Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Przyjęty – 1 października 2007 roku przez Komisję Europejską Uchwalony – 6 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Przyjęty – 1 października 2007 roku przez Komisję Europejską Uchwalony – 6 listopada."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Przyjęty – 1 października 2007 roku przez Komisję Europejską Uchwalony – 6 listopada 2007 roku przez Zarząd Województwa EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Wysokość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogółem 1 136 mln euro. Wielkość środków prywatnych przewidzianych w realizacji programu oszacowano wstępnie na 127,3 mln euro, zaś krajowych środków publicznych na poziomie 208,27 mln euro.

3 Osie priorytetowe RPO WP

4 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu

5 Osie priorytetowe RPO WP Oś II Infrastruktura techniczna Działania: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna 2.2 Infrastruktura energetyczna

6 Osie priorytetowe RPO WP Oś III Społeczeństwo informacyjne

7 Osie priorytetowe RPO WP Oś IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działania: 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

8 Osie priorytetowe RPO WP Oś V Infrastruktura publiczna Działania: 5.1 Infrastruktura edukacyjna 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

9 Osie priorytetowe RPO WP Oś VI Turystyka i kultura

10 Osie priorytetowe RPO WP Oś VII Spójność wewnątrzregionalna Działania: 7.1 Rewitalizacja miast 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo

11 Osie priorytetowe RPO WP Oś VIII Pomoc techniczna

12 Oś I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA Cel nadrzędny: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy

13 Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Cele szczegółowe: Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy, Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wspieranie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

14 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A: Wsparcie kapitałowe funduszy – 15 826 740 euro Schemat B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – 115 816 236 euro z tego: mikroprzedsiębiorstwa 46 326 495 euro małe przedsiębiorstwa 46 326 495 euro średnie przedsiębiorstwa 23 163 249 euro

15 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Adresaci pomocy (wnioskodawcy/beneficjenci): Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

16 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnienie do 9 pracowników, roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro.

17 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Małe przedsiębiorstwo: zatrudnienie do 49 pracowników, roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 10 mln euro.

18 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Średnie przedsiębiorstwo: zatrudnienie do 249 pracowników, roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro a/lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 43 mln euro.

19 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Siedziba firmy może znajdować się poza województwem podkarpackim, natomiast inwestycja objęta projektem musi być realizowana i utrzymana na terenie Podkarpacia.

20 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Pomoc nie może być udzielana beneficjentom: znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

21 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Wymagana wartość projektu: minimalna wartość projektu – 20 tys. zł (kosztów kwalifikowalnych), maksymalna wartość projektu – 8 mln zł (kosztów kwalifikowalnych).

22 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Maksymalna wielkość dofinansowania: (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) mikro- i małe przedsiębiorstwa – do 70% (50% + 20%) kosztów kwalifikowalnych średnie przedsiębiorstwa – do 60% (50% + 10%) kosztów kwalifikowalnych

23 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Podstawowa dopuszczalna wysokość dofinansowania projektu: minimalna kwota wsparcia – 10 tys. zł maksymalna kwota wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw – 800 tys. zł maksymalna kwota wsparcia dla średnich przedsiębiorstw – 1,2 mln zł

24 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Dofinansowanie projektów o wysokim poziomie innowacyjności: projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju nie dłużej niż przez 4 lata – do 2 mln zł projekty o wysokim potencjale innowacyjności, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata – 5,6 mln zł

25 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Przykładowe rodzaje projektów wg Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP: inwestycje oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii, inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych, inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,

26 Działanie 1.1 B: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Przykładowe rodzaje projektów wg Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP cd.: inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, wdrażanie wydajnych systemów zarządzania środowiskiem, inwestycje z zakresu zarządzania jakością, tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych.

27 Kwalifikowalność projektów lub wydatków – spełnianie przez projekt lub wydatek wymaganych prawem kryteriów. Ocena kwalifikowalności polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt może stanowić przedmiot współfinansowania. Kwalifikowalność jako proces

28 Podstawowe źródła informacji na temat kwalifikowania się do dofinansowania projektów i wydatków: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP na lata 2007-2013, Krajowe wytyczne MRR z dnia 22 listopada 2007 r. dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013, Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP na lata 2007–2013,

29 Kwalifikowalność jako proces Podstawowe źródła informacji na temat kwalifikowania się do dofinansowania projektów i wydatków cd.: Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 11 października 2007 r. Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy de mninimis w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 2 października 2007 r. prawo wspólnotowe (rozporządzenia 1083/2006 oraz 1081/2006 dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

30 Kwalifikowalność jako proces Zgodnie z zapisami RPO WP projekt kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne: beneficjent, który ubiega się o dofinansowanie, jest uprawniony do złożenia wniosku, projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami Wspólnoty, projekt jest zgodny z RPO WP oraz Szczegółowym opisem priorytetów RPO WP, projekt przyczynia się do realizacji celów osi I RPO WP.

31 Kwalifikowalność jako proces Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne: wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jest zgodny z postanowieniami RPO WP, mieści się w kategoriach wydatków, które wynikają z umowy o dofinansowanie,

32 Kwalifikowalność jako proces Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne cd.: jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z jego realizacją, został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków, wydatek został należycie udokumentowany, wydatek nie podlega wyłączeniom przedstawionym w wytycznych MRR.

