwalnie związanego z realizacją inwestycji, wydatki poniesione na odrestaurowanie i odbudowę obiektów budowlanych, budowli i lokali położonych na uzbrajanym terenie inwestycyjnym stanowiące maksymalnie 10 % wartości robót budowlanych, wydatki na przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, wydatki na prace wykończeniowe,

26 Zasady kwalifikowania wydatków
Wydatki kwalifikowane cd.: wydatki na odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi wynika z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wydatki na odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych lub za utracone zbiory, wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli nie jest możliwy swobodny dostęp do terenu budowy z drogi publicznej,

27 Zasady kwalifikowania wydatków
Wydatki kwalifikowane cd.: wydatki związane z budową dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych (w tym budowa chodników, oznakowania oraz oświetlenia) jako element projektu z zakresu uzbrojenia terenów stanowiące maksymalnie 30% wartości robót budowlanych, wydatki na zakup i wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i obsługi sieci kanalizacyjnej i innych sieci, wydatki na zakup i wdrożenie systemów monitoringu i zabezpieczenia obiektów,

28 Zasady kwalifikowania wydatków
Wydatki kwalifikowane cd.: wydatki na promocję projektu, tj. niezbędne wydatki na działania promocyjne i informacyjne zgodne z charakterem projektu, pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywane są informacje o wsparciu finansowym, pochodzącym z Unii Europejskiej.

29 Zasady kwalifikowania wydatków
Wydatki niekwalifikowane: Do wydatków niekwalifikowanych niniejszego działania będą zaliczone: uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budowę budynków mieszkaniowych, wydatek poniesiony na wykonanie robót dodatkowych( nie ujętych w projekcie), zakup działki zabudowanej, koszty ogólne zarządu,

30 Zasady kwalifikowania wydatków
Wydatki niekwalifikowane – cd.: wydatek poniesiony na pokrycie kosztów robót zamiennych, w przypadku gdy zmiany polegają na rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia, a w ich miejsce zleca się wykonanie innych robót budowlanych o wartości nie powodującej przekroczenia ceny oferty, opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,

31 Zasady kwalifikowania wydatków
Wydatki niekwalifikowane – cd.: wydatki związane z budową dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych (w tym budowa chodników, oznakowania oraz oświetlenia) jako element projektu z zakresu uzbrojenia terenów stanowiące powyżej 30% wartości robót budowlanych, wydatki poniesione na odrestaurowanie i odbudowę obiektów budowlanych, budowli i lokali położonych na uzbrajanym terenie inwestycyjnym stanowiące więcej niż 10 % wartości robót budowlanych, wydatki związane z budową dróg stanowiących jedyny lub główny element projektu.

32 Zasady kwalifikowania wydatków
Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest stycznia 2007 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione po tej dacie. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowanego.   Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2015 r. * *Generalnie dla każdego projektu okres kwalifikowania wydatków zostanie określony w umowie o dofinansowanie, ze względu na czas potrzebny na dokonanie zamknięcia pomocy w ramach programu i końcowe rozliczenie z Komisją.

33 Trwałość projektu Beneficjent może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do trwałości projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, tzn. że projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom: mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji, wynikającym za zmiany charakteru własności elementu infrastruktury. Data zakończenia projektu – poniesienie ostatniego wydatku w projekcie, określoną w umowie o dofinansowanie.

34 Może to nastąpić poprzez:
Trwałość projektu – cd. Teren uzbrojony musi zostać udostępniony, aby zostały spełnione założone cele projektu (wskaźniki produktów, rezultatów). Sposób przekazania terenu uzbrojonego musi być zgodny z prawem polskim i wspólnotowym. Może to nastąpić poprzez: przetarg nieograniczony (sprzedaż, dzierżawa), utworzenie programu pomocowego.

35 Program pomocowy Projekt programu pomocowego wymaga zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po wydaniu opinii Prezesa Urzędu projekt programu pomocowego może podlegać notyfikacji KE. Notyfikacja – przekazanie Komisji, zgodnie z art. 88 Traktatu WE, projektu programu pomocowego, wraz z informacjami niezbędnymi dla oceny zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem.

36 Program pomocowy – cd. Z wnioskiem o wydanie opinii występuje, w przypadku projektu programu pomocowego, organ administracji publicznej opracowujący projekt tego programu.

37 Program pomocowy – cd. Opinia Prezesa Urzędu zawiera w szczególności: stanowisko, czy projekt przewiduje udzielanie pomocy publicznej; stanowisko w sprawie zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem; propozycje zmian przedstawione w celu zapewnienia zgodności postanowień projektu ze wspólnym rynkiem; stanowisko w sprawie obowiązku notyfikacji projektu;

38 Trwałość projektu – cd. Podstawowym aktem prawnym wskazującym zasady postępowania w sprawie przygotowania do notyfikacji projektów programów pomocowych, jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. Nr 59; Poz. 404

39 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google