Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 Środki na działalność społeczną
Realizacja projektów na rzecz rozwoju lokalnego związana jest z ciągłym poszukiwaniem źródeł finansowania W zależności od skali działania i przedmiotu projektu można znaleźć adekwatne źródło finansowania Poszukiwanie pieniędzy wymaga czasu Nie ma jednej najlepszej strategii zdobywania funduszy, jest ich tyle, ile działań. Najważniejsza jest informacja

3 Kilka faktów: w Polsce nie istnieje system wspierania finansowego inicjatyw ze sfery ekonomii społecznej, potencjalnych funduszy należy szukać w bardzo różnych instytucjach finansujących, dostępność środków finansowych jest zależna od formuły prawnej w jakiej prowadzimy działalność (spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie, działalność gospodarcza itp.)

4 Co warto sprawdzić przed złożeniem projektu
Jakie są cele grantodawcy i czy są zgodne z naszym pomysłem? Jakiego typu instytucje mogą aplikować o fundusze? Kto może być beneficjentem działań w ramach projektu? Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość grantu? Jaka kwota jest dostępna w ramach ogłoszonego konkursu? Jakie koszty uznawane są za kwalifikowane?

5 Jaki wkład własny jest wymagany?
Jakie projekty zostały wsparte wcześniej? Jakie dokumenty formalne powinniśmy przygotować? Ile jest czasu na realizację projektu? Czy mamy zasoby konieczne do przeprowadzenia projektu?

6 Źródła informacji Najszerszym źródłem informacji o możliwościach finansowania projektów jest internet Ponieważ wiele różnych podmiotów ogłasza konkursy, trudno śledzić wszystkie witryny www Warto korzystać z portali zbierających informację w jednym miejscu

7

8 Działalność odpłatna pożytku publicznego
To działalność statutowa organizacji za którą pobierana jest opłata od uczestników/odbiorców Nie stanowi działalności gospodarczej

9 Spółdzielnie socjalne
możliwość utworzenia kapitału początkowego przez członków założycieli ze środków Funduszu Pracy (środki do 300% przeciętnego wynagrodzenia) wsparcie kapitału początkowego spółdzielni przez nowych, przystępujących do niej członków ze środków Funduszu Pracy (środki do 200%)

10 przez okres 12 miesięcy od dnia zatrudnienia w spółdzielni przysługuje im zwrot kwoty opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe zwrotu dokonuje starosta w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni w terminie 30 dni od jego złożenia

11 mogą uczestniczyć w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i wykonywać zadania własne samorządów

12 Zlecanie realizacji zadań publicznych
Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazać swoje zadanie własne do realizacji podmiotom es (ngo, spółdzielnie) w formie wspierania albo powierzania Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert

13 Programu Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013,
Kontynuacja programu, Program wieloletni, Zwiększone środki- rocznie 60 mln zł, Nowe zasady,

14 Cel główny Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

15 Cele szczegółowe Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. Zwiększenie zaangażowania sektora organizacji pozarządowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.

16 Priorytety i obszary wsparcia
Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne

17 Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej
Priorytet V. Pomoc techniczna

18 Priorytet I Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym – programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości społecznej i obywatelskiej. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych – programy na rzecz obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropię, członkostwo w stowarzyszeniach.

19 Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego – rzecznictwo interesów osób i rodzin wobec: instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki; inicjatywy skierowane do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczone społecznie, w związku z niską świadomością prawną i niedostatkiem aktywności administracji publicznej w tym zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju poradnictwa

20 Ochrona i upowszechnianie praw dziecka – działania na rzecz zapewnienia dziecku poszanowaniem jego godności i podmiotowości.

21 Ochrona praw konsumenta – działania promujące rozwój ruchu konsumenckiego w lokalnych środowiskach, działania promujące sprawiedliwy handel (rozumiany jako wyraz partnerstwa między producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej konkurencji, uwzględniający interes społeczny, poddany społecznej kontroli), walkę z wszelkimi praktykami o charakterze monopolistycznym, w tym w odniesieniu do funkcjonowania wąskich grup interesu, a także nierzetelnych i nielegalnych praktyk marketingowych, w tym stosowaniem reklamy w sposób niezgodny z prawem oraz interesem publicznym.

22 Zwiększenie dostępu do informacji publicznej – edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i obowiązków służb publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej (w tym także upowszechniania w społeczeństwie nawyku wykorzystywania publicznych usług i treści udostępnianych w formie elektronicznej), wsparcie dla inicjatyw na rzecz informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym.

23 Aktywizacja kobiet w życiu publicznym – podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej – promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury.

24 Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska – m. in.poprzez tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na rzecz ochrony zwierząt. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym – wspieranie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich.

25 Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego – kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych, działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, szkolenia i akcje profilaktyczne dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, wspieranie i upowszechnianie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności (m.in. edukacja i promocja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego,

26 ratownictwa i ochrony ludności, bezpiecznych zachowań w obliczu klęsk Żywiołowych i katastrof, bezpiecznych zachowań górach i nad wodami, aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz społecznego wsparcia służb publicznych w zakresie ratownictwa).