33 Dwie ścieżki dostępu do dofinansowania: rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

34 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

35 Pomoc może być udzielona beneficjentowi pomocy na realizację nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym.

36 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Nowa inwestycja obejmuje: 1.Inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. 2. Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

37 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Nową inwestycją nie jest: 1.Inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych 2.Nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa

38 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozpoczęcie inwestycji – realizacji projektu Prace związane z realizacją nowej inwestycji mogą się rozpocząć po złożeniu wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu pisemnego potwierdzenia, że nowa inwestycja spełnia warunki uzyskania pomocy i kwalifikuje się do objęcia pomocą.

39 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Uwaga! Pisemne potwierdzenie nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy.

40 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy rozumieć podjecie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej.

41 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane to wydatki niezbędne do realizacji nowej inwestycji i wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu.

42 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane: Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów, wydatek poniesiony na zakup gruntu jest kwalifikowany tylko do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, jego wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie, jest niezbędna do realizacji projektu.

43 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd.: Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej, cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej, a wartość nieruchomości potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie, jest niezbędna do realizacji projektu.

44 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd.: W przypadku zakupu nieruchomości z zamiarem wyburzenia stojącego na niej budynku – koszt kwalifikowany jak za zakup gruntu (cena nabycia samego budynku nie jest kosztem kwalifikowanym, natomiast koszt jego wyburzenia stanowi koszt kwalifikowany).

45 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: budowli i budynków pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objętego pomocą, maszyn urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności drogi wewnętrznej przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnej.

46 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd. Nabycie środków trwałych może nastąpić w drodze umowy leasingu. Umowa leasingu ruchomych środków trwałych musi zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta po zakończeniu trwania umowy.

47 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd. W przypadku leasingu kosztem kwalifikowanym jest kwota rat leasingowych zapłaconych w okresie realizacji projektu. Nie są kwalifikowane wydatki związane z umową leasingu, takie jak: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe.

48 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej pięć lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata.

49 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd. Środki trwałe nabyte przez mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę nie muszą być nowe. Jednakże zakup używanego środka trwałego nie mógł być dofinansowany z publicznych środków krajowych i wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu przez beneficjenta. Dokumentem potwierdzającym ten fakt może być oświadczenie sprzedawcy.

50 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd. Uwaga! W przypadku beneficjenta prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

51 Rozporządzenie MRR z 11 października 2007 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd. Koszty prac związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych mogą być dofinansowane w 50%, jeżeli zostały poniesione po złożeniu wniosku. Np. opracowanie dokumentacji technicznej, biznesplanu, studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko.

52 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

53 Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

54 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Dla firm prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego – maksymalna kwota w okresie 3 lat wynosi 100 tys. euro.

55 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki związane z realizacją projektu, spełniające odpowiednie kryteria.

56 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane muszą spełniać następujące kryteria: być spójne z postanowieniami programu operacyjnego, być zgodne z podręcznikiem kwalifikowalność wydatków RPO WP, uwzględniać dodatkowe kryteria, przewidziane dla danego źródła finansowania, w przypadku programów finansowanych ze źródeł zagranicznych.

57 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd. – przypomnienie: Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne: wydatek został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, jest zgodny z postanowieniami RPO WP, mieści się w kategoriach wydatków, które wynikają z umowy o dofinansowanie.

58 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Wydatki kwalifikowane cd. – przypomnienie: Zgodnie z zapisami RPO WP wydatek kwalifikuje się do współfinansowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki ogólne cd.: jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z jego realizacją, został dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatków, wydatek został należycie udokumentowany, wydatek nie podlega wyłączeniom przedstawionym w wytycznych MRR.

59 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Maksymalna wielkość dofinansowania – przypomnienie: mikro - i małe przedsiębiorstwa – do 70% (50% + 20%) kosztów kwalifikowanych średnie – do 60% (50% + 10%) kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem prowadzących działalność w sektorze transportu, dla których obowiązuje 50%.

60 Rozporządzenie MRR z 2 października 2007 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć m.in.: zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych, informacje o innej pomocy publicznej, jaką beneficjent otrzymał w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, niezależnie od jej formy i źródła.

61 Trwałość projektu

62 Beneficjent może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do trwałości projektu.

63 Trwałość projektu Warunek trwałości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy inwestycja zostanie utrzymana w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. Jeżeli beneficjentem pomocy jest MŚP, podmiot udzielający pomocy może skrócić ten okres do 3 lat.

64 Trwałość projektu Wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie trwałości projektu, nie będzie uznana za nieutrzymanie inwestycji, o ile działalność gospodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona przez beneficjenta pomocy przez minimalny wymagany okres.

65 Dziękuję za uwagę Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Hanasiewicza 17 Rzeszów Tel. (017)-747-64-70 dwp@podkarpackie.pl www.wrota.podkarpackie.pl


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Przyjęty – 1 października 2007 roku przez Komisję Europejską Uchwalony – 6 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google