Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie i finansowanie działań związanych z doradztwem zawodowym z funduszy unijnych WUP w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie i finansowanie działań związanych z doradztwem zawodowym z funduszy unijnych WUP w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie i finansowanie działań związanych z doradztwem zawodowym z funduszy unijnych
WUP w Białymstoku

2 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich PRIORYTET I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Schemat a) wspieranie młodzieży na rynku pracy Schemat b) promocja aktywności zawodowej młodzieży

3 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Cel działania 1.2 Udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży, w tym absolwentom wszystkich typów szkół, aby nie stawali się bezrobotnymi.

4 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Ostateczni beneficjenci: Młodzież poniżej 25 r.ż. bezrobotna przez okres 24 miesięcy Bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół Osoby poniżej 25 r.ż, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą

5 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Typy projektów: 1.2 schemat a) Staże i szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie ich lub zmianę Doradztwo, szkolenia i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy Wsparcie realizacji programów innowacyjnych Wspieranie wolontariatu Subsydiowanie zatrudnienia młodzieży w MSP i III sektorze

6 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Ostateczni odbiorcy – Beneficjenci ( 1.2 schemat a ) powiatowe urzędy pracy ( PUP)

7 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Typy projektów 1.2 schemat b) Opracowanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła i miejsca dostępu do informacji Akcje informacyjne Wspieranie inicjatyw lokalnych mających pomóc młodzieży w wejściu na rynek pracy Aktywizacja zawodowa młodzieży

8 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Ostateczni odbiorcy – Beneficjenci ( 1.2 schemat b) Jst i ich jednostki organizacyjne Instytucje rynku pracy: OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego Inne organizacje działające na rzecz młodzieży Szkoły- ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe pracodawcy

9 WUP jako Instytucja Wdrażająca
PRIORYTET I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) wspieranie osób bezrobotnych , w tym długotrwale bezrobotnych schemat b) wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych

10 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Cel działania 1.3 Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, aby nie wypadły z rynku pracy oraz wsparcie dla otoczenia społecznego tych osób

11 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Ostateczni beneficjenci: Osoby powyżej 25 r.ż, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów Osoby powyżej 25 r.ż, długotrwale bezrobotne ( od 12 do 24 miesięcy)

12 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Typy projektów 1.3 schemat a): Subsydiowanie zatrudnienia Doradztwo i szkolenia, udzielanie dotacji na działalność gospodarczą Szkolenia zawodowe Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy Wsparcie programów specjalnych i innowacyjnych

13 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Ostateczni odbiorcy – Beneficjenci ( 1.3 schemat a ) Powiatowe Urzędy Pracy

14 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Typy projektów 1.3 schemat b) Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych ( doradztwo, szkolenia, dotacje, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, kluby pracy) Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród bezrobotnych poprzez doradztwo i szkolenia Promocja inicjatyw lokalnych

15 WUP jako Instytucja Wdrażająca
Ostateczni odbiorcy – Beneficjenci ( 1.3 schemat b ) Jst i ich jednostki organizacyjne Instytucje rynku pracy OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego Inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezrobotnych Szkoły w tym wyższe

16 Konkursy na dofinansowanie realizacji projektów
Dane o konkursach lata Sektorowy Program Operacyjny RZL Działanie 1.2 Działanie 1.3 Liczba złożonych wniosków 46 48 Liczba wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej 40 44 Liczba projektów przyjętych do realizacji 36 35 Wartość zawartych Umów

17 Konkursy na dofinansowanie realizacji projektów
Dane o konkursach lata Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Działanie 2.3 Działanie 2.4 Liczba złożonych wniosków 208 61 Liczba wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej 164 44 54 Liczba projektów przyjętych do realizacji 20 31 Wartość zawartych Umów ,88 ,28 ,00

18 GDZIE SĄ ŚRODKI DLA EDUKACJI?
SPO RZL Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem Schemat b) Zwiększenie dostępu do edukacji poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyposażenie ich w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Schemat c) Rozwój systemu kształcenia ustawicznego, w tym na odległość

19 GDZIE SĄ ŚRODKI DLA EDUKACJI?
Działanie 2.2 – Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Schemat a) Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie kształcenia, w poradnictwie i doradztwie zawodowym oraz modernizacja wyposażenia dydaktycznego Schemat b) Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia Schemat c) Doskonalenie nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i pracowników administracji oświatowej oraz rozwój innowacyjnych programów nauczania Schemat d) Zwiększenie jakości kształcenia poprzez akredytację instytucji oświatowych oraz budowę systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych.

20 GDZIE SĄ ŚRODKI DLA EDUKACJI?
ZPORR PRIORYTET I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Poddziałanie Regionalna infrastruktura edukacyjna Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

21 GDZIE SĄ ŚRODKI DLA EDUKACJI?
PRIORYTET II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia w regionie Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy PRIORYTET III Rozwój lokalny Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna poddziałanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna Białystok Tel. (085) Fax (085) Internet:

23 Życzymy sukcesów w pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej
UE UE UE UE

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wdrażanie i finansowanie działań związanych z doradztwem zawodowym z funduszy unijnych WUP w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google