27 Priorytet II Rozwój potencjału organizacji pozarządowych – działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie przez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej. Wolontariat w organizacjach pozarządowych – w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

28 Priorytet III Wspieranie podstawowych funkcji rodziny – kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie wzorców życia rodzinnego, aktywizacja społeczna i ekonomiczna rodzin, wspomaganie rodzin pracowników migrujących za granicę, działania na rzecz przystosowania lokalnego środowiska gospodarczego i społecznego oraz infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb godzenia aktywności zawodowej rodziców z wychowywaniem dzieci, działania na rzecz zmiany społecznego przyzwolenia na niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych,

29 a także na rzecz tworzenia możliwości wyboru aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi zamiast biernych form (świadczenia).

30 Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży– w szczególności rozwijanie form wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny przez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznemu.

31 Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych – m.in. przez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochronę praw grup dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na rzecz integracji osób bezdomnych ze społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu życia społecznego, wspieranie autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych, prowadzenie edukacji informatycznej i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

32 Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych – ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji między różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego – metody przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, wykorzystujące społeczną współodpowiedzialność za stan bezpieczeństwa publicznego, działania przeciw przemocy wobec dzieci i w rodzinie

33 Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa – w szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące seniorów i młodych, wykorzystujące różne potencjały tych dwóch grup społecznych. Promocja zdrowia – rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej

34 Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych – działania ograniczające wykluczanie społeczne osób niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie w nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację ekonomiczną. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych – włączenie przedstawicieli grup do inicjatyw związanych z pielęgnowaniem tradycji historycznej, wychowania patriotycznego i historycznej więzi międzypokoleniowej

35 Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych – inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej repatriantów i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia społecznego i ekonomicznego do integracji repatriantów. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców – działania wspierające skuteczną integrację cudzoziemców na polskim rynku pracy i w społeczeństwie, przeciwdziałanie zjawiskom wykorzystywania cudzoziemców, pracy nielegalnej i niezarejestrowanej, pomoc cudzoziemcom w korzystaniu z instytucji społecznych i prawnych.

36 Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską – wspieranie działań mających na celu nauczanie języka polskiego, poznawanie polskiej kultury,organizowanie akcji letnich dla dzieci i młodzieży; wspieranie akcji charytatywnych, wspieranie organizacji staży i wolontariatu dla polskiej młodzieży, prezentacja wkładu Polaków w rozwój kulturalny i gospodarczy państwa zasiedlenia, informowanie i poprawa dostępu do informacji na temat Polski i Polaków wśród obcokrajowców w skupiskach Polonii.

37 Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna – promocja krajoznawstwa przez turystykę wśród dzieci i młodzieży, w szczególności w ramach letniego i zimowego wypoczynku, wspieranie inicjatyw związanych z projektami turystycznymi mającymi na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej obszarów oraz wpływ na rozwój lokalny

38 Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej – przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie do niesienia oraz organizację pomocy humanitarnej, przygotowanie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na terenach dotkniętychklęskami, katastrofami i konfliktami zbrojnym.

39 Priorytet IV Wolontariat pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej aktywności społeczno-zawodowej pracowników realizowane w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu we współpracy z organizacjami pozarządowymi – w szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

40 Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego – szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze,

41 promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy – spółdzielczość socjalna

42 wysokość wnioskowanej dotacji
od 5 tys. zł. do 300 tys. zł Możliwe projekty dwuletnie

43 Wkład własny dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 150 tys. zł – co najmniej 10% wartości projektu (w tym dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł – wkład własny finansowy lub niefinansowy, zaś dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł – wkład własny jedynie finansowy); dla projektów o wnioskowanej dotacji od powyżej 150 tys. zł do 300 tys. zł – co najmniej 20% wartości projektu (wkład własny jedynie finansowy).

44 Koszty kwalifikowalne
Ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), pokrywane będą jedynie niezbędne koszty związane BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania

45 Koszty osobowe administracji i obsługi projektu - do wysokości 10% wartości dotacji, w tym np. kierowanie (koordynacja) projektem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość – jednakże w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu.

46 Koszty osobowe merytoryczne (w tym np
Koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania – jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu);

47 Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu (w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp. )

48 Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu – w stosownej części, przypadającej na dany projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO) – do wysokości 10% wartości dotacji;

49 Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania – koszt zakupu lub wypożyczenia składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł i jednocześnie łączny koszt składników majątku nie większy niż 5% wartości dotacji. Oznacza to, że organizacja może zakupić kilka składników majątku, których cena nie przekracza 3500,00 zł za poszczególny składnik majątku, ale jednocześnie ich łączna wartość nie może przekroczyć 5% wartości dotacji.

50 Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł.; Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu - do należności z tytułu podróży służbowej

51 Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu (w tym m. in
Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości 5% dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł, chyba że projekt realizuje działanie FIO o charakterze promocyjnym.

52 Koszty niekwalifikowalne
zakup nieruchomości, zakup środków trwałych rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, wydatki już finansowane z innych źródeł niż określone przez Wnioskodawcę, nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.

53 Więcej informacji

54 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej

55 Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - systemowe
Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

56 Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - konkursowe
Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej

57 możliwe działania wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

58 staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy

59 Grupy docelowe osoby długotrwale bezrobotne; osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi; osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich; osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+); młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem osób objętych wsparciem na szczeblu ogólnopolskim w ramach projektów systemowych realizowanych przez OHP); osoby bezdomne, uchodźcy, członkowie mniejszości etnicznych i narodowych, osoby uzależnione od alkoholu.

60 Poddziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej
wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; usługi prawne, finansowe, marketingowe; rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

61 Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej)

62 wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

63 Grupy docelowe mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów; podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów

64 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

65 Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

66 Poddziałanie 6.1.1 identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

67 realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących formy wsparcia: subsydiowane zatrudnienie, staże, praktyki, pośrednictwo pracy opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, szkoleniach i stażach oraz innych usługach szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu

68 Grupy docelowe Osoby pozostające bez zatrudnienia w szczególności: kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 mc., osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich odchodzące z rolnictwa instytucje rynku pracy i ich pracownicy podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym

69 Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno –informacyjne upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

70 wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia; przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

71 Grupy docelowe osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne za wyjątkiem osób, które posiadały działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o wsparcie

72 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych

73 wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych
rozwój dialogu, partnerstwa społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działalność zapobiegające marginalizacji obszarów wiejskich

74 Grupy docelowe Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich; podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów

75 Więcej informacji

76 Akademia SNS Pilotażowy program pt. Akademie S.N.S. zakłada remont i modernizację świetlic środowiskowych będących pod opieką instytucji pozarządowych, których celem jest wsparcie i pomoc skierowana do dzieci i młodzieży.

77 Kryteria doboru świetlic środowiskowych:
Świetlica musi by prowadzona przez Organizację Pozarządową, Właścicielem budynku lub pomieszczeń wykorzystywanych jako świetlica środowiskowa jest organizacja pozarządowa prowadząca tą działalność, lub właściciel budynku wyrazi pisemną zgodę na remont oraz przekaże pisemną zgodę na 3-letni okres użytkowania świetlicy bez możliwości wypowiedzenia umowy najmu.

78 W świetlicy przebywa do 40 dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
Stan techniczny świetlicy jest zły lub bardzo zły oraz wszystkie pomieszczenia świetlicy (bez wyjątku) nadają się do generalnego remontu. Stan wyposażenia świetlicy jest zły lub bardzo zły i nie nadaje się do użytkowania. Świetlica na stałe zatrudnia osobę lub osoby opiekujące się dziećmi oraz świetlicą. Świetlica współpracuje z wolontariuszami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

79 Więcej informacji: Fundacja J&S Pro Bono Poloniae

80 Program ENGLISH TEACHING
Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego i jego promocja wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.

81 SMALL GRANTS to konkurs grantowy, w ramach którego szkoły, organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe ubiegają się o dotacje na realizację projektów związanych z nauczaniem języka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie. Wśród nagrodzonych dotychczas projektów są m.in.: kluby miłośników kultury anglosaskiej, dyskusyjne kluby filmowe, koła teatralne. W małych szkołach tworzone są biblioteki z literaturą i prasą anglojęzyczną oraz organizowane są konkursy i festiwale.

82 Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce. Nowy nabór od 31 stycznia i 15 lipca.

83 O dotację (maks zł) mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe (szkoły, biblioteki, świetlice, domy kultury itp.) oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. W 2011 roku planowane jest udzielenie łącznie około 50 dotacji o średniej wysokości zł.

84 Dotacja może być przyznana na inicjatywy, realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, które: mają innowacyjny charakter i są nastawione na umożliwienie aktywnego kontaktu dzieci i młodzieży z żywym językiem - poza regularnymi zajęciami szkolnymi,

85 umożliwiają nauczycielom poznanie nowych, sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych, w tym tzw. „aktywnych metod nauczania”, i wykorzystywanie w nauczaniu języka obcego programów komputerowych i Internetu, zapewniają dzieciom i młodzieży w danej gminie/powiecie skuteczne nauczanie języka angielskiego poprzez m.in.: włączanie w projekty rodziców i społeczności lokalnych, innowacje organizacyjne, efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych.

86 Preferowane będą następujące typy projektów: - zakładające współpracę z innymi szkołami i nauczycielami w gminie lub w Polsce (jak również za granicą), ze studentami, wolontariuszami, - zakładające współpracę z innymi partnerami lokalnymi oraz organizujące wydarzenia nie tylko dla szkół, a także dla środowiska lokalnego, - wykorzystujące nowoczesne i różnorodne metody nauczania języka angielskiego do realizacji projektu.

87 Więcej informacji

88 Więcej informacji

89 Gdzie szukać informacji


Pobierz ppt "Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google